Удосконалення реагування на аварійні ситуації при перевезенні небезпечних вантажів на залізниці

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UKR: Мета. Удосконалення дій аварійно-рятувальних служб при ліквідації наслідків надзвичайного характеру на залізниці. Надзвичайні ситуації (НС) техногенного характеру на залізниці визначаються особливостями уражаючих факторів та поділяються на: аварії (катастрофи), які супроводжуються викидами (виливами) небезпечних речовин, пожежами, вибухами; аваріями на інженерних мережах і системах життєзабезпечення; руйнування будівель і споруд, аварії транспортних засобів та ін. Зараз існує проблема планування взаємодії сил і засобів міністерств і відомств, які залучаються для подолання наслідків надзвичайних ситуацій, зокрема при перевезенні небезпечних вантажів на залізниці. Методика. Під час дослідження використовувався метод пошукової оптимізації удосконалення існуючих систем аналізу і прогнозування надзвичайних ситуацій, а також спостереження та часової реєстрації дій рятувальних служб під час тренувань та в реальних умовах усунення наслідків надзвичайних ситуацій. Результати. Вирішуються проблеми: оповіщення населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій, інформування про наявну обстановку, підтримання аварійно-рятувальних служб в готовності до функціонування у надзвичайних ситуаціях, організація життєзабезпечення населення в умовах аварій, катастроф, стихійного лиха. Наукова новизна. Досліджено особливості організації цивільного захисту при перевезенні небезпечних вантажів, розроблено порядок взаємодії аварійно-рятувальних служб під час усунення наслідків надзвичайних ситуацій техногенного походження на залізниці, внаслідок чого створюються умови щодо зменшення збитків і втрат у разі аварій, катастроф, вибухів, великих пожеж та стихійного лиха. Практична значимість. Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи в зонах надзвичайних ситуацій на залізниці, при перевезенні небезпечних вантажів необхідно планувати на випадок їх можливого виникнення, із одночасним залученням до виконання цих робіт сил і засобів міністерств і відомств, міжгалузевих консорціумів, корпорацій, концернів, асоціацій тощо, які опиняються у районі надзвичайної ситуації, та завчасне визначення їх підпорядкованості.
RUS: Цель. Усовершенствование действий аварийно-спасательных служб при ликвидации последствий чрезвычайного характера на железной дороге. Чрезвычайные ситуации техногенного характера на железной дороге определяются особенностями поражающих факторов и разделяются на: аварии (катастрофы), которые сопровождаются выбросами (излияниями) опасных веществ, пожарами, взрывами; аварии на инженерных сетях и системах жизнеобеспечения; разрушение зданий и сооружений; аварии транспортных средств и другие. Сегодня существует проблема планирования взаимодействия сил и средств, министерств и ведомств, которые привлекаются для преодоления последствий чрезвычайных ситуаций, в частности при перевозке опасных грузов по железной дороге. Методика. Во время исследования использовался метод поисковой оптимизации усовершенствования существующих систем анализа и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, а также наблюдение и почасовая регистрация действий спасательных служб во время тренировок и в реальных условиях устранения последствий чрезвычайных ситуаций. Результаты. Решаются проблемы: оповещения населения про угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций, информирования о существующей обстановке, поддержания аварийно-спасательных служб в готовности к функционированию в чрезвычайных ситуациях, организации жизнеобеспечения населения в условиях аварий, катастроф, стихийного бедствия. Научная новизна. Исследованы особенности организации гражданской обороны при перевозке опасных грузов, разработан порядок взаимодействия аварийно-спасательных служб во время устранения последствий чрезвычайных ситуаций техногенного происхождения на железной дороге, в результате которых создаются условия относительного уменьшения убытков и потерь в случае аварий, катастроф, взрывов, больших пожаров и стихийного бедствия. Практическая значимость. Аварийно-спасательные и другие безотлагательные работы в зонах чрезвычайных ситуаций на железной дороге, при перевозке опасных грузов необходимо планировать на случай их возможного возникновения с одновременным привлечением к выполнению этих работ сил и средств министерств и ведомств, межотраслевых консорциумов, корпораций, концернов, ассоциаций и тому подобных, которые оказываются в районе чрезвычайной ситуации с заблаговременным определением их подчиненности.
ENG: Purpose. Improvement of actions of emergency-and-rescue services during elimination of emergency aftermaths on railway. The extraordinary situations of anthropogenic character on railway are determined by the features of striking factors and are divided into accidents (catastrophes), accompanied by exhausts (blow-outs, spills) of hazardous substances, fires, explosions, failures on engineering networks and systems of life-support, by destruction of buildings and structures, by accidents of transport vehicles, etc. At present, there is a problem of co-operation planning of troops and facilities, ministries and departments, which are ordered for eliminating the aftermaths of extraordinary situations, particularly at transporting dangerous freights by rail. Methodology. During the research the method of search optimization of existing systems improvement of analysis and forecast of extraordinary situations as well as the supervision and hour-by-hour registration of rescue services actions during trainings and in the real conditions of aftermaths eliminating of extraordinary situations were used. Findings. The problems to solve are notifying the population on the threat of extraordinary situations arising, informing in time about a current situation, maintaining emergency-and-rescue services in readiness to functioning in extraordinary situations, organizing the life-support of population in conditions of accidents, catastrophes, or a natural calamity. Originality. The features of civil defense organization at dangerous freights transportation are explored; the order of cooperation of emergencyand-rescue services during the elimination of emergency aftermaths of anthropogenic origin on railway is developed. It is resulted in creating the conditions of relative diminishment of losses and expenditures because of transport accidents, catastrophes, explosions, conflagrations and natural calamities. Practical value. It is necessary to plan emergency-and-rescue and other exigent works in the areas of extraordinary situations on railway at transportation of dangerous freights in the case of their occurrence with the simultaneous bringing the troops and facilities of ministries and departments, inter-sectoral consortia, corporations, business concerns, associations etc., which appear in the area of extraordinary situation with the preliminary determination of their subordination to implement these measures.
Description
Є. Косенко: ORCID 0000-0002-2362-7186; С. Кухлівський: ORCID 0000-0002-1629-167X; Б. Бондаренко: ORCID 0000-0003-4839-2624
Keywords
надзвичайна ситуація, цивільний захист, аварійно-рятувальні заходи, техногенні ситуації, безпека руху, чрезвычайная ситуация, гражданская оборона, аварийно-спасательные мероприятия, техногенные ситуации, безопасность движения, civil defense, extraordinary situation, emergency-and-rescue measures, anthropogenic situations, traffic safety, КВП
Citation
Удосконалення реагування на аварійні ситуації при перевезенні небезпечних вантажів на залізниці / Є. Я. Косенко, С. В. Кухлівський, Б. М. Бондаренко, І. І. Подзігун // Наука та прогрес транспорту. – 2013. – № 2 (44). – С. 28–34. – Бібліогр. в кінці ст. – DOI: 10.15802/stp2013/11658.