Prospects for Laying the Fastening of the Type СКД65–Б in the Curvesd Track Sections with Small Radius

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
EN: Purpose. To date, there is a tendency concerning complete transition of main tracks to concrete sleepers. The reason for this is the lack of wooden sleepers, their high cost and low lifetime that in the curved track sections with the radius R≤300 m is only 5-7 years (this is 5 times less than the lifetime of concrete sleepers). After introduction of fastening type СКД65-Б it is possible to smoothly expand the track from 0 mm to 14 mm, and to narrow from 0 mm to 28 mm with a step 1 mm. At the increased train load on the track of 75…130 kN in a horizontal plane, which is characteristic for the curved track sections R≤300 m the violations in terms of track geometry often take place. It results in the frequent surfacings, periodicity of which at the fastening type СКД65-Б is absent for today. Therefore the purpose of the article is the development of recommendations concerning maintenance of the track in a plan with the fastening type СКД65-Б. Methodology. The methodology of research is based on the comparative estimation of influence of the track width change dynamics on the periodicity of surfacing in the plan in the case of the use of fastening type ДО and СКД65-Б. Findings. With the help of the developed research methodology it was established that the first implementation of adjusting the track width at fastening type ДО is necessary to be executed on the 14th month and at the fastening type СКД65-Б on the 28th month of operation. Originality. It was first described and expressed using the empiric dependence the process of the track width change, and periodicity of its adjusting in the case of the fastening type СКД65-Б use. Practical value. The developed recommendations will allow in time to execute adjusting of the track width at fastening type СКД65-Б and ensuring the safety of train motion at the same time.
UK: Мета. На сьогоднішній день існує тенденція щодо повного переходу головних колій на залізобетонні шпали. Причиною цього є дефіцит дерев’яних шпал, їх висока вартість та низький термін служби, що в кри- вих ділянках колії радіусом R≤300 м складає всього 5–7 років (це у 5 разів менше строку служби залізобетонних шпал). Із впровадженням скріплення типу СКД65-Б з’явилась можливість плавно розширювати колію від 0 мм до 14 мм та звузити – від 0 мм до 28 мм із кроком 1 мм. При збільшеному поїзному навантаженні на колію 75…130 кН в горизонтальній площині, що характерно для кривих ділянок колії R≤300 м, часто відбуваються порушення геометрії колії у плані. Це призводить до частих виправок, періодичність проведення яких при скріпленні типу СКД65-Б на сьогоднішній день відсутня. Тому метою статті є розробка рекомендацій щодо утримання рейкової колії у плані зі скріпленням типу СКД65-Б. Методика. В основі методики проведення досліджень лежить порівняльна оцінка впливу динаміки зміни ширини рейкової колії на періодичність виконання виправки її в плані у випадку використання скріплення типу ДО та СКД65-Б. Результати. За допомогою розробленої методики досліджень було встановлено, що перше регулювання ширини рейкової колії при скріпленні типу ДО необхідно виконувати уже на 14-ий місяць, а при скріпленні типу СКД65-Б – на 28-ий місяць експлуатації. Наукова новизна. Вперше було описано та виражено емпіричною залежністю процес зміни ширини рейкової колії та періодичність виконання її регулювання у випадку використання скріплення типу СКД65-Б. Практична значимість. Розроблені авторами рекомендації дозволять вчасно виконувати регулювання ширини рейкової колії при скріпленні типу СКД65-Б і одночасно забезпечують безпеку руху поїздів.
RU: Цель. На сегодняшний день существует тенденция полного перехода главных путей на железобетонные шпалы. Причиной этого является дефицит деревянных шпал, их высокая стоимость и низкий срок службы, который в кривых участках пути радиусом R≤300 м составляет всего 5–7 лет (что в 5 раз меньше срока службы железобетонных шпал). С внедрением скрепления типа СКД65-Б появилась возможность плавно расширять колею от 0 мм до 14 мм и сузить – от 0 мм до 28 мм с шагом 1 мм. При увеличенной поездной нагрузки на путь 75…130 кН в горизонтальной плоскости, что характерно для кривых участков пути R≤300 м, часто происходят нарушения геометрии пути в плане. Это приводит к частым выправкам, периодичность проведения которых при скреплении типа СКД65-Б на сегодняшний день отсутствует. Поэтому целью статьи является разработка рекомендаций по содержанию рельсовой колеи в плане со связыванием типа СКД65-Б. Методика. В основе методики проведения исследований лежит сравнительная оценка влияния динамики изменения ширины рельсовой колеи на периодичность выполнения выправки ее в плане в случае использования скрепления типа ДО и СКД65-Б. Результаты. С помощью разработанной методики исследований было установлено, что первое регулирование ширины рельсовой колеи при скреплении типа ДО необходимо выполнять уже на 14-ый месяц, а при скреплении типа СКД65-Б – на двадцать восьмой месяц эксплуатации. Научная новизна. Впервые было описано и выражено эмпирической зависимостью процесс изменения ширины рельсовой колеи и периодичность выполнения ее регулирования в случае использования скрепления типа СКД65-Б. Практическая значимость. Разработанные авторами рекомендации позволят своевременно выполнять регулировку ширины рельсовой колеи при скреплении типа СКД65-Б и одновременно обеспечивают безопасность движения поездов.
Description
M. Nastechyk: ORCID 0000-0002-4178-6092; R. Marcul: ORCID 0000-0002-7630-8963
Keywords
fastening type СКД65-Б, track width, adjusting of track width, maintenance of track in plan, скріплення типу СКД65-Б, ширина колії, регулювання ширини колії, утримання колії у плані, скрепление типа СКД65-Б, ширина колеи, регулирование ширины колеи, содержание пути в плане, КККГ
Citation
Nastechyk M., Marcul R. Prospects for Laying the Fastening of the Type СКД65–Б in the Curvesd Track Sections with Small Radius. Наука та прогрес транспорту. 2016. № 4 (64). С. 71–80. doi: 10.15802/stp2016/77923.