Обґрунтування маркетингової політики промислового підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, Одесса
Abstract
UKR: Мета. Стаття присвячена актуальним питанням обґрунтування маркетингової політики промислових підприємств. Метою дослідження є аналіз методів формування маркетингової політики промислових підприємств та основних чинників, що на неї впливають, а також обґрунтування маркетингової політики на прикладі конкретного суб’єкта господарювання. Методика. Наведено та охарактеризовано основні методичні підходи щодо оцінки ефективності маркетингової політики підприємства. Запропоновано оцінку ефективності маркетингової політики та конкурентоспроможності підприємства здійснювати за методом, який заснований на теорії ефективної конкуренції. Методику було адаптовано для підприємства, що надає послуги з ремонту тепловозів. Результати. Виконано аналіз ринкового середовища та конкурентних переваг конкретного промислового підприємства. Підприємству рекомендується перехід традиційного (чистого) маркетингу до концепції маркетингу відносин (взаємодії). Маркетингову політику конкретного підприємства було вдосконалено. Основними напрямками удосконалення маркетингової діяльності підприємства є: удосконалення товару (послуг) та цінової політики, збільшення обсягів збуту, удосконалення політики просування. Оцінку конкурентоспроможності підприємства з ремонту тепловозів було виконано за запропонованою методикою. Наукова новизна. Удосконалено методику оцінки ефективності маркетингової політики та конкурентоспроможності підприємства, яке надає послуги. Практична значимість. Удосконалено маркетингову політику конкретного підприємства, яке надає послуги, та запропоновано конкретні заходи щодо її покращення. Запропонована методика оцінки конкурентоспроможності підприємств може бути використана підприємствами з метою визначення напрямів діяльності, які потребують негайного здійснення заходів щодо їх поліпшення.
ENG: Purpose. The article is devoted to topical issues of substantiating the marketing policy of industrial enterprises. Analysis of the methods of formation of the marketing policy of industrial enterprises and the main factors influencing it, as well as the justification of the marketing policy on the example of a particular business entity is the purpose of the study. Methodology. The main methodological approaches to assessing the effectiveness of the company's marketing policy were given and characterized. It was proposed to evaluate the effectiveness of marketing policy and the competitiveness of an enterprise using a method based on the theory of effective competition. The methodology was adapted for a company that provides diesel locomotive repair services. Findings. An analysis of the market environment and competitive advantages of a particular industrial enterprise was carried out. The transition from traditional (pure) marketing to the concept of relationship marketing (interaction) is recommended for the enterprise. The marketing policy of this company has been improved. The main directions of improving the marketing activities of the enterprise are: improving the product (services) and pricing policy, increasing sales, improving the promotion policy. The assessment of the competitiveness of the enterprise for the repair of diesel locomotives was carried out according to the proposed method. Originality. The method of assessing the effectiveness of marketing policy and competitiveness of the enterprise that provides services has been improved. Practical value. The marketing policy of a specific company that provides services has been improved, and specific measures to improve it have been proposed. The proposed method of assessing the competitiveness of enterprises can be used by enterprises to identify areas of activity that require immediate implementation of measures to improve them.
Description
Т. Семенова: ORCID 0000-0002-4749-9473
Keywords
маркетингова політика, конкурентоспроможність, ринок, методи оцінки, інтегральний показник, ефективність, marketing policy, competitiveness, market, assessment methods, integral indicator, efficiency, КЕП
Citation
Семенова Т. В., Жибуль Г. А. Обґрунтування маркетингової політики промислового підприємства. Інфраструктура ринку. 2021. № 61. С. 139–143. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct61-24.