Діджиталізація та сучасні електронні сервіси у сфері вантажних автомобільних перевезень

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, Україна
Abstract
UKR: Мета. Діджиталізація бізнес-процесів та впровадження прозорих і ефективних електронних сервісів для надання адміністративних послуг є одним з ключових державних пріоритетів України, реалізація якого сприяє євроінтеграційним процесам та сталому розвитку країни за рахунок зниження корупційних ризиків в усіх галузях економіки та соціальної сфери. Одним з головних завдань, що постає при вирішенні даної проблеми, є запровадження та використання сучасних інформаційних технологій і електронного документообігу на автомобільному транспорті. В цьому зв’язку в роботі виконано аналіз функціоналу існуючих на ринку автомобільних перевезень України інформаційних систем та розглянуто порядок їх використання при організації перевезень. Методика. Під час виконання дослідження використані методи аналізу та експертної оцінки для вивчення основного функціоналу та порядку застосування інформаційних систем під час організації вантажних автомобільних перевезень. Результати. В теперішній час в Україні для організації автомобільних перевезень успішно реалізовано та експлуатується ряд електронних сервісів та систем, таких як: Шлях, єЧерга, WiM. На завершальному етапі впровадження знаходиться система електронного документообігу е-ТТН. Наукова новизна. Отримані результати аналізу функціоналу та порядку використання сучасних інформаційних систем з організації автомобільних перевезень вантажів дозволяють виконати наукове та економічне обґрунтування вибору програмних продуктів для вирішення оперативних логістичних задач та підвищення ефективності транспортного процесу. Практична значимість. Представлені результати досліджень можуть бути використані для організації та оптимізації процесу перевезень вантажів автомобільним транспортом України.
ENG: Purpose. Digitalization of business processes and implementation of transparent and effective electronic services for the provision of administrative services is one of the key state priorities of Ukraine, the realization of which con-tributes to European integration processes and sustainable development of the country by reducing corruption risks in all sectors of the economy and social sphere. One of the main tasks that arises when solving this problem is the introduction and use of modern information technologies and electronic document management in road transport. In this regard, the paper analyzes the functionality of the existing information systems on the road transport market of Ukraine and considers the procedure for their use in the organization of transportation. Methodology. During the research, methods of analysis and expert evaluation were used to study the main functionality and the order of appli-cation of information systems for the organization of road freight transportation. Results. Currently, a number of electronic services and systems, such as Shlyah, eChherga, WiM, have been successfully implemented and operated in Ukraine for the organization of road transport. The e-TTN electronic document management system is at the final stage of implementation. Scientific novelty. The obtained results of the analysis of the functionality and the order of use of modern information systems for the organization of road transportation of goods allow to perform a scientific and economic evaluation of the choice of software products for solving operational logistics problems and improving the efficiency of the transport process. Practical significance. The presented research results can be used to organize and optimize the process of cargo transportation by road transport of Ukraine.
Description
Є. Демченко: ORCID 0000-0003-1411-6744; А. Дорош: ORCID-0000-0002-5393-0004; І. Сковрон: ORCID 0000-0003-0697-2698; В. Баланов: ORCID 0000-0002-9242-9802
Keywords
електронний сервіс, інформаційна система, електронний документообіг, єЧерга, кабінет перевізника, electronic service, information system, electronic document management, e-TTN, WiM, eCherga, car-rier's office, КТВ, КУЕР
Citation
Демченко Є. Б., Дорош А. С., Сковрон І. Я., Баланов В. О. Діджиталізація та сучасні електронні сервіси у сфері вантажних автомобільних перевезень. Транспортні системи та технології перевезень. Дніпро, 2023. Вип. 25. С. 70-83. DOI: 10.15802/tstt2023/284496.