Сучасні наукові трактування дефініції «економічна безпека підприємства» та їх порівняльний аналіз

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, Одеса
Abstract
UKR: Мета. Автори ставлять за мету обґрунтування позиції щодо сутності категорії «економічна безпека підприємства» на основі дослідження та систематизації наукових підходів, які розкривають зміст та характерні ознаки даної категорії. Методика. Методологічною базою дослідження послужили наукові праці вітчизняних та іноземних авторів, які присвячені розкриттю проблемних аспектів економічної безпеки на підприємствах. Методи дослідження: системний, контент-аналіз. Результати. В статті, відповідно до поставленої мети, проаналізовані та систематизовані наукові підходи до визначення поняття «економічна безпека підприємства», виділені їх характерні ознаки та недоліки. Наукова новизна. За результатами проведеного дослідження авторами було запропоновано власне трактування дефініції «економічна безпека підприємства» на основі комплексного підходу. Практична значимість. Отримані наукові результати мають теоретичну цінність та можуть бути використані для подальшого вивчення питань пов’язаних з економічною безпекою підприємства, а також для удосконалення стратегії розвитку компанії.
ENG: Purpose. The authors aim to substantiate the position on the essence of the category "economic security of the enterprise" on the basis of research and systematization of scientific approaches that reveal the content and characteristics of this category. Methodology. The methodological basis of the study was the scientific works of domestic and foreign authors, which are devoted to the disclosure of problematic aspects of economic security in enterprises. Research methods: system, content analysis. Findings. In the article, in accordance with the set goal, the scientific approaches to the definition of the concept of "economic security of the enterprise" are analyzed and systematized, their characteristic features and shortcomings are highlighted. Originality. Based on the results of the study, the authors proposed their own interpretation of the definition of "economic security of the enterprise" on the basis of an integrated approach. Practical value. The obtained scientific results have theoretical value and can be used for further study of issues related to the economic security of the enterprise, as well as to improve the company's development strategy.
Description
О. Булавка: ORCID 0000-0003-1357-5754; Т. Ігнашкіна: ORCID 0000-0001-8963-5675
Keywords
дефініція, економічна безпека, підприємство, стан захищеності, система, комплексний підхід, definition, economic security, enterprise, state of security, system, complex approach, КЕП
Citation
Булавка О. С., Ігнашкіна Т. Б. Сучасні наукові трактування дефініції «економічна безпека підприємства» та їх порівняльний аналіз. Інфраструктура ринку. 2021. № 62. С. 55–60. DOI: 10.32843/infrastruct62-10.