Порівняльний аналіз результатів оцінювання ринкової вартості підприємства різними методами

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна
Abstract
UKR: Мета. Стаття присвячена актуальним питанням оцінювання ринкової вартості бізнесу з використанням різних методів, оскільки в сучасних умовах успішність функціонування того чи іншого господарюючого суб’єкта часто оцінюється не за показником прибутку, а за показником його вартості. Методика. Пропонується оцінити ринкову вартість конкретного підприємства простим балансовим методом, методом нагромадження актив, методом капіталізації. Всі методи дають змогу об’єктивно обґрунтувати та реалізувати управлінські рішення щодо вартості підприємства. Але при цьому вибір методу залежить, в першу чергу, від цілей оцінки. Наукова новизна. При використанні методу капіталізації замість показника прибутку (найбільш розповсюджений підхід серед науковців і практиків) запропоновано використовувати показник EBITDA. Для визначення премії інвестора за ризики вкладення коштів виділено та охарактеризовано фактори ризику для конкретного підприємства; із залученням експертів надано їм кількісне значення. Результати. Оцінено вартість ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» трьома методами. Зазначено, що вартість підприємства, оцінена дохідним підходом, перевищує вартість, для визначення якої застосовано майновий підхід. Різниця полягає в тому, що у першому випадку, окрім фактичних значень EBITDA враховано також прогнозні дані. Порівняння результатів розрахунку вартості за двома методами майнового підходу показує відносно невелику їх різницю. Практична значимість. Розглянуті методи в їх класичному трактуванні, а також запропонований удосконалений підхід до визначення ринкової вартості за методом капіталізації можуть бути використані для будь-якого підприємства, незалежно від виду його діяльності, розміру, територіальної приналежності тощо.
ENG: Purpose. The article is devoted to the urgent issues of estimating the market value of business with the use of different methods, since in today's context the success of the functioning of a business entity is often assessed not by profit, but by the cost of its value. Methodology. It is proposed to evaluate the market value of a particular enterprise with a simple balance method, the method of accumulation of assets, the method of capitalization. All methods make it possible to objectively substantiate and implement management decisions on the value of the enterprise. But the choice of the method depends, first of all, on the purpose of the evaluation. Originality. When using the capitalization method instead of profit (the most common approach among scholars and practitioners) is proposed to use the EBITDA indicator. In order to determine the investor prize for the risks of investing, the risk factors for a particular enterprise have been allocated and ocharized; with the involvement of experts, they have quantitative importance. Findings. The value of PJSC "Interpipe NTZ" was estimated by three methods. It is stated that the value of the enterprise, estimated by the income approach, exceeds the cost, for which the property approach is used. The difference is that in the first case, in addition to the actual EBITDA values, the forecast data is also taken into account. Comparison of the results of calculation of VA-ruby by two methods of property approach shows a relatively small difference. Practical value. The methods considered in their classical interpretation, as well as the proposed advanced approach to determining the market value by the method of capitalization can be used for any enterprise, regardless of its type of activity, size, territorial affiliation, etc.
Description
Т. Ігнашкіна: ORCID 0000-0001-8963-5675
Keywords
вартість підприємства, оцінювання, балансовий метод, метод нагромадження активів, методі капіталізації, cost of the enterprise, estimation, balance method, method of assets, capitalization method, КЕП
Citation
Ігнашкіна Т. Б. Порівняльний аналіз результатів оцінювання ринкової вартості підприємства різними методами. Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки : зб. наук. статей за матеріалами VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Дніпро, 13 – 14 квітня 2023 р.). Дніпро, 2023. С. 46–48.