Розширення цілей практичного застосування технічного аудиту на підприємствах залізничного транспорту

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UKR: Мета. Робота спрямована на дослідження, порівняння та узагальнення інформації про сучасний стан та особливості проведення технічного аудиту в різних галузях господарювання для одержання можливості розробки пропозицій щодо розширення цілей проведення даної процедури на підприємствах залізничного транспорту. Методика. В процесі дослідження використані методи аналізу й синтезу для вивчення змісту та основних положень наукових публікацій, нормативно-правових актів України та інших даних про проведення технічного аудиту в сфері промисловості, будівництва, газовидобування, електроенергетики, морського та залізничного транспорту з подальшим порівнянням й узагальненням. Результати. Враховуючи позитивний досвід проведення аудиту в інших галузях, у роботі розширюються цілі практичного застосування технічного аудиту на підприємствах залізничного транспорту, що передбачає оцінку поточного технічного стану і залишкового ресурсу експлуатованих транспортних засобів та обладнання ПАТ «Укрзалізниця». За висновками роботи відкривається можливість виявлення та активації резервів для підвищення ефективності діяльності підприємств залізничного транспорту, оцінки та прогнозування витрат на ремонтні цикли і модернізацію, а також підвищення рівня безпеки руху поїздів та покращення інвестиційної привабливості галузі. Наукова новизна. Отримані результати дозволяють розширити поняття «технічний аудит» на залізничному транспорті, визначити мету його проведення та перелік завдань. Застосування розширеного технічного аудиту надасть можливість отримувати об’єктивну інформацію про фактичний технічний стан об’єктів залізничної інфраструктури, засобів транспорту та обладнання й використовувати її для формування програм розвитку як окремих підприємств, так і залізниці в цілому. Практична значимість. Розширення цілей практичного застосування технічного аудиту на підприємствах залізничного транспорту дозволить збільшити доходну частину кошторисів шляхом виявлення незадіяних резервів, модернізації та отримання інвестицій. А також надасть можливість зменшити видаткову частину за рахунок мінімізації витрат на ліквідацію наслідків транспортних подій, причиною яких стають несвоєчасно виявлені технічні ризики.
RUS: Цель. Работа предусматривает исследование, сравнение и обобщение информации о современном состоянии и особенностях проведения технического аудита в различных отраслях хозяйствования для получения возможности разработки предложений по расширению целей проведения данной процедуры на предприятиях железнодорожного транспорта. Методика. В процессе исследования использованы методы анализа и синтеза для изучения содержания и основных положений научных публикаций, нормативно-правовых актов Украины и других данных о проведении технического аудита в сфере промышленности, строительства, газодобычи, электроэнергетики, морского и железнодорожного транспорта с последующим их сравнением и обобщением. Результаты. Учитывая положительный опыт проведения аудита в других отраслях, в работе расширяются цели практического применения технического аудита на предприятиях железнодорожного транспорта, что предусматривает оценку текущего технического состояния и остаточного ресурса эксплуатируемых транспортных средств и оборудования ПАО «Укрзализныця». По итогам работы открывается возможность выявления и активации резервов для повышения эффективности деятельности предприятий железнодорожного транспорта, оценки и прогнозирования затрат на ремонтные циклы и модернизацию, а также повышения уровня безопасности движения поездов и улучшения инвестиционной привлекательности отрасли. Научная новизна. Полученные результаты позволяют расширить понятие «технический аудит» на железнодорожном транспорте, определить цель его проведения и перечень задач. Применение расширенного технического аудита позволит получать объективную информацию о фактическом техническом состоянии объектов железнодорожной инфраструктуры, транспортных средств, оборудования и использовать ее для формирования программ развития как отдельных предприятий, так и железной дороги в целом. Практическая значимость. Расширение целей практического применения технического аудита на предприятиях железнодорожного транспорта позволит увеличить доходную часть путем выявления незадействованных резервов, модернизации и получения инвестиций. А также даст возможность уменьшить расходную часть за счет минимизации затрат на ликвидацию последствий транспортных происшествий, причиной которых становятся несвоевременно выявленные технические риски.
ENG: Purpose. The work is aimed to study, compare and summarize information on the current state and peculiarities of conducting technical audit in various branches of business in order to obtain the possibility of developing proposals for expanding the objectives of this procedure in railway enterprises. Methodology. In the course of the research there were used the methods of analysis and synthesis to study the content and basic provisions of scientific publications, normative legal acts of Ukraine, and other data on conducting technical audit in the field of industry, construction, gas extraction, electricity, marine and rail transport, followed by their comparison and generalization. Findings. Taking into account the positive experience of the audit carrying out in other sectors the article expands the goals of practical application of technical audit in railway transport enterprises. This envisages assessment of the current technical condition and the residual life of exploited vehicles and equipment of PJSC «Ukrzaliznytsia». As a result, there is an opportunity to detect and activate the reserves for improving the efficiency of railway transport enterprises, estimating and forecasting the costs for repair cycles and modernization, as well as for increasing the train safety level and improving investment attractiveness of the industry. Originality. The obtained results make it possible to broaden the concept of "technical audit" in railway transport, to define the purpose of its carrying out and the list of tasks. Application of the extended technical audit will provide an opportunity to receive objective information on the actual technical condition of the objects of the railway infrastructure, means of transport and equipment, and to use it for the formation of development programs as individual enterprises and the railway as a whole. Practical value. Expanding the goals of practical application of the technical audit at railway enterprises will increase the revenue part by identifying unused reserves, modernizing and obtaining investment, as well as reducing the expenditure part by minimizing the costs of eliminating the consequences of transport events, which is the cause of untimely identified technical risks.
Description
A. Okorokov: ORCID 0000-0002-3111-5519; M. Bulakh: ORCID 0000-0003-4264-2303
Keywords
технічний аудит, підприємства залізничного транспорту, фактичний технічний стан, підвищення ефективності діяльності, ідентифікація ризиків, модернізація, технический аудит, предприятия железнодорожного транспорта, фактическое техническое состояние, повышение эффективности деятельности, идентификация рисков, модернизация, technical audit, railway transport enterprises, actual technical condition, efficiency improvement, risk identification, modernization, КУЕР
Citation
Окороков А. М., Булах М. О. Розширення цілей практичного застосування технічного аудиту на підприємствах залізничного транспорту. Наука та прогрес транспорту. 2017. № 6 (72). С. 30–39. doi: 10.15802/stp2017/117551.