Дослідження взаємодії автомобільного та річкового транспорту на портовому терміналі методом імітаційного моделювання

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UKR: Метою дослідження є удосконалення технології взаємодії автомобільного та річкового транспорту на території порту. Об’єктом дослідження є процес взаємодії автомобільного та річкового транспорту на портовому терміналі; предметом дослідження – технологія обслуговування різних видів транспорту на території портового терміналу. Методика дослідження – імітаційне моделювання. Результатом дослідження є аналітична оцінка роботи внутрішнього водного транспорту з перевезення вантажів, яка свідчить про відсутність комплексного підходу щодо удосконалення взаємодії різних видів транспорту на території портового терміналу. Тому пропонується пошук раціональної технології на підставі методів імітаційного моделювання, яка дозволяє скоротити час невиробничих простоїв. Раціональна організація перевантаження з автомобільного на річковий транспорт та навпаки передбачає створення на вантажному терміналі такої системи регулювання руху, яка забезпечує збір і збереження оперативної інформації про місцезнаходження автомобілів на вантажних фронтах портового терміналу, стану навантажувально-розвантажувальних механізмів та дозволяє приймати рішення про їх використання і передачу команд водіям автомобілів з метою підвищення ефективності взаємодії автомобільного та річкового видів транспорту під час перевалки вантажів. Для оцінки запропонованої технології на основі імітаційного моделювання та методів теорії масового обслуговування розраховано час перевалки вантажу та простій автомобілів під розвантаженням. Визначення простою автомобілів при різних дисциплінах вибору вантажного фронту (випадковий або регульований режим) дало можливість обрати найбільш раціональну систему підведення автомобілів до вантажних фронтів портового терміналу. Очікувана економічна ефективність за рахунок скорочення часу перевалки вантажів з одного виду транспорту на інший становить 20,5 тис. EUR. Наукова новизна полягає у теоретичному обґрунтуванні регульованої технологій взаємодії автомобільного та річкового транспорту на території портового терміналу. При цьому формалізовано та на основі імітаційного моделювання вирішено завдання щодо визначення найбільш раціональної системи регулювання підведення автомобілів до вантажних фронтів портового терміналу, на яких відбувається перевантаження у річкові судна. Впровадження такої технології дозволяє скоротити простої транспортних одиниць та більш раціонально використовувати навантажувально-розвантажувальні механізми, і відповідно скоротити собівартість процесу перевантаження. Практична значимість: запропонована технологія може бути впроваджена у технологічні процеси великих річкових портових терміналів, на яких відбувається взаємодія різних видів транспорту. Результати моделювання рекомендовано використовувати працівникам диспетчерського апарату під час планування підведення автомобілів на причальні вантажні фронти.
RUS: Целью исследования является совершенствование технологии взаимодействия автомобильного и речного транспорта на территории порта. Объектом исследования является процесс взаимодействия автомобильного и речного транспорта на портовом терминале; предметом исследования – технология обслуживания различных видов транспорта на территории портового терминала. Методика исследования – имитационное моделирование. Результатом исследования является аналитическая оценка работы внутреннего водного транспорта по перевозке грузов, которая свидетельствует об отсутствии комплексного подхода по совершенствованию взаимодействия различных видов транспорта на территории речного терминала. Поэтому предлагается поиск рациональной технологии на основании методов имитационного моделирования, что позволит сократить время непроизводственных простоев. Рациональная организация перегрузки с автомобильного на речной транспорт и наоборот предусматривает создание на грузовом терминале такой системы регулирования движения, которая обеспечивает сбор и хранение оперативной информации о местонахождении автомобилей на грузовых фронтах портового терминала, состояния погрузочно-разгрузочных механизмов и позволяет принимать решения об их использовании и передаче команд водителям автомобилей с целью повышения эффективности взаимодействия автомобильного и речного видов транспорта во время перевалки грузов. Для оценки предложенной технологии на основе имитационного моделирования и методов теории массового обслуживания рассчитано время перевалки груза и простой автомобилей под выгрузкой. Определение простоя автомобилей при различных дисциплинах выбора грузового фронта (случайный или регулируемый режим) дало возможность выбрать наиболее рациональную систему подвода автомобилей к грузовым фронтам портового терминала. Ожидаемая экономическая эффективность за счет сокращения времени перевалки грузов с одного вида транспорта на другой составляет 20,5 тыс. EUR. Научная новизна заключается в теоретическом обосновании регулируемой технологий взаимодействия автомобильного и речного транспорта на территории портового терминала. При этом формализована и на основе имитационного моделирования решена задача по определению наиболее рациональной системы регулирования подвода автомобилей грузовых фронтов портового терминала, на которых происходит перегрузка в речные суда. Внедрение такой технологии позволяет сократить простои транспортных единиц и более рационально использовать погрузочно-разгрузочные механизмы, и соответственно сократить себестоимость процесса перегрузки. Практическая значимость: предложенная технология может быть внедрена в технологические процессы крупных речных портовых терминалов, на которых происходит взаимодействие различных видов транспорта. Результаты моделирования рекомендуется использовать работникам диспетчерского аппарата при планировании подведения автомобилей на причальные грузовые фронта.
ENG: The aim of the study is to improve the technology of interaction between road and river transport on the territory of the port. The object of research is the port handling fronts; the subject of research is the technology of servicing various types of transport on the territory of the port terminal. Research methodology - simulation. The result of the study is an analytical assessment of the work of inland waterway transport for the carriage of goods, which indicates the absence of an integrated approach to improve the interaction of various modes of transport on the territory of the port terminal. Therefore, it is proposed to search for a rational technology based on simulation methods, which can reduce the time of non-production downtime. Competent organization of reloading from road to river transport and vice versa provides for the creation at the cargo terminal of such a traffic control system that provides collection and storage of operational information about the location of vehicles on the cargo fronts of the port terminal, the state of loading and unloading mechanisms, and allows making decisions on their use and transmitting commands to car drivers in order to improve the efficiency of interaction between road and river transport during cargo transshipment. For the proposed technology, the time for transshipment of cargo and idle time of vehicles under unloading was calculated using the theory of queuing systems. Counting the idle time of vehicles in various disciplines of choosing the cargo front (random or adjustable mode) made it possible to select the optimal system for regulating the approach of vehicles to the cargo fronts of the port terminal. The expected economic efficiency due to the reduction in the time of trans- shipment of goods from one mode of transport to another, according to the results of calculations, is 20,5 thousand EUR. The scientific novelty lies in the theoretical substantiation of various technologies for the interaction of road and river transport on the territory of the port terminal. At the same time, the problem of determining the optimal control system for the delivery of vehicles of the cargo fronts of the port terminal, on which reloading to river vessels occurs, has been formalized and solved using the methods of simulation modeling. This allows to reduce the downtime of transport units and more efficiently use the loading and unloading mechanisms, and, consequently, to reduce cost indicators. Practical significance: the proposed technology can be introduced into the technological processes of large river port terminals, where various types of transport interact. The simulation results are recommended to beused by the dispatcher staff when planning to bring vehicles to the berthing cargo fronts.
Description
А. Окороков: ORCID 0000-0002-3111-5519; Р. Вернигора: ORCID 0000-0001-7618-4617; А. Кузьменко: ORCID 0000-0001-7278-3647
Keywords
річковий транспорт, автомобільний транспорт, портовий термінал, імітаційне моделювання, речной транспорт, автомобильный транспорт, портовой терминал, имитационное моделирование, river transport, road transport, port terminal, simulation, КУЕР, КТВ
Citation
Окороков А. М., Вернигора Р. В., Кузьменко А. І. Дослідження взаємодії автомобільного та річкового транспорту на портовому терміналі методом імітаційного моделювання. Транспортні системи і технології перевезень. Дніпро, 2020. Вип. 20. С. 51–59. DOI: 10.15802/tstt2020/217402.