Аналіз методів розрахунку на прогресуюче обвалення одноповерхових каркасних виробничих будівель та пошук можливостей підвищення точності розрахунків

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Дніпро
Abstract
UKR: Проблеми аналізу прогресуючого обвалення будівель стали невід'ємною частиною проектування. Проте досі норми проектування не дають чітких критеріїв алгоритму розрахунку при аналізі миттєвого руйнування (обвалення) конструкцій будівлі. У статті обговорюються проблеми та невизначеності постановки задачі аналізу миттєвого руйнування конструкцій. Для ілюстрації невизначеності застосування методів аналізу будівель на прогресуюче обвалення відповідно до вимог різних нормативів наводяться приклади розрахунку існуючих одноповерхових каркасних виробничих будівель. Для аналізу застосовуються програмні комплекси SCAD Office та ЛІРА-САПР. Порівнюються результати розв'язання динамічної задачі в часовій області при заданні різного часу перерозподілу реакції та результати квазістатичного розрахунку з різними динамічними коефіцієнтами. Виконується порівняння теоретичних результатів прогнозування непропорційної руйнації та фактичного обвалення конструкцій виробничої будівлі, яка була пошкоджена ракетними ударами. Аналізуються наявність важливих розбіжностей результатів розрахунку та їх причини. Мета статті – аналіз основних особливостей, що виникають при проектуванні (підсиленні) конструкцій промислових будівель, з врахуванням можливостей їх локальних руйнувань. Висновок. Розглянуто деякі проблеми, які треба вирішувати під час проектування або реконструкції промислових будівель, експлуатація яких може бути пов’язана з тими чи іншими локальними руйнуваннями несних конструкцій. Наводяться перспективні конструктивні шляхи ефективного вирішення цих проблем.
ENG: The issues of analysing the progressive collapse of buildings have become an inseparable part of design. However, design standards still do not provide clear criteria for the calculation algorithm in the analysis of instantaneous collapse of building structures. The article discusses the problems and uncertainties of formulating the problem of analysing the instantaneous collapse of structures. To illustrate the uncertainty of applying applying building analysis methods to progressive collapse in accordance with the requirements of various standards, examples of calculations of existing one-storey frame industrial buildings are given. SCAD Office and LIRA-SCAD software packages are used for the analysis. The results of the solution of the dynamic problem in the time domain are compared with the setting of different times of redistribution of the reaction and the results of the quasi-static calculation with different dynamic coefficients. A comparison is made between the theoretical results of predicting disproportionate destruction and the actual collapse of the structures of the industrial building that was damaged by missile strikes. The presence of important discrepancies in the calculation results and their causes are analyzed. The purpose of the article is to analyze the main features that arise when designing (reinforced) structures of industrial buildings, taking into account the possibility of their local destruction. Conclusion. The article considers some problems that must be solved during the design or reconstruction of industrial buildings, the operation of which may be associated with one or another local destruction of the bearing structures. Prospective constructive ways of effectively solving these problems are presented.
Description
А. Радкевич: ORCID: 0000-0001-6325-8517; І. Давидов: ORCID: 0000-0002-0948-1299; В. Чабан: ORCID: 0000-0002-0948-1299
Keywords
прогресуюче обвалення, каркас будівлі, ферми, залізобетонні конструкції, вузли-зв'язки, progressive collapse, building frame, trusses, reinforced concrete structures, connecting joints, КБВ
Citation
Радкевич А. В., Давидов І. І., Чабан В. П., Ковтун К. А. Аналіз методів розрахунку на прогресуюче обвалення одноповерхових каркасних виробничих будівель та пошук можливостей підвищення точності розрахунків. Український журнал будівництва та архітектури. 2024. № 1 (019). С. 122–129. DOI: 10.30838/J.BPSACEA.2312.270224.122.1032.