Спосіб визначення параметрів рейкової лінії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ
Abstract
UK: Спосіб визначення параметрів рейкової лінії, при якому використовують ідентифікацію за перехідною характеристикою з додатковим визначенням частотних характеристик лінійного фільтра, призначеного для перетворення вхідного оригінального сигналу, виміряного на вхідному кінці рейкової лінії, на вхідний змінений сигнал, який достатньо точно апроксимує необхідний ступеневий тестовий сигнал, за формулою: МаgРл.ф. = МаgХзмін./МаgХориг., АrgРл.ф. = АrgХзмін. - АrgХориг., де Mag, Arg - амплітудна та аргументна частини оператора перетворення Фур'є відповідно; МаgРл.ф., АrgРл.ф. - амплітудно-частотна та фазочастотна характеристики створюваного лінійного фільтра відповідно; МаgХзмін., АrgХзмін. - амплітудний та фазовий спектр сигналу заданої форми відповідно; МаgХориг., АrgХориг. - амплітудний та фазовий спектр тестового сигналу відповідно, вимірюють вихідний оригінальний сигнал на вихідному кінці рейкової лінії, після чого обчислюють за відомим співвідношенням вихідний змінений сигнал, який використовують для ідентифікації за перехідною характеристикою для визначення параметрів рейкової лінії за відомими співвідношеннями.
RU: Способ определения параметров рельсовой линии, при котором используют идентификацию по переходной характеристике с дополнительным определением частотных характеристик линейного фильтра, предназначенного для преобразования входного оригинального сигнала, измеренного на входном конце рельсовой линии, во входящий измененный сигнал, который достаточно точно аппроксимирует необходимый ступенчатый тестовый сигнал, по формуле: МаgРл.ф. = МаgХзмин./МаgХориг., АrgРл.ф. = АrgХзмин. - АrgХориг., где Mag, Arg - амплитудная и аргументная части оператора преобразования Фурье, соответственно; МаgРл.ф., АrgРл.ф.. - амплитудно-частотная и фазочастотная характеристики создаваемого линейного фильтра, соответственно; МаgХзмин., АrgХзмин.- амплитудный и фазовый спектр сигнала заданной формы, соответственно; МаgХориг., АrgХориг..- амплитудный и фазовый спектр тестового сигнала, соответственно, измеряют выходной оригинальный сигнал на выходном конце рельсовой линии, после чего вычисляют по известному соотношению выходной измененный сигнал, который используют для идентификации по переходной характеристике для определения параметров рельсовой линии по известным соотношениям.
EN: A method of determining parameters of a rail track, at which identification of transient response is used with additional determination of frequency characteristics of a linear filter intended for converting the input original signal measured at the input end of rail track into an incoming changed signal, which sufficiently accurately approximates the required step test signal, according to the formula: MagPл.ф. = MagXзмiн./MagXopиг., ArgPл.ф. = ArgXзмiн. - ArgXopиг., where Mag, Arg - amplitude and argumentative part of the operator of Fourier transform respectively; MagPл.ф., ArgPл.ф.- amplitude-frequency and phase frequency characteristics of generated linear filter respectively; MagXзмiн., ArgXзмiн.- amplitude and phase spectrum of the signal of given shape respectively; MagXopиг., ArgXopиг..- amplitude and phase spectrum of test signal respectively, then the output original signal is measured at the output end of rail track, and then according to a known ratio the output changed signal is calculated, which is used for identification by transient response for determination of the parameters of rail track by known relations.
Description
В. Гаврилюк: ОRCID 0000-0001-9954-4478
Keywords
МПК B61L 25/00, залізнична автоматика, стан колії, рейкова лінія, вимірювання параметрів, патент, КАТЗ
Citation
Спосіб визначення параметрів рейкової лінії: пат. 51856 Україна: МПК B61L 25/00. № u200912587; заявл. 04.12.2009; опубл. 10.08.2010, Бюл. № 15. 2 с.