Дослідження процесів реструктуризації залізничної галузі країн світу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UK: Досліджуються процеси реструктуризації залізниць різних країн, вивчаються фактори, що викликали необхідність реструктуризації. Аналізуються основні аспекти функціонування залізничного транспорту в сучасних умовах та шляхи покращення ефективності виконання основних видів діяльності і перевізного пpoцесу в цілому.
RU: Исследуются nроцессы реструктуризации железных дорог разных стран, изучаются факторы, вызвавшие необходимость реструктуризации. Анализируются основные аспекты функционирования железнадорожного транспорта в современных условиях и пути улучшения зффеrсrивности вьшолнения основных видов деятельности и перевозочного процесса в целом.
EN: Тhе processes of restructuring of railways of different countries are explored, factors causing the necessity of restructuring are studied. Тhе basic aspects of functioning of railway transport are analysed in modern terms and way of improvement of efficiency of implementation of basic types of activity and vehicular process on the whole.
Description
М. Міщенко: ORCID 0000-0003-0372-1957
Keywords
залізниця, різні країни, залізничний транспорт, железная дорога, разные страны, железнадорожный транспорт, railway, different countries, railway transport, КЕМ
Citation
Міщенко, М. І. Дослідження процесів реструктуризації залізничної галузі країн світу. Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 17. – С. 250–253. – DOI: 10.15802/stp2007/17649.