База даних «Публікаційний профіль науки ДНУЗТ» (презентація)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: З метою виявлення публікаційної активності науковців університету, починаючи з 2013/2014 навчального року, формується реєстр наукових публікацій. База даних «Публікаційний профіль університетської науки» раніше виконана в системі управління базами даних Firebird. Сьогодні на основі «хмарних» технологій дану базу було удосконалено і створено новий цифровий ресурс – Інформаційно-аналітичну та наукометричну систему «Публікаційний профіль науки ДНУЗТ». Це своєрідні реєстри, де відображено відомості щодо публікаційної діяльності кожного науковця та підрозділу, необхідних для формування звітності та представлення наукової діяльності університету в WWW.
RU: С целью выявления публикационной активности ученых университета, начиная с 2013/2014 учебного года, формируется реестр научных публикаций. База данных «Публикационный профиль университетской науки» ранее выполнена в системе управления базами данных Firebird. Сегодня на основе «облачных» технологий данная база была усовершенствована и создан новый цифровой ресурс – информационно-аналитическую и наукометрическими систему «Публикационный профиль науки ДНУЖТ». Это своеобразные реестры, в которых отражены сведения о публикационной деятельности каждого ученого и подразделения, необходимых для формирования отчетности и представление научной деятельности университета в WWW.
EN: Since 2013/2014 school year, a register of scientific publications is being formed in order to identify the publication activity of scientists at the University. "Publishing profile of academic science" database was previously implemented in the Firebird database management system. Today, on the basis of “cloud” technologies, this database has been improved and a new digital resource has been created – the information-analytical and scientometric system “Publishing Profile of Science at DNURT”. These are peculiar registries, which reflect information about the publication activity of every scientist and department, necessary for reporting and presentation of the scientific activity at the university in the WWW.
Description
В. Юнаковська: ORCID 0000-0002-7448-96
Keywords
публікаційна активність, інформаційне обслуговування вчених, кількісний аналіз, звітність університету, публикационная активность, информационное обслуживание ученых, количественный анализ, отчетность университета, publication activity, information services of scientists, quantitative analysis, University’s reporting, НТБ
Citation
Юнаковська, В. В. База даних «Публікаційний профіль науки ДНУЗТ» [Електроний ресурс] : [презентація] / В. В. Юнаковська // Наукова бібліотека в «хмарах»: реалії та перспективи : регіон. наук.-практ. семінар, 19 жовт. 2018 р. – Дніпро : ДНУЗТ, 2018. – 17 c.