Study of Efficiency of Using IT-Infrastructure as a Service For Cloud Computing

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, ННІ «Інститут промислових та бізнес технологій»
Abstract
ENG: With the growth of the information technology market and the constant increase in demand, companies began to carry an unprecedented burden on their own infrastructure, trying to meet t customers’ growing expectations. Safe, reliable, and fast services are a top priority for companies that are largely trying to meet the expectations of their customers and adjust to the constant changes in the service market. With constant efforts to increase their own computing power, infrastructure and storage space, companies are increasingly finding that the cost of developing and maintaining a reliable, secure, and at the same time scalable infrastructure is prohibitive. To cope with the challenges of acquiring and maintaining their own infrastructure solutions, companies can take advantage of off-the-shelf solutions such as cloud computing. Cloud computing is a fast-growing industry that allows companies not to focus on expanding their own local infrastructure and, instead, move to the use of ready-made Internet services. Cloud service providers provide access to storage and processing, as well as software at affordable and dynamic prices, which allows companies to save money by adopting cloud solutions. Cloud services provide a variety of service models, each capable of meeting a specific set of business requirements and needs. The main service models include Infrastructure as a Service (IaaS), Software as a Service (SaaS) and Platform as a Service (PaaS), the features and disadvantages of which vary and are interchangeable, allowing you to choose a more suitable model. This article explores existing solutions and services and provides the advantages and disadvantages of using one or another solution for various needs and highlighted the most universal solution suitable for most requests. In the study, the most popular solutions related to cloud computing present and analyze their key features. The most powerful and attractive service for processing a large amount of input data, including space images, is IaaS. When used, it provides high speed and availability of resources, adaptation to the task, data security due to distributed storage and processing, which allows increasing performance and minimizing latency for the end user.
UKR: З ростом ринку інформаційних технологій і постійним збільшенням попиту, компанії почали нести безпрецедентне навантаження на власну інфраструктуру, намагаючись виправдати зростаючі очікування клієнтів. Безпечні, надійні і швидкі послуги - є основним пріоритетом для компаній, які в значній мірі намагаються виправдати очікування своїх клієнтів і підлаштовуються під постійні зміни на ринку послуг. З постійними спробами збільшення власних обчислювальних потужностей, розширенням інфраструктури і простору для зберігання даних, компанії все частіше виявляють, що витрати на розробку і обслуговування надійної, безпечної і в той же час масштабованої інфраструктури є непомірно великими. Для того щоб впоратися з проблемами придбання і підтримки власних інфраструктурних рішень, компанії можуть скористатися готовими рішеннями, такими як хмарні обчислення. Хмарні обчислення - є швидкозростаючою галуззю, яка дозволяє компаніям не загострювати увагу на розширенні власної локальної інфраструктури і, замість цього, перейти на використання готових інтернет-сервісів. Постачальники, які займаються хмарними послугами, надають доступ до зберігання та обробки даних, а також програмного забезпечення за доступними і динамічним цінами, що дозволяє компаніям заощадити за рахунок впровадження хмарних рішень. Хмарні сервіси надають різні моделі обслугову-вання, кожна з яких здатна задовольнити певний набір вимог і потреб бізнесу. До основних моделей послуг належать такі як «Інфраструктура як сервіс» (IaaS), «Програмне забезпечення як сервіс» (SaaS) і «Платформа як сервіс» (PaaS) особливості і недоліки яких варіюються і взаємозамінні, що дозволяє підібрати більш відповідну модель. У роботі проведено дослідження існуючих рішень і засобів, а також надані переваги і недоліки використання того чи іншого рішення для різних потреб і виділено саме універсальне рішення, що підходить під більшість запитів. В ході дослідження наведені найпопулярніші на даний момент рішення, пов'язані з хмарними обчисленнями і виконаний аналіз їх ключових особливостей. Найбільш потужним та привабливим сервісом для обробки великого обсягу вхідних даних, зокрема космічних знімків, є IaaS. При його використанні забезпечується висока швидкість роботи та доступність ресурсів, адаптація до поставленої задачі, безпечність даних за рахунок розподіленого зберігання та обробки, що дозволяє збільшити продуктивність та мінімізувати затримку для кінцевого користувача.
Description
D. Soldatenko: ORCID 0000-0001-6041-7383; Vic. Gnatushenko: ORCID 0000-0001-5304-4144
Keywords
cloud computing, data processing, saving data, infrastructure as a service, platform as a service, software as a service, КІТС
Citation
Soldatenko D., Gnatushenko Vic. Study of Efficiency of Using It-Infrastructure as a Service For Cloud Computing. System Technologies. Dnipro, 2022. Vol. 2. No. 139. P. 68–76. DOI: 10.34185/1562-9945-2-139-2022-07.