Баланс електричної енергії тягової підстанції постійного струму за різних рівнів несиметрії напруги системи зовнішнього електропостачання

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
НВП ПП «Технологічний Центр», Харків
Abstract
UK: Досліджується баланс електричної енергії випрямляча тягової підстанції для вивчення фізики енергообмінного процесу і підвищення його ефективності. Вплив несиметрії зовнішньої мережі враховано співвідношенням вищих гармонік випрямленої напруги. Дослідження показали як несиметрія первинної мережі впливає на перерозподіл потужностей у фазах і як змінюються коефіцієнти потужності одночасно в колах постійного і змінного струму.
RU: Исследуется баланс электрической энергии выпрямителя тяговой подстанции для изучения физики энергообменного процесса и повышения его эффективности. Влияние несимметрии внешней сети учтено соотношением высших гармоник выпрямленного напряжения. Исследования показали как несимметрия первичной сети влияет на перераспределение мощностей в фазах и как изменяется коэффициенты мощности одновременно в цепях постоянного и переменного тока.
EN: Investigate the balance of electric power rectifier traction substation for studying the physics of energy exchange process and enhance its efficiency. Influence of the external network unbalance ratio is considered the higher harmonics of the rectified voltage. Studies have shown as the primary network asymmetry affects the redistribution of power in the phases and how the power factor at the same time in DC and AC.
Description
Д. Босий: ORCID 0000-0003-1818-2490, Д. Земський: ORCID 0000-0003-4322-0727
Keywords
баланс електричної енергії, тягова підстанція, постійний струм, випрямний пристрій, коефіцієнт співвідношення вищих гармонік, коефіцієнт потужності, баланс электрической энергии, тяговая подстанция, постоянный ток, выпрямительное устройство, коэффициент соотношения высших гармоник, коэффициент мощности, lectrical energy balance, traction substation DC rectifier, ratio of higher harmonics, power factor, КІСЕ
Citation
Босий, Д. О. Баланс електричної енергії тягової підстанції постійного струму за різних рівнів несиметрії напруги системи зовнішнього електропостачання / Д. О. Босий, Д. Р. Земський // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2014. – Т. 2, № 8(68). – С. 52–57. – DOI: 10.15587/1729-4061.2014.23382.