Конкретизація стратегії стоматологічного закладу за допомогою системи збалансованих показників

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавничий дім «Гельветика»
Abstract
UKR: Мета. Автори ставлять за мету обґрунтування на основі стратегічного аналізу стратегії розвитку стоматологічного закладу, формування стратегічної карти та розробку системи збалансованих показників, адаптованої до особливостей його діяльності. Методика. Використано методи проведення стратегічного аналізу, зокрема SWOT- аналіз. На основі логічного аналізу підходів до стратегічного планування з метою обґрунтування та конкретизації стратегії вибрано сучасний методичний інструментарій - систему збалансованих показників. Розрахунки виконано за допомогою EXEL-таблиць. Для наочності використано табличний та графічний спосіб представлення результатів. Результати. Виконано стратегічний аналіз сучасного стану зовнішнього та внутрішнього середовища існування стоматологічних закладів за допомогою модифікованого SWOT- аналізу. Обґрунтовано стратегію розвитку стоматологічного закладу та розроблено стратегічну карту. Сформовано систему збалансованих показників стоматологічної лікарні, яка дозволяє конкретизувати стратегію та коректно оцінювати її виконання. Наукова новизна. Автори вперше обґрунтували структуру системи збалансованих показників, прийнятних для стоматологічного закладу та розробили систему дієвих індикаторів, що відповідають його специфіці. Практична значимість. Визначена стратегія розвитку підприємства дозволяє обґрунтувати доцільні напрямки інвестування коштів з метою розвитку підприємства. Система збалансованих показників забезпечує чітке розуміння вкладу кожного співробітника в досягнення поставлених цілей і розробку на цій основі дієвої системи мотивації праці.
ENG: Purpose: The authors aim to justify the development strategy of a dental facility based on strategic analysis, formulation of a strategic map, and the development of a balanced scorecard system tailored to its specific operations. Methodology: The study employed methods of strategic analysis, including SWOT analysis. Through logical analysis of strategic planning approaches, a contemporary methodological tool, the balanced scorecard system, was selected to justify and specify the strategy. Calculations were performed using Excel spreadsheets, and the results were presented using tables and graphs for clarity. Results: A strategic analysis of the current state of the external and internal environment of dental facilities was conducted using a modified SWOT analysis. The development strategy for the dental facility was substantiated, and a strategic map was developed. A balanced scorecard system was formulated for the dental hospital, enabling the specification of the strategy and accurate evaluation of its implementation. Scientific novelty: The authors, for the first time, substantiated the structure of a balanced scorecard system suitable for a dental facility and developed a system of effective indicators that correspond to its specificity. Practical significance: The defined enterprise development strategy allows for justifying feasible investment directions aimed at its growth. The balanced scorecard system ensures a clear understanding of each employee's contribution to achieving the set goals and facilitates the development of an effective motivation system based on this foundation.
Description
С. Довбня: ORCID 0000-0002-0669-1522; О. Куюн: ORCID 0000-0003-3697-5857
Keywords
стратегія, ціль, стоматологічна практика, SWOT-аналіз, стратегічна карта, збалансована система показників, ключові показники ефективності, strategy, goal, dental practice, SWOT-analysis, strategic map, balanced scorecard, key performance indicators, КЕП
Citation
Довбня С. Б., Куюн О. В. Конкретизація стратегії стоматологічного закладу за допомогою системи збалансованих показників. Економіка та суспільство. 2022. № 46. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-1.