Випуск 17

Permanent URI for this collection


UK:
Зі статтями авторів, що не працюють в ДНУЗТ, можна ознайомитится на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського   або на сайті журналу "Наука та прогрес транспорту."
EN:
Articles of authors who are not employees DNURT, is available online at Vernadsky National Library of Ukraine   or on the website of the journal " Science and Transport Progress "

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 36
 • Item
  Вип. 17 Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2007)
  UK: У статтях наведені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровськом національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань залізничного транспорту по наступних напрямках: автоматизовані системи керування, екологія на транспорті, економіка транспорту, електричний транспорт, залізнична колія, моделювання задач транспорту та екології, ремонт та експлуатація засобів транспорту, рухомий склад і тяга поїздів, транспортне будівництво. Вісник становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
 • Item
  Проблеми реформування залізничного транспорту України
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2007) Копитко, Василь Іванович
  UK: В статті розглядаються деякі проблеми реформування залізничного транспорту України, враховуючи критерії оцінки ефективності та розвитку транспорту, стан виробничої технічної бази та технологічний рівень перевезень. Пропонуються міроприємства щодо підвищення привабливості послуг залізничного транспорту, обґрунтовується необхідність вивчення транспортного ринку, враховуючи те, що «Укрзалізниця» є однією з галузей природних монополій. Введення інформаційного ресурсу, як складової отримання кінцевого результату дозволить завершити структурну реформу залізничного транспорту.
 • Item
  Необходимость внедрения логистики в связи с реформированием железнодорожного транспорта в Украине
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2007) Корецкая, С. А.
  UK: На основі аналізу транспортних логістичних систем зарубіжних компаній в статті представлені найбільш пріоритетні і ефективні напрями транспортних логістичних систем, які необхідно розвивати сьогодні. Крім того, охарактеризовані чотири рівні розвитку систем логістики на залізничному транспорті в Україні.
 • Item
  Природа податків, функції й принципи оподаткування
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2007) Шульга, А. А.
  UK: Визначені критерії відмінності податкових платежів від неподаткових, розкрита економічна природа податку, визначена суть побудови системи оподаткування.
 • Item
  Оптимизация запасов предприятия
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2007) Сначов, Николай Павлович; Степанова, М.С
  UK: Стаття присвячена дослідженню актуальної проблеми підприємств – оптимізації запасів на складах. Розглянуті методи раціоналізації, проаналізована можливість їх застосування на підприємствах України, також надані висновки щодо застосування того чи іншого метода в сучасних умовах.
 • Item
  Дослідження процесів реструктуризації залізничної галузі країн світу
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2007) Міщенко, Максим Іванович
  UK: Досліджуються процеси реструктуризації залізниць різних країн, вивчаються фактори, що викликали необхідність реструктуризації. Аналізуються основні аспекти функціонування залізничного транспорту в сучасних умовах та шляхи покращення ефективності виконання основних видів діяльності і перевізного пpoцесу в цілому.
 • Item
  Динамічні процеси у відкритих економічних системах
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2007) Залізнюк, Д. В.; Ільман, А. В.; Ільман, Валерій Михайлович
  UK: Розглянуто зв’язану схему розвитку динамічних процесів у відкритих економічних системах за визначеною ієрархією, математично динамічна модель представляється системою диференційних рівнянь. Наведений приклад коливань активних засобів у відкритій відокремленій системі.
 • Item
  Аналіз існуючих способів очищення і утилізації забрудненого баластного щебеню
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2007) Пшінько, Олександр Миколайович; Краснюк, Андрій Віталійович; Лисняк, Володимир Петрович; Громова, Олена В'ячеславівна
  UK: Розглянуто основні аспекти проблеми утилізації відпрацьованого баластного щебеню, який накопичується у значних об'ємах при реконструкцій та поточному утриманні колій на Придніпровській залізниці. Встановлено, що найкращим напрямком утилізації відпрацьованого баластового щебеню є повторне його використання в колійному господарстві, при наявності технічних можливостей та економічної доцільності. Як показали попередні дослідження вирішення цієї проблеми буде мати значний екологічний та економічний ефект.
 • Item
  Особливості просторової роботи металевих ферм від вітрового навантаження
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2007) Марочка, Віталій Владиславович; Верьовка, А. П.
  UK: На сьогодні актуальною є проблема надзвичайної спрощеності розрахункових моделей, що використовуються при розрахунку та проектуванні металевих прогонових будов з наскрізними фермами з їздою низом. Часто це призводить до значних похибок у розрахунках.В роботі виконано дослідження просторової роботи просонової будови методом скінченних елементів. У якості досліджуваної конструкції було використано типову прогонову будову (типовий проект N!!690/2). На основі отриманих результатів розроблена модель для розрахунку додаткових зусиль в поясах ферми,яка відповідає реальній роботі конструкції.
 • Item
  Решение задач оптимизации конструкций с применением современных программных комплексов
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2007) Ягода, Павел Александрович
  UK: На прикладі шкворневої балки пасажирського вагона вирішується задача оптимізації з допомогою системи просторового моделювання Solid Works з інтегрованим модулем кінцево-елементного аналізу Cosmos Works.
 • Item
  Современные подходы в области повышения безопасности движения железнодорожного транспорта
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2007) Скогарев, Игорь Евгеньевич; Кобозев, А. Я.; Жижко, Виктория Владимировна; Богомазова, Е. А.
  RU: Статья посвящена актуальным вопросам повышения безопасности движения на железнодорожном транспорте, а именно внедрение обучающе-тестирующего программного комплекса. Программный комплекс дает возможность обучения, проверки знаний работников железной дороги с последующей проверкой усвоенного материала, а также возможность своевременной организации сдачи аттестаций.
 • Item
  Определение динамической нагруженности грузовых вагонов на опытных тележках
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2007) Письменный, Евгений Александрович
  RU: Определены динамические характеристики грузовых вагонов с тележками модели 18-1711. Выполнены сравнительные расчеты по исследованию влияния конструкции тележек на основные нормируемые динамические показатели.
 • Item
  Вплив допусків на виготовлення деталей магнітної ланки додаткових полюсів на степінь іскріння тягових двигунів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2007) Безрученко, Валеріан Миколайович; Шаповалов, Андрій В’ячеславович; Запишний, Е. О.
  UK: Розглянуто який вплив роблять допуски на виготовлення магнітного ланцюга додаткових полюсів на ступінь іскріння тягових двигунів. Показано вплив зміни повітряного зазору під додатковими полюсами на визначення області безіскрової роботи та правильне налагодження цієї області.
 • Item
  Логістичний підхід в управлінні перевезеннями на залізничному транспорті
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2007) Яневич, Віталій Захарович; Окороков, Андрій Михайлович
  UKR: Розглядається проблема узгодження роботи окремих підрозділів транспортної системи, які забезпечують перевезення вантажів для виконання поставок по схемі “виробництво – транспорт – споживач”.
 • Item
  Зміна розрахункових складових для оперативного розподілу вагонопотоків на мережі залізниць
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2007) Папахов, Олександр Юрійович; Окороков, Андрій Михайлович; Логвінов, Олег Миколайович
  UKR: Розглядається можливість зміни розрахункових складових плану формування поїздів, включення до них змінних витратних ставок та часу на додаткову переробку вагонів.
 • Item
  Моделирование и автоматизация управления земельными ресурсами на основе земельного кадастра
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2007) Мовшин, Д. И.
  RU: Рассмотрены основные задачи и соответствующие модели, возникающие при автоматизации процессов управления земельными ресурсами в Украине.
 • Item
  Векторная оптимизация по двум показателям
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2007) Босов, Аркадий Аркадьевич; Кодола, Г. Н.; Савченко, Л. Н.
  RU: Используя аналитическое представление конуса Парето, предложен алгоритм решения задачи векторной оптимизации.
 • Item
  Утворюючі системи графів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2007) Ільман, Валерій Михайлович; Скалозуб, Владислав Васильович; Шинкаренко, Віктор Іванович
  UKR: Розглянуто алгебраїчний підхід до побудови утворюючих систем графів і запропоновано алгоритм створення таких утворюючих систем для графів заданого класу.
 • Item
  Рекомендации по технологии выполнения ремонта пути на длительно закрытом перегоне и по установлению скоростей движения поездов после завершения этих работ
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2007) Уманов, Марк Ионович; Цыганенко, Владимир Вениаминович; Рейдемейстер, Алексей Геннадьевич; Халипова, Наталья Владимировна
  RU: В статье сформулированы предложения по технологии выполнения модернизации пути на длительно закрытом перегоне. На основе анализа результатов теоретических и экспериментальных исследований сформулированы рекомендации по установлению допускаемых скоростей движения поездов в кривых после выполнения модернизации на длительно закрытом перегоне.
 • Item
  Порівняльний аналіз методів контролю за поздовжніми напруженнями в рейкових плітях безстикової колії
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2007) Рибкін, Віктор Васильович; Арбузов, Максим Анатолійович
  UKR: Проведено порівняння методів контролю за поздовжніми напруженнями в рейкових плітях безстикової колії. Визначено, що магнітний метод являється перспективним.
© Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна