Статті КЕП (ІПБТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 25
 • Item
  Розвиток функціонального підходу до стратегічного планування в умовах підвищеної мінливості та ризикованості зовнішнього середовища
  (Видавничий дім «Гельветика», Одеса, 2024) Довбня, Світлана Борисівна; Пономаренко, Руслан Валерійович
  UKR: Стаття присвячена дослідженню сутності стратегічного планування в сучасних умовах підвищеної мінливості та ризикованості зовнішнього середовища. Систематизовано підходи різних авторів до сутності стратегічного планування в процесі еволюції цієї категорії. Запропоновано трактовку поняття "стратегічне планування", яке відповідає сучасним турбулентним умовам. Розвинуто функціональний підхід до стратегічного планування шляхом реалізації основних його підфункцій: цілепокладання, прогнозування, моделювання та програмування. Визначено зміст кожної підфункції, особливості реалізації та стратегічному рівні на відміну від поточного та оперативного. Охарактеризовано методи та очікувані результати по кожній з них. Підкреслено необхідність детального опрацювання альтернативних варіантів стратегії в сучасних турбулентних умовах.
 • Item
  Фіскальна ефективність податкової системи у працях закордонних і вітчизняних дослідників
  (Видавничий дім «Гельветика», Одеса, 2024) Педько, Андрій Борисович; Маряниченко, Богдан Валерійович
  UKR: У статті досліджуються наукові праці, в яких розглядається проблематика зниження фіскальної ефективності сучасної системи оподаткування під впливом глобалізації світової економіки. У попередніх авторських публікаціях були визначені чинники суб’єктивного впливу на процеси формування податкової системи у минулому столітті і сформульована гіпотеза про неминуче зниження фіскальної ефективності податкових систем, побудованих на засадах суб’єктивізму. Тому в даній публікації зосереджено увагу на аналізі наукових праць закордонних і вітчизняних дослідників, що висловлювали й обґрунтовували подібні гіпотези. Було встановлено, що переважна більшість існуючих досліджень лише констатують негативний вплив глобалізації світової економіки на ефективність фіскальних механізмів, але натомість не пропонують конкретних механізмів вирішення цієї проблеми. Де-факто розвинені країни світу вже перебувають на порозі фундаментальної зміни податкової моделі, хоча й дотепер світові експерти не сформулювали чіткої візії податкової реформи, націленої на вирішення проблем, спричинених глобалізацією. Першим кроком до реформування існуючої податкової системи в країнах «Великої сімки» і ОЕСР вважається посилення контролю за прозорістю фінансових транзакцій та інтенсифікація обміну фіскальною інформацією між податковими органами різних країн. Авторське дослідження проводилося із залученням низки загальнонаукових і спеціальних методів.
 • Item
  Розвиток креативності як конкурентної переваги підприємства
  (Видавничий дім «Гельветика», Одеса, 2024) Гулик, Тетяна Володимирівна; Жукова, Яніна Олександрівна; Жуков, Владлен Олександрович
  UKR: Глобальні економічні світові потрясіння викликані двома хвилями пандемії COVID-19 та її наслідками сьогодні поглиблюються гострими викликами військового часу в Україні, та не зважаючи на безперечні складнощі світової економіки сьогодні, існує тенденція зростання прибутковості підприємств через підвищення уваги до розвитку креативності, креативного підприємства, креативного класу та креативних індустрій, адже креативна економіка призводить до всебічного економічного розвитку та створює інвестиційний клімат, приваблюючи та навіть, змушуючи шукати нові можливості та партнерства як на глобальному, так і локальному рівнях. Тож, креативність, як конкурентна перевага у розвитку прибутковості підприємства дає можливість відповідати викликам часу, й виходити на неочевидне на перший погляд, отримання прибутку.
 • Item
  Систематизація методик аналізу інвестиційної привабливості підприємства
  (Видавництво "Молодий вчений", Одеса, 2023) Найдовська, Ангеліна Олексіївна; Андрієнко, Ярина Андріївна
  UKR: Систематизовано підходи до оцінки інвестиційної привабливості підприємства, виділено підхід на основі оцінки фінансово-економічного стану підприємства, підхід на основі оцінки інвестиційних проєктів та на основі вартості підприємства. Наведено переваги та недоліки підходів. Детально розглянуто підхід, що базується на оцінці фінансово-економічного стану підприємства. Проаналізовано різні методи визначення інвестиційної привабливості підприємства на основі оцінки фінансово-економічного стану підприємства вітчизняними науковцями. Запропоновано здійснювати оцінку інвестиційної привабливості підприємства на основі розширеної системи показників ретроспективного характеру, що відбивають особливості роботи як самого підприємства (внутрішня складова), так і галузі, в якій воно функціонує (зовнішня складова).
 • Item
  Удосконалення рекламної політики підприємства з використанням соціальних мереж Інтернет
  (Видавництво "Молодий вчений", Одеса, 2023) Семенова, Тетяна Валеріївна; Капітан, Яна Валентинівна
  UKR: Стаття присвячена актуальним питанням розробки та удосконалення рекламної політики суб’єктів господарювання з використанням соціальних мереж Інтернет. Розглянуто основні методичні підходи щодо сутності та методики розробки рекламної кампанії у Інтернеті. Виконано аналіз ефективності комунікативної політики конкретного виробничо-торгівельного підприємства. Досліджено фактори зовнішнього та внутрішнього середовища фірми, які впливають на результати її діяльності, розраховано коефіцієнт еластичності попиту за рекламою. Визначено сильні та слабкі сторони рекламної політики фірми. Запропоновано та обґрунтовано рекомендації щодо вдосконалення рекламної політики фірми. На підставі виконаного аналізу каналів просування продукції у Інтернет пропонується розміщення реклами в соціальних мережах Facebook та Instagram.
 • Item
  Оцінка конкурентоспроможності промислового підприємства
  (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Дніпро; Видавничий дім «Гельветика», Одеса, 2023) Семенова, Тетяна Валеріївна; Біленко, Олексій Андрійович
  UKR: Стаття присвячена актуальним питанням визначення сутності конкурентоспроможності промислових підприємств та удосконаленню методики її оцінки. Висвітлено поняття конкурентоспроможності підприємств. Наведено та охарактеризовано основні методичні підходи щодо оцінювання конкурентоспроможності промислових підприємств. Описано переваги та недоліки кожного з них. Удосконалено методику бальної оцінки конкурентоспроможності підприємств з урахуванням особливостей підприємств трубної промисловості. Запропоновано використання показників, які дозволяють комплексно оцінити конкурентну позицію, конкурентоспроможність продукції та конкурентну стійкість промислового підприємства. Виконано оцінку конкурентоспроможності конкретного промислового підприємства за запропонованою методикою.
 • Item
  Оцінка ефективності логістичної діяльності промислового підприємства
  (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, Одеса, 2023) Семенова, Тетяна Валеріївна; Алєксєєнко, Микита Валерійович
  UKR: Стаття присвячена актуальним питанням оцінки ефективності логістичної діяльності промислових підприємств. Охарактеризовано основні методичні підходи оцінювання ефективності логістичної діяльності сучасних промислових підприємств України. Запропоновано використання методики оцінки ефективності та надійності логістичної діяльності, яка враховує специфіку виробничої та збутової діяльності, розмір, та фактори зовнішнього ринкового середовища промислового підприємства. Обґрунтовано використання показників задля комплексної оцінки ефективності логістичної системи за її елементами (постачання, виробництво, транспортування, складування, збут). Виконано оцінку ефективності та надійності логістичної діяльності конкретного промислового підприємства за запропонованою методикою з урахуванням його особливостей.
 • Item
  Комплексна оцінка конкурентоспроможності та обгрунтування стратегії її підвищення на підприємствах кондитерської промисловості
  (Видавничий дім "Гельветика", Одеса, 2023) Довбня, Світлана Борисівна; Красіна, Катерина Олександрівна
  UKR: Стаття присвячена комплексній оцінці конкурентоспроможності підприємств з використанням сукупності методів стратегічної та інтегральної діагностики. Досліджено та систематизовано методи оцінки конкурентоспроможності підприємства. Обґрунтовано доцільність використання методів SWOT-аналізу та «п’яти сил конкуренції» для визначення стратегічної позиції підприємства та його конкурентних переваг. Особливу увагу приділено методу «ефективної конкуренції», що передбачає оцінку ефективності виробничої діяльності та використання ресурсів підприємства, аналіз його фінансового стану та конкурентоспроможності продукції. За допомогою запропонованих методів оцінено рівень конкурентоспроможності підприємства, обґрунтована стратегія та розроблена програма його розвитку, результатом реалізації якої буде зміцнення фінансової стійкості та конкурентної позиції.
 • Item
  Сутність стратегії підприємства та класифікація її видів
  (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна, 2023) Довбня, Світлана Борисівна; Папуша, І. В.
  UKR: Методологія дослідження. У результаті проведеного дослідження, сучасне поняття стратегії було сформульовано за рахунок методів порівняння та узагальнення; удосконалення класифікації стратегії здійснено через застосування методів аналізу та синтезу; завдяки методу моделювання та таблично-графічного запропоновано механізм формування стратегії підприємства та надано характеристику окремих його етапів. Також використано спеціальні економічні методи дослідження – метод спостереження та збору даних, метод групування. Результати. Статтю присвячено дослідженню еволюції стратегії підприємства як економічної категорії та основного елемента стратегічного управління. Сформовано сучасне розуміння поняття «стратегія підприємства». Виявлено розбіжності щодо визначення й характеристики видів стратегій підприємства, способів її класифікації. Сформовано оновлене сучасне трактування поняття «стратегія підприємства», охарактеризовано основні види стратегії різних ієрархічних рівнів відповідно до сутності, функціональних ознак, очікуваних результатів. Запропоновано механізм формування стратегічного набору підприємства, який передбачає реалізацію у логічній послідовності етапів, що забезпечує обґрунтованість процесу формування стратегії підприємства. Новизна. У процесі наукового дослідження було запропоновано сучасне розуміння змісту поняття «стратегія підприємства», що містить у собі поєднання трьох підходів висвітлення її сутності. Удосконалено класифікацію стратегій, яка розглядає їх відповідно до ієрархічного рівня на підприємстві. Практична значущість. Запропоновано власникам та менеджменту підприємства просту для розуміння схему вибору певної стратегії та механізм її формування для забезпечення успішного стратегічного управління виробничою діяльністю.
 • Item
  Порівняльний аналіз результатів оцінювання ринкової вартості підприємства різними методами
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2023) Ігнашкіна, Тетяна Борисівна
  UKR: Мета. Стаття присвячена актуальним питанням оцінювання ринкової вартості бізнесу з використанням різних методів, оскільки в сучасних умовах успішність функціонування того чи іншого господарюючого суб’єкта часто оцінюється не за показником прибутку, а за показником його вартості. Методика. Пропонується оцінити ринкову вартість конкретного підприємства простим балансовим методом, методом нагромадження актив, методом капіталізації. Всі методи дають змогу об’єктивно обґрунтувати та реалізувати управлінські рішення щодо вартості підприємства. Але при цьому вибір методу залежить, в першу чергу, від цілей оцінки. Наукова новизна. При використанні методу капіталізації замість показника прибутку (найбільш розповсюджений підхід серед науковців і практиків) запропоновано використовувати показник EBITDA. Для визначення премії інвестора за ризики вкладення коштів виділено та охарактеризовано фактори ризику для конкретного підприємства; із залученням експертів надано їм кількісне значення. Результати. Оцінено вартість ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» трьома методами. Зазначено, що вартість підприємства, оцінена дохідним підходом, перевищує вартість, для визначення якої застосовано майновий підхід. Різниця полягає в тому, що у першому випадку, окрім фактичних значень EBITDA враховано також прогнозні дані. Порівняння результатів розрахунку вартості за двома методами майнового підходу показує відносно невелику їх різницю. Практична значимість. Розглянуті методи в їх класичному трактуванні, а також запропонований удосконалений підхід до визначення ринкової вартості за методом капіталізації можуть бути використані для будь-якого підприємства, незалежно від виду його діяльності, розміру, територіальної приналежності тощо.
 • Item
  Теоретичні аспекти оцінки ефективності переробки відходів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2023) Семенова, Тетяна Валеріївна; Гуро, П. А.
  UKR: Мета. Стаття присвячена актуальним питанням оцінки ефективності діяльності підприємства з переробки відходів. Наведено та охарактеризовано основні методичні підходи щодо визначення оцінки ефективності діяльності сміттєпереробних підприємств у сучасних умовах. Методика. Пропонується оцінювати ефективність діяльності підприємства за допомогою методу оцінювання, який враховує економічний, екологічний та соціальний ефект процесу переробки відходів. Метод дає змогу своєчасно обґрунтувати та реалізувати управлінські рішення для підвищення ефективності функціонування підприємства. Наукова новизна. Розглянуто досвід зарубіжних країн у сфері поводження з відходами, який дозволив виділити п’ять типів систем управління відходами: функціональна, директивна, регулювальна, спонукальна та забезпечувальна. Результати. Запропоновано використання показників, які дозволяють комплексно оцінити економічний, екологічний та соціальний ефект. Для оцінки ефективності процесу переробки відходів пропонується використання показника інтегральної ефективності. Практична значимість. Удосконалено методику оцінки ефективності діяльності підприємства з переробки відходів. Запропонована методика оцінки ефективності діяльності підприємства з переробки відходів може бути використана сміттєпереробними підприємствами з метою визначення напрямів діяльності, які потребують негайного здійснення заходів щодо їх поліпшення.
 • Item
  Конкретизація стратегії стоматологічного закладу за допомогою системи збалансованих показників
  (Видавничий дім «Гельветика», 2022) Довбня, Світлана Борисівна; Куюн, Олена Володимирівна
  UKR: Мета. Автори ставлять за мету обґрунтування на основі стратегічного аналізу стратегії розвитку стоматологічного закладу, формування стратегічної карти та розробку системи збалансованих показників, адаптованої до особливостей його діяльності. Методика. Використано методи проведення стратегічного аналізу, зокрема SWOT- аналіз. На основі логічного аналізу підходів до стратегічного планування з метою обґрунтування та конкретизації стратегії вибрано сучасний методичний інструментарій - систему збалансованих показників. Розрахунки виконано за допомогою EXEL-таблиць. Для наочності використано табличний та графічний спосіб представлення результатів. Результати. Виконано стратегічний аналіз сучасного стану зовнішнього та внутрішнього середовища існування стоматологічних закладів за допомогою модифікованого SWOT- аналізу. Обґрунтовано стратегію розвитку стоматологічного закладу та розроблено стратегічну карту. Сформовано систему збалансованих показників стоматологічної лікарні, яка дозволяє конкретизувати стратегію та коректно оцінювати її виконання. Наукова новизна. Автори вперше обґрунтували структуру системи збалансованих показників, прийнятних для стоматологічного закладу та розробили систему дієвих індикаторів, що відповідають його специфіці. Практична значимість. Визначена стратегія розвитку підприємства дозволяє обґрунтувати доцільні напрямки інвестування коштів з метою розвитку підприємства. Система збалансованих показників забезпечує чітке розуміння вкладу кожного співробітника в досягнення поставлених цілей і розробку на цій основі дієвої системи мотивації праці.
 • Item
  Ефективність використання ресурсного потенціалу металургійного підприємства
  (Видавничий дім «Гельветика», 2022) Семенова, Тетяна Валеріївна; Касай, О. М.
  UKR: Стаття присвячена актуальним питанням оцінки ефективності використання ресурсного потенціалу металургійних підприємств. Проаналізовано основні методичні підходи щодо оцінки ресурсного потенціалу підприємства. Запропоновано оцінку ефективності використання ресурсного потенціалу здійснювати за графоаналітичним методом, який передбачає можливість системно встановити кількісні та якісні зв’язки між окремими елементами потенціалу, рівень його розвитку та конкурентоспроможності. Удосконалено методику визначення ресурсного потенціалу з урахуванням галузевих особливостей металургії. Для характеристики окремих складових ресурсного потенціалу підприємств пропонується використовувати наступні функціональні блоки: виробництво, фінанси, кадри, управління та маркетинг. Виконано оцінку ресурсного потенціалу одного з металургійних підприємств України за запропонованою методикою.
 • Item
  Еволюція стратегічного управління та особливості його сучасного етапу
  (Видавничий дім «Гельветика», 2022) Довбня, Світлана Борисівна; Папуша, Інна Володимирівна
  UKR: Статтю присвячено дослідженню розвитку стратегічного управління у контексті його еволюційного процесу; висвітлено фактори, що обумовлювали необхідність переходу до кожного нового етапу. Проаналізовано світовий досвід науковців з питання передумов та наслідків, а також основних ознак етапів еволюції стратегічного управління в цілому. Охарактеризовано теперішній етап суспільно-економічного розвитку та визначено його основні особливості. Запропоновано сучасний етап еволюційного процесу стратегічного управління розглядати як інноваційно-адаптивний. Визначено характерні риси нового етапу еволюції та досліджено відмінність інноваційно-адаптивного стратегічного управління від попередніх етапів. Представлено перелік методів стратегічного управління, властивих кожному етапу еволюційного процесу стратегічного управління.
 • Item
  Стратегічні альтернативи та вартісні показники управління чисельністю персоналу
  (Хмельницький національний університет, Україна, 2021) Федоров, Денис Вадимович; Семенова, Тетяна Валеріївна
  UKR: Мета. Головною метою роботи є аналіз існуючих методик оцінювання ефективності використання персоналу підприємств, а також забезпечення підприємства кадрами у необхідній чисельності відповідного професійно-кваліфікаційного складу. Методика. Наведено та охарактеризовано основні стратегії управління чисельністю та забезпечення підприємства кадрами (реактивна, проактивна та стратегія універсалізації). Наведено переваги та недоліки стратегічних альтернатив. Результати. Рішення про вибір тієї чи іншої стратегічної альтернативи має базуватись на результатах ретельного аналізу вигід і втрат, порівнянні вартісних показників формування резерву або настання дефіциту персоналу. При використанні реактивної стратегії виникає ризик простою робочого місця в разі несвоєчасного заміщення вакансії, практичний підхід до управління чисельністю потребує додаткових витрат на утримання персоналу, який є недовантаженим, стратегія універсалізації передбачає витрачання коштів на навчання персоналу, що пов’язано з витратами на розробку програм професійного навчання, відрив працівників від виконання основних функцій на період такого навчання. Наукова новизна. Удосконалено методичні підходи оцінки вартості прийому персоналу та плинності кадрів. Практична значимість. Запропонована методика оцінки вартості прийому персоналу та плинності кадрів може бути використана підприємствами та банками, оскільки дає змогу оцінити витрати на прийом та адаптацію персоналу, визначити економічність заходів щодо утримання працівників, підвищення заробітної плати тощо.
 • Item
  Економічний аналіз ефективності діяльності сміттєпереробного підприємства
  (Видавництво «Молодий вчений», Херсон, 2021) Семенова, Тетяна Валеріївна; Заремба, Маргарита Юріївна
  UKR: Мета. Головною метою роботи є аналіз існуючих методик оцінювання ефективності діяльності сміттєпереробних підприємств щодо практичної придатності в сучасних ринкових умовах та складання пропозицій щодо удосконалення існуючих методичних підходів задля більш точної та реалістичної оцінки ефективності діяльності в умовах конкретного підприємства з переробки відходів. Методика. Наведено та охарактеризовано основні методичні підходи щодо визначення оцінки ефективності діяльності сміттєпереробних підприємств у сучасних умовах. Описано переваги та недоліки кожного з них. Запропоновано та обґрунтовано використання методу оцінювання ефективності діяльності підприємства, який враховує економічний, екологічний та соціальний ефект процесу переробки відходів. Результати. Для оцінки ефективності процесу переробки відходів пропонується використання показника інтегральної ефективності. Запропоновано використання показників, які дозволяють комплексно оцінити економічний, екологічний та соціальний ефект. Виконано оцінку ефективності переробки відходів в умовах конкретного суб’єкта господарювання за запропонованою методикою. Наукова новизна. Удосконалено методичні підходи оцінки ефективності діяльності підприємств з переробки відходів, які враховують усі аспекти їх діяльності. Практична значимість. Запропонована методика оцінки ефективності діяльності підприємства з переробки відходів може бути використана сміттєпереробними підприємствами з метою визначення напрямів діяльності, які потребують негайного здійснення заходів щодо їх поліпшення.
 • Item
  Обґрунтування маркетингової політики промислового підприємства
  (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, Одесса, 2021) Семенова, Тетяна Валеріївна; Жибуль, Ганна Андріївна
  UKR: Мета. Стаття присвячена актуальним питанням обґрунтування маркетингової політики промислових підприємств. Метою дослідження є аналіз методів формування маркетингової політики промислових підприємств та основних чинників, що на неї впливають, а також обґрунтування маркетингової політики на прикладі конкретного суб’єкта господарювання. Методика. Наведено та охарактеризовано основні методичні підходи щодо оцінки ефективності маркетингової політики підприємства. Запропоновано оцінку ефективності маркетингової політики та конкурентоспроможності підприємства здійснювати за методом, який заснований на теорії ефективної конкуренції. Методику було адаптовано для підприємства, що надає послуги з ремонту тепловозів. Результати. Виконано аналіз ринкового середовища та конкурентних переваг конкретного промислового підприємства. Підприємству рекомендується перехід традиційного (чистого) маркетингу до концепції маркетингу відносин (взаємодії). Маркетингову політику конкретного підприємства було вдосконалено. Основними напрямками удосконалення маркетингової діяльності підприємства є: удосконалення товару (послуг) та цінової політики, збільшення обсягів збуту, удосконалення політики просування. Оцінку конкурентоспроможності підприємства з ремонту тепловозів було виконано за запропонованою методикою. Наукова новизна. Удосконалено методику оцінки ефективності маркетингової політики та конкурентоспроможності підприємства, яке надає послуги. Практична значимість. Удосконалено маркетингову політику конкретного підприємства, яке надає послуги, та запропоновано конкретні заходи щодо її покращення. Запропонована методика оцінки конкурентоспроможності підприємств може бути використана підприємствами з метою визначення напрямів діяльності, які потребують негайного здійснення заходів щодо їх поліпшення.
 • Item
  Оцінка економічних ризиків в процесі управління якістю продукції підприємства
  (НМетАУ, Дніпро, 2020) Романовський, Ігор Георгійович
  UKR: Мета. Метою роботи є створення математичної моделі для визначення та оцінювання економічних ризиків в процесі управління якістю продукції промислового підприємства, висвітлення результатів опробування такої моделі та формулювання рекомендацій щодо скорочення таких ризиків. Методика. Аналіз підходів системи менеджменту якості промислового підприємства виявив, що суттєві труднощі викликає необхідність визначення економічних ризиків, які пов’язані із виходом із строю продукції підприємства протягом експлуатаційного строку експлуатації у споживачів. Запропонована математична модель, яка враховує пропорційний ризик із залученням регресії Кокса. Задля визначення економічних ризиків отримано рівняння функції вірогідності Кокса, для оцінки параметрів розподілу ймовірностей залучено метод максимальної ймовірності, який забезпечує визначення найбільшої вірогідності спостережуваних даних в рамках прийнятої моделі. Відповідно до отриманих коефіцієнтів регресії зроблено розподіл на значущі і незначущі параметри, для значущих параметрів здійснено аналіз чутливості в контексті виникнення економічних ризиків. Результати. На підставі аналізу існуючих підходів до оцінки економічних ризиків з урахуванням різної тривалості процесів спостереження за об’єктами дослідження та різною повнотою баз даних обрано для рішення поставленої задачі обрано регресію Кокса (модель пропорційного ризику). На підставі аналізу рекомендацій щодо практичного використання регресії Кокса зроблено висновок про можливість використання цього підходу для оцінки економічних ризиків. Ймовірність виникнення несприятливої події (миттєвий ризик) представлена у вигляді функції часу і коваріат, які враховують особливості виробничого процесу. Формулювання гіпотези на підставі визначенні пропорційних ризиків сприяло значному спрощенню структури функції ймовірності з точки зору подальшого практичного застосування в умовах виробничого підприємства. Із використанням стандартизованих залишки визначено рівняння функції вірогідності Кокса. Наукова новизна. Ймовірність виникнення несприятливої події (миттєвий ризик) представлена у вигляді функції часу і коваріат, які враховують особливості виробничого процесу. Формулювання гіпотези на підставі визначенні пропорційних ризиків сприяло значному спрощенню структури функції ймовірності з точки зору подальшого практичного застосування в умовах виробничого підприємства. Практична значимість. Апробацію моделі здійснено із залученням первинної бази даних промислового підприємства, яке виготовлює продукцію для сучасного транспортного обладнання. Визначено ступінь впливу окремих факторів на ймовірність виникнення несприятливих подій (руйнація виробів під час гарантійного строку експлуатації). Визначення коефіцієнтів регресії Кокса здійснювалось за допомогою ліцензійного забезпечення Excel 365 Microsoft office з використанням розширеного програмного забезпечення для статистичних розрахунків. Визначено асимптотична значимість яка свідчить про її надійність. Зроблено висновок щодо доступності і доцільності застосування результатів проведених досліджень для практичного використання у вигляді математичної моделі. Визначено напрямки подальших досліджень.
 • Item
  Складові системи адаптації маркетингової стратегії
  (Видавничий дім «Гельветика», 2021) Гулик, Тетяна Володимирівна; Найдовська, Ангеліна Олексіївна; Забігай, Владислав Володимирович
  UKR: Мета. Метою написання статті є аналіз наукових підходів щодо сутності маркетингових аспектів стратегічного управління, формування та використання адаптаційної моделі маркетингової стратегії підприємства, що дозволить підвисити конкурентоспроможність підприємства та сприятиме ефективної реалізації стратегії розвитку ринку (виходу на нові ринки та глибшому проникненню на освоєні ринки). Методика. Важливим етапом адаптації маркетингової стратегії є виявлення факторів, які впливають на роботу підприємства на різних ринках або їх сегментах, тобто проведення стратегічного аналізу зовнішнього середовища, у якому планує функціонувати підприємство. Основними факторами, що досліджуються є: потреби та бажання клієнтів, моделі поведінки, культурні умови використання; умови різної економічної ситуації; юридичні, податкові, політичні бар’єри; концентрація конкуренції; зовнішнє зростання та придбання іноземних місцевих брендів тощо. Адаптація дозволяє підприємству досягти успіху на окремих ринках, розвиваючи глибоке розуміння місцевих вимог та змінюючи різні аспекти маркетингової стратегії. Адаптація до ринку – комплекс маркетингових заходів, які реалізує підприємство з метою проникнення на новий ринок або збереження наявних позицій на ринку за зміни кон’юнктури. Адаптація може охоплювати всі складові комплексу маркетингу. Яку із складових маркетингу адаптувати – це вибір підприємства. Результати. Зазначено, що одночасно можуть адаптуватися всі компоненти комплексу маркетингу або два головних з них – продукт та просування (комунікація). Наведена можлива матриця адаптації комунікацій і продукту та методи, які можна використовувати в тій чи іншій ситуації. Наукова новизна. Забезпечення стійких конкурентних переваг підприємства, завоювання міцних ринкових позицій можливе тільки за умови адаптації до умов та специфіки тих ринків або сегментів, на яких планує працювати підприємство. Адаптація може відбуватися на рівні окремих стратегій 4Р або зачіпати всі складові 4Р. Тому доцільно говорити про адаптаційну модель маркетингової стратегії, яка враховує особливості присутності підприємства в кожному географічному сегменті. Практична значимість. Отримані висновки та виміри допоможуть під час виходу на нові географічні ринки. Розроблений підхід дає розуміння тих аспектів, які потрібно враховувати при розширені присутності підприємства на світовому ринку.
 • Item
  Розроблення стратегії просування легкових автомобілів на ринку України
  (Заклад вищої освіти «Міжнародний університет бізнесу і права», Херсон, Україна, 2022) Гулик, Тетяна Володимирівна; Найдовська, Ангеліна Олексіївна; Грабовецька, Катерина Володимирівна
  UKR: Мета. Метою статті є розроблення рекомендацій щодо просування на українському ринку автомобілю моделі Alfa Romeo Giulietta з використанням інструментарію стратегічного менеджменту. Методика. З використанням інструментарію стратегічного менеджменту виконано стратегічний аналіз конкурентів моделі авто, побудовано карту стратегічних груп, виконано первісний аналіз сильних та слабких сторін моделі Alfa Romeo Giulietta. При проведені конкурентного аналізу використано експертний метод оцінки факторів та їх вагомості, запропоновано оцінювати шість факторів: історія компанії, репутація та досвід, канали збуту (кількість дилерських мереж), наявність сервісних центрів, маркетингова політика та упізнавання бренду, цінова політика. Результати. Визначено стратегічну позицію моделі авто Alfa Romeo Giulietta, надано рекомендації щодо рекламної кампанії як частини стратегії просування. Для просування на українському ринку компанії потрібно розробити агресивну стратегію про¬сування товару, спрямовану на ознайомлення широ¬кого загалу з основними характеристиками моделі Alfa Romeo Giulietta. При цьому в рекламних зверненнях потрібно робити акцент на ключові чинники успіху моделі, які виділяють її, а саме на екологічність авто¬мобіля (відповідність стандарту Е-6), його високий рівень безпеки та середню цінову стратегію. Основними формами рекламної кампанії у межах стратегії просування компанії Alfa Romeo S.p.A. реко¬мендується вибрати рекламу на ТБ, зовнішню рекламу та участь у спеціалізованих виставках, а також Інтер-нет-рекламу. Канали комунікації були виділені на основі основних сегментів для компанії Alfa Romeo S.p.A. Ці ресурси є найбільш популярними серед українських споживачів автомобілів типу «сім’янин», «біз¬несмен» та «стильні люди». Наукова новизна. Демонстрація комплексного підходу до проведення стратегічного аналізу положення продукції підприємства в галузевому ринку, підвищення обгрунтованості висновків щодо обрання стратегії просування продукції. Практична значимість. Зазначений у статті підхід до проведення стратегічного аналізу підприємства або його продукції може бути використаний у будь-якій галузі промисловості. Підхід дозволяє визначити інтегральне положення підприємства або його продукції в галузі з урахуванням декількох факторів конкуренції.