Стенд для дослідження сили тертя у ковзанах візка вантажного вагона (патент 31842)

Abstract
UK: Стенд для дослідження сили тертя у ковзунах візка вантажного вагона містить рейки, нерухому платформу, П-подібну стійку, закріплену на фундаменті, органи вертикального та горизонтального навантаження, поворотну навколо вертикальної осі опору кочення, пульт керування, пристрій для записування результатів досліджень. На нерухомій основі, розміщеній нижче рівня головок рейок, по вертикальній осі стенда змонтовано орган вертикального навантаження, на рухомій частині якого жорстко зафіксовано основу опорного підшипника кочення, в центрі її знаходиться другий підшипник кочення, який служить центром повороту рухомої частини опорного підшипника, що має балку та захвати за середню частину осей колісних пар візка, а поперечна балка П- подібної стійки імітує конструкції шворневої балки кузова вагона з п'ятником, ковзанами, верхня частина опорного підшипника виконана з можливістю повертання навколо вертикальної осі органом горизонтального навантаження подвійної дії, закріпленого до неповоротної частини опорного підшипника, а його шток шарнірно закріплений до поворотної частини опорного підшипника, при цьому до нерухомої частини закріплено упор для контакту з виступом рухомої частини підшипника, положення якого визначає кут з вершиною на осі шворня візка, визначений площиною контакту між ковзунами, та кінцевий вимикач органа горизонтального навантаження, крім того стенд обладнано пристроєм центрування та фіксації візка відносно вертикальної осі стенда та пристроєм виштовхування візка зі стенда.
RU: Стенд для исследования силы трения в коньках тележки грузового вагона содержит рельсы, неподвижную платформу, П-образную стойку, закрепленную на фундаменте, органы вертикальной и горизонтальной нагрузки, поворотную вокруг вертикальной оси опору качения, пульт управления, устройство для записи результатов исследований. На неподвижной основе, размещенной ниже уровня головок рельсов, по вертикальной оси стенда смонтирован орган вертикальной нагрузки, на подвижной части которого жестко зафиксирована основа опорного подшипника качения, в центре ее находится второй подшипник качения, который служит центром поворота подвижной части опорного подшипника, который имеет балку и захваты за среднюю часть осей колесных пар тележки, а поперечная балка П- образной стойки имитирует конструкции шкворневой балки кузова вагона с пяткой, коньками, верхняя часть опорного подшипника выполнена с возможностью вращения вокруг вертикальной оси органом горизонтальной нагрузки двойного действия, закрепленного к неповоротной части опорного подшипника, а его шток шарнирно закреплен к поворотной части опорного подшипника, при этом к неподвижной части закреплен упор для контакта с выступом подвижной части подшипника, положение которого определяет угол с вершиной на оси шкворня тележки, определяемый плоскостью контакта между коньками, и конечный выключатель органа горизонтальной нагрузки, кроме того стенд оборудован устройством центрирования и фиксации тележки относительно вертикальной оси стенда и устройством выталкивания тележки со стенда.
EN: Testbench for study of friction force in slides of trolley of freight car has rails, fixed platform, P-like standpipe fixed on basement, organs for vertical and horizontal loading, rotary with respect to vertical axis roll support, control panel, device for registration of results of studies. On fixed basis placed lower that the level of rail heads in vertical axis of testbench organ of vertical loading is mounted, on movable section of that one basis of support roll bearing is rigidly fixed, in its center there is another roll bearing that serves as center of turn of movable part of support bearing that has rod and holders and middle part of axles of wheel pairs of trolley, and cross rod of P-like standpipe imitates design of pivot rod of car case with toe, states, upper part of support bearing is arranged with possibility of turn with respect to vertical axis with body of horizontal load with double action fixed on non-rotary part of support bearing, and its rod is hinged to rotary part of support bearing, at that to fixed part support is fixed for contact with boss of movable part of the bearing position of which is determined by angle with top at axis of trolley pivot determined by area of contact between skates and end switch of body of horizontal loading, besides that the testbench is equipped with device for centering and fixation of trolley with respect to vertical axis of testbench and device for trolley pushing out from testbench.
Description
І. Клименко: ORCID 0000-0002-1746-9118
Keywords
МПК G01M 17/00, вантажний вагон, сила тертя у ковзанах, підшипник кочення, патент, КБМ, КТМЕХ, КВМ, КБЖД
Citation
Стенд для дослідження сили тертя у ковзанах візка вантажного вагона: пат. 31842 Україна: МПК G01M 17/00. № u200713721; заявл. 07.12.2007; опубл. 25.04.2008, Бюл. № 8. 3 с.