Стратегічний управлінський облік як елемент стратегічного управління АТ «Укрзалізниця»

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Мета. Транспортна стратегія України передбачає заходи, які вимагають створення в АТ «Укрзалізниця» ефективної системи управлінського обліку з метою збільшення ефективності та конкурентоспроможності товариства, посилення взаємодії між державним та приватним сектором, проведення необхідних реформ, у тому числі запровадження децентралізації, що передбачає передачу відповідальності в наявні та знов створені центри відповідальності у складі АТ «Укрзалізниця». Метою статті є аналіз системи стратегічного управлінського обліку з урахуванням світового досвіду з метою виділення інструментів, що дозволять підвищити ефективність управлінських рішень із орієнтацією на реалізацію стратегії АТ «Укрзалізниця». Методика. В роботі використані методи порівняння, наукового пошуку, аналізу й синтезу для вивчення сучасних інструментів стратегічного управлінського обліку. Результати. Проведено аналіз наявної системи управлінського обліку АТ «Укрзалізниця». Визначено загальні проблеми управлінського обліку залізничної галузі та шляхи їх вирішення. Визначено сутність стратегічного управлінського обліку та його роль в стратегічному управлінні. За результатами аналізу міжнародного та вітчизняного досвіду розвитку стратегічного обліку запропоновані рекомендації щодо побудови системи стратегічного управлінського обліку на підприємствах залізничного транспорту з використанням найбільш ефективних її інструментів. Наукова новизна. Побудовано алгоритм використання інструментів стратегічного управлінського обліку на підприємствах залізничного транспорту, який поєднує два традиційні інструменти управлінського обліку: систему цільових збалансованих показників та бюджетування. Практична значимість. Впровадження запропонованих підходів дозволить трансформувати наявну обліково-аналітичну систему в планово-регулюючу систему прийняття управлінських рішень, що орієнтована на стратегічний розвиток АТ «Укрзалізниця»
ENG: Purpose. Ukraine's transport strategy envisages measures that require the creation of an effective management accounting system in JSC «Ukrzaliznytsia» in order to increase the efficiency and competitiveness of the company, strengthen cooperation between the public and private sectors, carry out the necessary reforms, including decentralization, which provides for the transfer of responsibility to existing and newly created centers of responsibility within JSC «Ukrzaliznytsia». The aim of the article is to analyze the system of strategic management accounting taking into account the world experience in order to identify tools that will increase the effectiveness of management decisions with a focus on the implementation of the strategy of JSC «Ukrzaliznytsia». Method. This work uses methods of comparison, scientific research, analysis, and synthesis to study modern tools of strategic management accounting. Results. The analysis of the existing management accounting system of JSC «Ukrzaliznytsia» is carried out. The general problems of management accounting of the railway industry and ways of their decision are defined. The essence of strategic management accounting and its role in strategic management are determined. Based on the analysis of international and domestic experience in the development of strategic accounting, recommendations are proposed for building a system of strategic management accounting in railway transport enterprises using its most effective tools. Scientific novelty. An algorithm for the use of strategic management accounting tools at railway transport enterprises has been built, which combines two traditional management accounting tools: a system of balanced targets and budgeting. Practical significance. The implementation of the proposed approaches will allow to transform the existing accounting and analytical system into a planning and regulatory system of management decisions, which is focused on the strategic development of JSC «Ukrzaliznytsia».
Description
В. Бобиль: ORCID 0000-0002-7306-3905, М. Сначов: ORCID ID: 0000-0001-7908-0362, І. Ломтєва: ORCID ID: 0000-0003-2838-3851
Keywords
стратегічний управлінський облік, стратегічне управління, збалансована система показників, стратегічний аналіз, бюджетування, strategic management accounting, strategic management, balanced scorecard, strategic analysis, budgeting, КОІО, КФОП
Citation
Бобиль В. В., Ломтєва І. М., Сначов М. П. Стратегічний управлінський облік як елемент стратегічного управління АТ «Укрзалізниця». Review of Transport Economics and Management. 2022. Вип. 7 (23). С. 99–109. DOI: 10.15802/rtem2022/268568.