Дослідження алгоритмів оптимального формування транспортно-логістичних процесів реального часу гетерогенними операторами

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: В статті представлено результати досліджень моделей і алгоритмів формування широкого кола транспортно-логістичних процесів реального часу, при виконанні яких утворюються упорядковані структури масових замовлень. При цьому використовуються оператори, які мають різну складність, «вагу». Вирішуються питання щодо створення формальних моделей наборів вхідних даних, на основі яких ведеться ефективна реалізація технологічних і логістичних процесів. Призначення моделей – удосконалення процедур процесів оптимального упорядкування та класифікації послідовностей елементів аналізу, замовлень. Нами запропоновані нові спеціалізовані моделі (графові моделей, бінарні дерева) для вхідних (первинних) множин елементів, а також алгоритми їх оброблення, які забезпечують підвищення ефективності складових процесу упорядкування. Крім того графові моделі і алгоритми дозволяють вирішувати завдання класифікації для даних різних типів, а також являються придатними для упорядкування мульти-послідовностей замовлень. Шляхом порівняльного аналізу встановлена висока обчислювальна ефективність запропонованих нових алгоритмів упоряд-кування та класифікації даних. В статті приведено змістовні приклади та відзначено особливості завдань упорядкування та класифікації мульти-послідовностей замовлень к масштабі реального часу. А саме, це завдання розформування-формування залізничних составів і завдання «масової доставки замовлень товарів за адресою». Для демонстрації моделей та алгоритмів надані приклади реалізації завдань формування та перетворення бінарних графових моделей потоків даних реального часу. Утворені моделі також були застосовані для завдань ефективного сортування, класифікації при інтервальній невизначеності даних. В роботі нами досліджено можливості утворення структур нечіткого упорядкування та класифікації числових даних що надходять у режимі реального часу.
ENG: The article presents the investigation results of the models and the algorithms for the formation of a wide range of transport and logistics real time processes, which create sorted structures of the mass orders. Operators of the different complexity, «weight» are used in this process. Different issues related to the creation of the formal models of the input data sets are resolved. They provide an effective implementation of the technological and the logistic processes. The purpose of the models is to improve the procedures for optimal ordering and classification of the sequences of analys-ing elements and orders. We have proposed new specialized models (graph models, binary trees) for the input (pri-mary) sets of the elements, as well as algorithms for their processing, which ensure an efficiency increase of the ordering process components. In addition, graph models and algorithms allow solving classification tasks for the data of various types, and they are also suitable for organizing multi-sequencial orders. The high computational efficiency of the proposed new algorithms for arranging and classifying data has been established using comparative analysis. The article provides meaningful examples and notes the peculiarities of the tasks used for real time ordering and classification of the multi-sequencial orders. Namely, this is the task of disassembling and forming railway trains and the task of «mass order delivery to address». Examples of real time creation and transformation of the data flows binary graph models are provided to demonstrate the models and the algorithms. The formed models have been also applied to the tasks of effective sorting and classification with interval uncertainty of the data. We have investigated the possibilities of fuzzy arrangement structure creation and classification of numerical data received online.
Description
В. Скалозуб: ORCID 0000-0002-1941-4751, В. Горячкін: ORCID 0000-0002-8952-952X; І. Терлецький: ORCID 0000-0001-8324-4673
Keywords
транспортно-логістичні процеси реального часу, мультипослідовності замовлень, оптимальне упорядкування та класифікація, моделі і алгоритми формування структур даних, розформування-формування, масова доставка товарів за адресою, real time transport and logistics processes, multi-sequencial orders, optimal arrangement and classification, models and algorithms of data structure formation, disassembly-formation, mass delivery of goods to addresses, КІТ
Citation
Скалозуб В. В., Горячкін В. М., Скалозуб М. В., Терлецький І. А. Дослідження алгоритмів оптимального формування транспортно-логістичних процесів реального часу гетерогенними операторами. Транспортні системи та технології перевезень. Дніпро, 2022. Вип. 23. С. 65–73. DOI: 10.15802/tstt2022/261657.