Обгрунтування параметрів плану при реконструкції ділянки автомобільної дороги

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Магістерська робота виконана на 62 сторінках, містить 8 рисунків, 14 таблиць та 27 використаних джерел. В магістерській роботі було розглянуто норми проектування автомобільних доріг та проведено їх аналіз. При проектуванні значна увага повинна приділятися реконструкції кривих. При цьому потрібно збільшувати радіуси кривих в плані та поздовжньому профілі, ліквідувати зайву звивистість траси, забезпечувати розрахункову видимість і зменшувати поздовжні ухили дороги. Всі ці заходи призводять до зміщення траси. Саме вдалий вибір просторового положення траси автомобільної дороги визначає безпеку руху і комфортність автомобільної дороги як для водіїв, так і для пасажирів, мінімізацію транспортно-експлуатаційних витрат, впливає на розвиток прилеглої території впродовж довгих років функціонування автомобільної дороги. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні параметрів плану при реконструкції ділянки автомобільної дороги. Об’єкт дослідження – параметри плану при реконструкції автомобільної дороги.
ENG: The master's thesis is completed on 62 pages, contains 8 figures, 14 tables and 27 sources used. In the master's thesis the norms of road design were considered and their analysis was carried out. When designing, considerable attention should be paid to the reconstruction of the curves. It is necessary to increase the radii of the curves in the plan and longitudinal profile, to eliminate excessive winding of the route, to provide estimated visibility and reduce the longitudinal slopes of the road. All these measures lead to a shift of the route. It is the successful choice of the spatial position of the highway determines the safety and comfort of the road for both drivers and passengers, minimizes transport and operating costs, affects the development of the surrounding area for many years of operation of the highway. The purpose of the study is to substantiate the parameters of the plan for the reconstruction of the highway. The object of research - the parameters of the plan for the reconstruction of the highway.
Description
Keywords
параметри автомобільної дороги, реконструкція, план автомобільної дороги, поздовжній профіль, показники аварійності автомобільної дороги, parameters of the highway, reconstruction, plan of the highway, longitudinal profile, indicators of the accident rate of the highway, ВКР, КТІ
Citation
Авдієнко О. М. Обгрунтування параметрів плану при реконструкції ділянки автомобільної дороги : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 192 – Будівництво та цивільна інженерія / наук. керівник О. Ф. Лужицький ; Укр. держ. ун-т науки i технологій. Дніпро, 2021. 62 с.