Підвищення інтегральної вірогідності інформації ІУТК АСУ тягового електропостачання залізниць

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UK: Для зменшення імовірності перекручування інформації в сучасних системах телемеханіки АСУ тягового електропостачання необхідно розглядати основні параметри – надійність, перешкодозахищеність , швидкодія і вірогідність у їхньому взаємозв'язку. Запропоновано системне рішення організації обміну інформацією між ПУ і КП ІУТК для підвищення швидкодії передачі і вірогідності.
RU: Для уменьшения вероятности искажения информации в современных системах телемеханики АСУ тягового электроснабжения необходимо рассматривать основные параметры – надежность, помехозащищенность , быстродействие и достоверность в их взаимосвязи. Предложено системное решение организации обмена информацией между ПУ и КП ИУТК для повышения быстродействия передачи и достоверности.
EN: For reduction of probability of distortion of the information in modern systems of telemechanics of the MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM of traction electrosupply it is necessary to consider(examine) key parameters - reliability, noise immunity, speed and reliability in their interrelation. The system decision of the organization of information interchange between item(point) of management and controllable item(point) of a complex, for increase of speed of transfer and reliability is offered.
Description
О. Матусевич: ORCID 0000-0002-2174-7774
Keywords
інформація, електропостачання, організація, информация, электроснабжения, организация, information, electrosupply, organization, КЕПЗ
Citation
Матусевич, О. О. Підвищення інтегральної вірогідності інформації ІУТК АСУ тягового електропостачання залізниць / О. О. Матусевич // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 17. – С. 72–79. – DOI: 10.15802/stp2007/17563.