Теоретико-методологічні основи психологічної і психофізичної підготовки студентів у процесі фізичного виховання

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UK: Мета. Виявити теоретико-методологічні основи для проведення психологічної і психофізичної підготовки студентів в процесі фізичного виховання. Методика. В якості методу дослідження використано теоретичний аналіз. Результати. Суть авторського підходу полягає в ствердженні того, що методологічне підґрунтя для постановки питання про психологічну і психофізичну підготовку особистості студента в процесі фізичного виховання виявляється при аналізі в психології і філософії таких фундаментальних питань як психофізична проблема, взаємовплив організму і психіки людини, проблема особистості в психології. Наукова новизна. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше обґрунтовано теоретико- методологічні засади для проведення психологічної і психофізичної підготовки студентів в процесі фізичного виховання. Практична значимість. Результати дослідження дають необхідне теоретичне підґрунтя для вироблення чітких критеріїв і вимог до студентів в процесі психологічної і психофізичної підготовки, створення точних методів оцінювання її складових, розробки ефективних методик формування психологічної і психофізичної готовності студентів в процесі фізичного виховання.
RU: Цель. Выявить теоретико-методологические основы для проведения психологической и психофизической подготовки студентов в процессе физического воспитания. Методика. В качестве метода исследования использован теоретический анализ. Результаты. Суть авторского подхода заключается в утверждении того, что методологическое основание для постановки вопроса о психологической и психофизической подготовке личности студента в процессе физического воспитания проявляется при анализе в психологии и философии таких фундаментальных вопросов, как психофизическая проблема, взаимовлияние организма и психики человека, проблема личности в психологи. Научная новизна. Научная новизна полученных результатов состоит в том, что впервые обоснованны теоретико-методологические основания для проведения психологической и психофизической подготовки студентов в процессе физического воспитания. Практическая значимость. Результаты исследования дают необходимое теоретическое основание для выработки чётких критериев и требований к студентам в процессе психологической и психофизической подготовки, создания точных методов оценивания её составных, разработки эффективных методик формирования психологической и психофизической готовности студентов в процессе физического воспитания.
EN: Purpose. To elicit theoretical and methodological bases for conducting the psychological and psychophysical training of students in the process of physical education. Methodology. A theoretical analysis is used as a research method. Findings. The crux of the author’s approach is in assertion that methodological base for statement of a question about psychological and psychophysical training of students in the process of physical education shows itself at an analysis in psychology and philosophy such fundamental questions as psychological problem, interaction of person constitution and psyche, problem of a person in psyche. Originality. For the first time theoretical and methodological bases are grounded for conducting psychological and psychophysical training of students in the process of physical education. Practical value. Research results give necessary theoretical reason for distinct criteria formation and requirements for students in psychological and psychophysical training, exact evaluation methods making of its components, development of effective methods in forming of students’ psychological and psychophysical training in the process of physical education.
Description
В. Пічурін: ORCID 0000-0002-3893-375X
Keywords
фізичне виховання, психологічна і психофізична підготовка, психофізична проблема, організм, психіка, психологія особистості, физическое воспитание, психологическая и психофизическая подготовка, психофизическая проблема, организм, психика, психология личности, physical education, psychological and psychophysical training, psychological problem, constitution, psyche, psychology of a person, КФВ
Citation
Пічурін В. В. Теоретико-методологічні основи психологічної і психофізичної підготовки студентів у процесі фізичного виховання // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2013. – №2(44). – C. 144–149. – DOI: 10.15802/stp2013/14202.