Розроблення стратегії просування легкових автомобілів на ринку України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Заклад вищої освіти «Міжнародний університет бізнесу і права», Херсон, Україна
Abstract
UKR: Мета. Метою статті є розроблення рекомендацій щодо просування на українському ринку автомобілю моделі Alfa Romeo Giulietta з використанням інструментарію стратегічного менеджменту. Методика. З використанням інструментарію стратегічного менеджменту виконано стратегічний аналіз конкурентів моделі авто, побудовано карту стратегічних груп, виконано первісний аналіз сильних та слабких сторін моделі Alfa Romeo Giulietta. При проведені конкурентного аналізу використано експертний метод оцінки факторів та їх вагомості, запропоновано оцінювати шість факторів: історія компанії, репутація та досвід, канали збуту (кількість дилерських мереж), наявність сервісних центрів, маркетингова політика та упізнавання бренду, цінова політика. Результати. Визначено стратегічну позицію моделі авто Alfa Romeo Giulietta, надано рекомендації щодо рекламної кампанії як частини стратегії просування. Для просування на українському ринку компанії потрібно розробити агресивну стратегію про¬сування товару, спрямовану на ознайомлення широ¬кого загалу з основними характеристиками моделі Alfa Romeo Giulietta. При цьому в рекламних зверненнях потрібно робити акцент на ключові чинники успіху моделі, які виділяють її, а саме на екологічність авто¬мобіля (відповідність стандарту Е-6), його високий рівень безпеки та середню цінову стратегію. Основними формами рекламної кампанії у межах стратегії просування компанії Alfa Romeo S.p.A. реко¬мендується вибрати рекламу на ТБ, зовнішню рекламу та участь у спеціалізованих виставках, а також Інтер-нет-рекламу. Канали комунікації були виділені на основі основних сегментів для компанії Alfa Romeo S.p.A. Ці ресурси є найбільш популярними серед українських споживачів автомобілів типу «сім’янин», «біз¬несмен» та «стильні люди». Наукова новизна. Демонстрація комплексного підходу до проведення стратегічного аналізу положення продукції підприємства в галузевому ринку, підвищення обгрунтованості висновків щодо обрання стратегії просування продукції. Практична значимість. Зазначений у статті підхід до проведення стратегічного аналізу підприємства або його продукції може бути використаний у будь-якій галузі промисловості. Підхід дозволяє визначити інтегральне положення підприємства або його продукції в галузі з урахуванням декількох факторів конкуренції.
ENG: Purpose. The aim of the article is to develop recommendations for the promotion of the Alfa Romeo Giulietta car on the Ukrainian market using strategic management tools. Methodology. Using the tools of strategic management, a strategic analysis of competitors of the car model was performed, a map of strategic groups was built, and an initial analysis of the strengths and weaknesses of the Alfa Romeo Giulietta model was performed. The competitive analysis used an expert method of assessing factors and their importance, it is proposed to assess six factors: company history, reputation and experience, sales channels (number of dealer networks), availability of service centers, marketing policy and brand recognition, pricing policy. Findings. The strategic position of the Alfa Romeo Giulietta car model has been determined, and recommendations for the advertising campaign have been provided as part of the promotion strategy. To promote the company on the Ukrainian market, it is necessary to develop an aggressive product promotion strategy aimed at acquainting the general public with the main characteristics of the Alfa Romeo Giulietta model. At the same time, advertising appeals should emphasize the key success factors of the model that distinguish it, namely the environmental friendliness of the car (compliance with the E-6 standard), its high level of safety and average pricing strategy. The main forms of advertising campaign within the promotion strategy of Alfa Romeo S.p.A. It is recommended to choose TV advertising, outdoor advertising and participation in specialized exhibitions, as well as Internet advertising. Communication channels were identified based on key segments for Alfa Romeo S.p.A. These resources are the most popular among Ukrainian consumers of cars such as "family man", "businessman" and "stylish people". Originality. Demonstration of a comprehensive approach to the strategic analysis of the company's products in the industry market, increasing the validity of the conclusions on the choice of product promotion strategy. Practical value. The approach to strategic analysis of the enterprise or its products specified in the article can be used in any industry. The approach allows to determine the integrated position of the enterprise or its products in the industry, taking into account several factors of competition.
Description
Т. Гулик: ORCID 0000-0003-0411-7743; А. Найдовська: ORCID 0000-0003-3426-9422
Keywords
ринкова стратегія, економічна ефективність, стратегічна група, конкуренція, прямий конкурент, стратегія просування, конкурентоспроможність, бренд, market strategy, economic efficiency, strategic group, competition, direct competitor, promotion strategy, competitiveness, brand, КЕП
Citation
Гулик Т. В., Найдовська А. О., Грабовецька К. А. Розроблення стратегії просування легкових автомобілів на ринку України. Бізнес-навігатор. 2022. № 1 (68). С. 36–40. DOI: https://doi.org/10.32847/business-navigator.68-5.