Дослідження на імітаційних моделях можливості використання технології АТМ в інформаційно-телекомунікаційній системі Придніпровської залізниці

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Миколаївський національний університет імені В. Сухомлинського
Abstract
UK: Мета. Оцінити інтеграцію технології ATM тільки у деяку частину ІТС Придніпровської залізниці. Методика. Розробити імітаційні моделі, для оцінки адекватності яких використати реальні дані мережного трафіку в ІТС Придніпровської залізниці. На розроблених імітаційних моделях провести експериментальні дослідження часу доставки повідомлення від ступеню завантаженості мережі, розміру повідомлення, а також при збільшенні кількості звертань до мережі. Результати. Із зростанням ступеня завантаженості мережі від 266 до 366 станцій мережі, при збільшенні розміру повідомлення від 2000 до 10000 байт та при збільшенні кількості звертань до мережі (зменшення часу між транзакціями від 0,008 до 0,004 с) найменший середній час доставки повідомлення досягається на імітаційних моделях ATMFast-DK і GigaFast-DK. Середній час доставки повідомлення приблизно однаковий на імітаційних моделях ATMFast-DK і GigaFast-DK, але на імітаційній моделі GigaFast-DK найбільша кількість напрямків відмовлення (144 із 550) при збільшенні кількості звертань до мережі (час між транзакціями 0,002 с). Висновок. У ІТС Придніпровської залізниці доцільно використання технології АТМ, в зрівнянні з технологією Gigabit Ethernet, але лише на ділянці Дніпропетровськ-Київ.
RU: Цель. Оценить интеграцию технологии ATM только в некоторые части ИТС Приднепровской железной дороги. Методика. Разработать имитационные модели, для оценки адекватности которых использовать реальные данные сетевого трафика в ИТС Приднепровской железной дороги. На разработанных имитационных моделях провести экспериментальные исследования времени доставки сообщения от степени загруженности сети, размера сообщения, а также при увеличении количества обращений к сети. Результаты. С ростом степени загруженности сети от 266 до 366 станций сети, при увеличении размера сообщения от 2000 до 10000 байт и при увеличении количества обращений к сети (уменьшение времени между транзакциями от 0,008 до 0,004 с) наименьшее среднее время доставки сообщения достигается на имитационных моделях ATMFast-DK и GigaFast-DK. Среднее время доставки сообщения примерно одинаково на имитационных моделях ATMFast-DK и GigaFast-DK, но на имитационной модели GigaFast-DK наибольшее количество направлений отказа (144 из 550) при увеличении количества обращений к сети (время между транзакциями 0,002 с). Вывод. В ИТС Приднепровской железной дороги целесообразно использование технологии АТМ, в сравнении с технологией Gigabit Ethernet, но только на участке Днепропетровск-Киев.
EN: Goal. Rate integration to technology ATM only in some parts of ITS Dnieper railway. Method. Develop simulation models, to assess their adequacy using real data network traffic in ITS of Dnieper railway. In the developed simulation model to conduct experimental research time for the message on the degree of congestion of the network, message size, as well as the number of references to the network. Results. With increasing degree of congestion of the network from 266 to 366 stations network, increasing message size from 2000 to 10000 bytes and as the number of appeals to the (decrease the time between transactions from 0,008 to 0,004 c) the smallest average time for the message reached at simulation models ATMFast-DK and GigaFast-DK. The average delivery time for messages about the same simulation models ATMFast-DK and GigaFast-DK, but the simulation model GigaFast-DK largest number of failures areas (144 of 550) as the number of appeals to the (time between transactions 0.002 s). Summary. In ITS Dnieper railway advisable to use ATM technology in leveling the playing field with technology Gigabit Ethernet, but only at the site of Dnipropetrovsk-Kyiv.
Description
В. Пахомова: ORCID 0000-0002-0022-099X
Keywords
Придніпровська залізниця, АТМ, імітаційна модель, мережний трафік, час доставки повідомлення, Приднепровская железная дорога, имитационная модель, сетевой трафик, время доставки сообщения, Dnieper railway, simulation model, network traffic, time message delivery, КЕОМ
Citation
Пахомова, В. М. Дослідження на імітаційних моделях можливості використання технології АТМ в інформаційно-телекомунікаційній системі Придніпровської залізниці / В. М. Пахомова // Геометричне моделювання та інформаційні технології. – 2016. – № 2. – С. 79–83.