Актуальні проблеми підготовки майбутніх металургів та магістрів з професійної освіти в умовах сучасної університетської освіти

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
НМетАУ, Дніпро
Abstract
UKR: Мета. Розкрити практичну цінність науково-педагогічної практики магістрів з професійної освіти для формування певних компетентностей під час проведення цієї практики у бакалаврських групах майбутніх інженерів-металургів та проаналізувати взаємонавчання бакалаврів-металургів і магістрів з професійної освіти для їхньої майбутньої професійної діяльності Методологія. Методи дослідження у вигляді педагогічного експерименту, аналізу експериментального матеріалу, анкет стейкхолдерів, аналізу результатів опитування студентів. Результати. Теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено, що використання сучасних засобів навчання майбутніх металургів є ефективними у процесі розвитку або формування їхніх як професійних, так і загальних компетентностей, сприяють розвитку професіоналізму магістрів із професійної освіти, а також поглибленню знань із металургійних дисциплін, що вирішує проблеми професійної підготовки здобувачів вищої освіти. Наукова новизна. Експериментально доведено, що суттєво підвищується рівень теоретичної професійної підготовки майбутнього інженера-металурга, магістра з професійної освіти у поєднанні з рівнем спрямованості їхніх знань на практичну діяльність. Практична значущість полягає в тому, що у процесі вивчення металургійних дисциплін доцільно застосовувати переважно компетентнісний підхід, інтенсивну цифровізацію освітнього процесу, поширене використання інформаційно-комунікаційних технологій, різноманітні засоби контекстної професійної підготовки здобувачів вищої освіти з металургії та професійної освіти, які спрямовані на розвиток особистісних компетентностей здобувачів.
ENG: Purpose. To reveal the practical value of the scientific-pedagogical practice of masters in professional education for the formation of certain competencies during the implementation of this practice in bachelor groups of future metallurgical engineers and to analyze the mutual learning of bachelors of metallurgists and masters in professional education for their future professional activities. Methodology. Research methods in the form of a pedagogical experiment, analysis of experimental material, stakeholder questionnaires, analysis of student survey results. Findings. It is theoretically substantiated and experimentally confirmed that the use of modern means of training future metallurgists is effective in the process of developing or forming their professional and general competencies, contributes to the development of the professionalism of masters in professional education, as well as deepening knowledge of metallurgical disciplines, which solves the problems of professional training students of higher education. Originality. It has been experimentally proven that the level of theoretical professional training of a future metallurgical engineer, master of professional education, in combination with the level of orientation of their knowledge to practical activities, increases significantly. Practical value. The practical significance lies in the fact that in the process of studying metallurgical disciplines, it is expedient to apply mainly a competency-based approach, intensive digitization of the educational process, widespread use of information and communication technologies, various means of contextual professional training of students of higher education in metallurgy and professional education, which are aimed at the development of personal competencies acquirers.
Description
В. Палагута: ORCID 0000-0003-4254-1625; О. Лучанінова: ORCID 0000-0001-8336-9273
Keywords
компетентнісний підхід, контекстна професійна підготовка інженерів–металургів та магістрів з професійної освіти, дистанційне навчання, цифровізація освітнього процесу, інформаційно-комунікативні технології (ІКТ), competence approach, contextual professional training of metallurgical engineers and masters in vocational education, distance learning, digitalization of the educational process, information and communication technologies (ICT), КІП, КМЧС
Citation
Палагута В. І., Лучанінова О. П. Актуальні проблеми підготовки майбутніх металургів та магістрів з професійної освіти в умовах сучасної університетської освіти. Теорія і практика металургії. 2022. № 2 (133). С. 24–31. DOI: https://doi.org/10.34185/tpm.2.2022.09.