Статті КВПС

Permanent URI for this collection

EN: Articles of DMTS

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 101
 • Item
  Психологічна профілактика професійної кризи навчання в контексті поведінкової економіки
  (Український державний університет науки і технологій (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна), 2023) Шевяков, Олексій Володимирович; Головкова, Людмила Степанівна; Остапенко, Ігор Сергійович
  UKR: Мета. Метою статті було знаходження захисту від негативних наслідків професійної кризи навчання, який би базувався на моральних цінностях і сприяв інтеграції конструктивних ідей минулих поколінь у сьогодення. Методи. Запропоновано до реалізації ідею психопрофілактики за допомогою історичних методів. Результати. Схарактеризовано чинники кризи професійної підготовки здобувачів економічних та військових спеціальностей. Розглянуто особливості структури психічних явищ та концепцію психологічного забезпечення процесу психопрофілактики. Наголошено на необхідності впровадження системного підходу на основі емпіричних даних, що включають дослідження, спрямовані на гармонізацію психологічного стану. Наукова новизна. Емпіричне дослідження виявило особливості соціального функціонування здобувачів економічних та військових спеціальностей. Практичне значення. Існують відмінності у психологічному самопочутті фахівців економічних та військових спеціальностей: для них характерне переважання інтересу до історії, що відображає зацікавленість до професії, захоплення нею; у період кризи самооцінка та локус контролю досягають рівнів, що свідчать про неадекватну оцінку та невміння використовувати власні сили для досягнення мети. Психологічний супровід професійної адаптації в цей період передбачає визначення обсягу, якості та форми надання інформації про підприємство, господарство, підрозділ, специфіку діяльності, різноманітні послуги, про колектив, його структуру, традиції, групові норми, соціальні очікування. Як правило, така інформація надходить до адаптуючої людини в тій чи іншій формі, в достатній або надмірній кількості, але без наукового обґрунтування. Проведені розвідки дозволяють зробити попередні висновки. Дійсно, професійне становлення здобувачів супроводжується критичними моментами, найскладнішим з яких є криза професійної підготовки, яка припадає на 3 курс. Надання психопрофілактичної допомоги шляхом застосування запропонованого історико-наукового методу дозволяє запобігти вкрай негативних наслідків, які можуть деформувати особистість. Відповідно, необхідний подальший розвиток і апробація історико-наукового методу психопрофілактики на ширшому фоні, щоб рекомендувати його використання викладачам і студентам.
 • Item
  Підвищення ефективності вантажних і пасажирських перевезень на напрямках з паралельними ходами
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, Україна, 2023) Курган, Микола Борисович; Байдак, Сергій Юрійович; Гусак, Марина Анатоліївна; Новік, Руслан Борисович; Хмелевська, Неля Петрівна
  UKR: Мета. Метою роботи є визначення заходів для підвищення логістичних операцій при спеціалізації напрямків для вантажних і пасажирських перевезень шляхом передачі частини транзитного вантажопотоку на паралельні ходи. Вирішення задачі вибору раціонального розподілу вантажних й пасажирських перевезень залежно від спеціалізації напрямків дозволить оптимізувати використання пропускної й провізної спроможності та інвестицій у розвиток інфраструктури. Методика. Оптимізація транспортного процесу під час змішаних перевезень передбачає можливість відокремлення вантажного руху від пасажирського. Запропонована методика передбачає вирішення задачі вибору раціонального розподілу вантажних й пасажирських перевезень залежно від спеціалізації напрямків. Ідея такого розмежування базується на тому, що на мережі залізниць можна виділити станції, між якими існує декілька паралельних маршрутів курсування поїздів. Дослідження виконано на мережі залізниць, що зв’язує Львів і Київ. При вирішенні задачі розглядалися різні показники: довжина маршруту, час руху, механічна робота локомотива, навантаження на колію та інші. Крім того враховувалися граничні умови: обсяги пасажирообігу, вантажообігу, пропускна спроможність ділянок й допустима швидкість руху поїздів. Результати. Розроблено математичну модель перерозподілу поїздопотоків на мережі залізниць, що забезпечує раціональну роботу залізничної колії при мінімальних витратах на реконструкцію залізниці. Наукова новизна. Встановлено, що у випадку розділення руху, терміни проведення ремонтів можуть бути іншими через меншу інтенсивність руху, що дозволяє зосередитись на конкретних видах ремонтних робіт, а не на всіх видах робіт одночасно. Хоча загальні принципи періодичності ремонтів можуть залишатися тими ж у обох випадках, схеми періодичності можуть відрізнятися в залежності від багатьох факторів, зокрема, інтенсивності експлуатації, технічного стану транспорту, термінів проведення ремонтів та наявності спеціалізованого персоналу. Практична значимість. Із застосуванням запропонованих авторами нових підходів до вирішення поставлених завдань встановлені схеми раціонального розподілу вантажних і пасажирських перевезень на замкнутих полігонах регіональних філій Південно-Західної й Львівської залізниць що до-зволить визначити заходи для підвищення логістичних операцій та зменшити експлуатаційні витрати на перевезення вантажів і пасажирів.
 • Item
  Дослідження впливу потужності вагонопотоків на показники плану формування поїздів
  (Видавничий дім «Гельветика», Університет митної справи та фінансів, Дніпро, 2022) Кузьменко, Альбіна Ігорівна; Бех, Петро Вiкторович; Лашков, Олександр Васильович; Максименков, Євген Анатолійович
  UKR: Інтенсифікація роботи залізничного транспорту, як однієї із ключових галузей економіки країни, є головним у рішенні завдання повного й своєчасного задоволення потреб бізнесу в перевезеннях. Залізничний транспорт і в перспективі буде виконувати основний обсяг масових перевезень, і насамперед кам’яного вугілля, руди, чорних металів, лісу, продовольчих вантажів, хімічних і мінеральних добрив, нафтопродуктів, будівельних матеріалів. Удосконалення технології роботи станції включає заходи, спрямовані на скорочення простою вагонів, раціональне використання технічних засобів, якими обладнана станція, скорочення непродуктивних витрат, підвищення доходності залізниці, що потребує постійної уваги та корегування оперативного плану формування вантажних поїздів, утримування технічного оснащення станції на достатньому рівні, який забезпечував би її стійку та безаварійну роботу, спрямовану на задоволення потреб перевізного процесу. Основною задачею даної роботи є визначення головних напрямків поліпшення експлуатаційної роботи сортувальних станцій.
 • Item
  Особливості реалізації технологічних рішень проєкту будівництва мостового переходу з тимчасовим мостом
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Остапенко, Ігор Сергійович
  UKR: Мета.Основною метою статті є дослідження методики проведення інженерно-технічної розвідки й реа-лізації конструктивно-технологічних рішеньпроєкту будівництва мостового переходу з тимчасовим мостом, які булипошкодженівнаслідок ведення бойових дій. Методика.Досягнення поставленої метипередбачаєаналіз практичних конструктивно-технологічних рішень провадження робіт із будівництва йвідновлення мостових переходівіз тимчасовими мостами, атакож вивчення та узагальнення практичного досвіду впро-ваджених технологічних рішень поєднання дерев’яних типових конструкцій зісталевими типовими прого-новимибудовами. Результати.Узагальненодосвід особливостей ведення інженерно-технічної розвідкив районах будівництва йвідновлення мостових переходів на деокупованих територіях. З’ясованоключові етапи реалізації технологічних рішень проєкту будівництва мостового переходу з тимчасовим мостом, пош-кодженим унаслідок ведення бойових дій, із застосуванням комбінації сталевихінвентарних мостових конс-трукцій тамостовихконструкційіз дерева. Наукова новизна. Уперше досліджено особливостіведення ін-женерно-технічної розвідки з метою реалізаціїотриманих результатів у відповідній проєктній документаціїна будівництвотимчасового мосту. Розглянуто особливості конструктивно-технологічнихрішеньіз раціо-нальним поєднанням різних матеріалів і конструкцій під час будівництватимчасових мостів, що забезпечує тривалий термін їх експлуатації. Практична значимість. З’ясованіелементи організації й проведення ін-женерно-технічної розвідки місцевості, водних перешкод, будівельних майданчиків, бази матеріально-технічного забезпечення та інших заходів будутьсприяти якісній підготовці проєктноїдокументації на буді-вництво мостових переходів з тимчасовими мостами. Особливості застосування зазначених устатті нестан-дартних проєктів провадження робіт і конструктивно-технологічних рішень під час будівництватимчасових мостівмають низку технологічних переваг, які дають можливість забезпечити ефективне відновлення зруйнованих бойовими діями мостів устислі терміни. Висвітлені в статті деякі технологічні способикомбінацій дерев’яних конструкцій таелементів зі сталевими прогоновими будовами проїзної частини під час будівництватимчасових автомобільних мостів підвищуютьїх вантажопідйомність.
 • Item
  Вплив людського фактора на пильність при керуванні транспортними засобами
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Буряк, Сергій Юрійович; Гололобова, Оксана Олексіївна; Сердюк, Тетяна Миколаївна; Афанасов, Андрій Михайлович; Скалько, Віктор Володимирович; Ямбург, Ксенія О.; Білухін, Дмитро Сергійович
  UKR: Мета. Метою даного дослідження є пошук шляху вдосконалення системи моніторингу і контролю стану людини, яка приймає безпосередню участь у керуванні транспортними засобами, шляхом запозичення знань і здобутків зі сфери наукових вишукувань в питаннях, що займаються визначенням реакції людини на дію різних факторів впливу, подразнюючих чинників, взаємодії один з одним та технічними засобами, спроможністю до тривалого підтримання працездатності тощо. Методика. Оскільки транспортні перевезення вимагають як високих професійних, так і особистісних навичок, то необхідно розробляти та впроваджувати системи моніторингу й контролю стану людини, які б відповідали запитам здобутків сучасного рівня технічного розвитку. Для визначення факторів впливу на людину проведено аналіз досліджень у цій сфері. Результати. Акцентовано, що кожна людина має, по-перше, власні, притаманні тільки їй, особливості, а по-друге, не може перебувати у двох однакових станах у різні моменти часу. Ураховуючи ці та інші аспекти, слід розробити універсальний підхід до питання визначення та перевірки відповідальності людини за прийняття відповідних рішень. Установлено основні фактори впливу на увагу машиніста. Серед них вагоме місце, окрім фізіологічного, посідає психоемоційний стан, який теж потрібно враховувати. Наукова новизна. Розвиток технологій призводить до нових потреб і надає нові можливості практично у всіх галузях. Однією з таких є вивчення здатностей людини до концентрації уваги, підтриманні зосередженості та фокусуванні на поставленій цілі. Запропонований підхід дозволяє ширше поглянути на питання ролі та місця людини, її інтегрованості в перевізний процес. Практична значимість. Проведений аналіз форм впливу та видів навантаження на різні системи сприйняття людини дозволив окреслити завдання визначення спроможності людини до відповідальних дій під впливом вагомих чинників.
 • Item
  Substantiation of the Parameters of the Bench for Testing of Railway Wheels for Contact and Fatigue Strength
  (Technologija, Kaunas, 2022) Raksha, Serhii V.; Anofriev, Pavlo G.; Kuropiatnyk, Oleksii S.; Glavatskij, Kazimir Ts.; Bohomaz, Volodymyr M.; Posmitiukha, Oleksandr P.; Volkova, Svetlana A.
  ENG: Strength indicators are important parameters of the railway wheels, as they determine the allowable service life of both the wheel itself and the wheelset as a whole. Therefore, the development of bench equipment that allows in the laboratory to reproduce or simulate the real conditions of the wheel load in order to conduct strength tests, is an urgent scientific and practical task. The purpose of this work is to substantiate the parameters of the bench for testing railway wheels for fatigue and contact strength. As the bench has to test railway wheels for fatigue and contact strength at the same time, the requirements of various normative and methodological documents, which determine the procedure for conducting such tests on separate benches, were combined when determining the parameters of the bench. We determined that the working force of the bench should vary from 10% to 100% of the wheel endurance limit, the duration of the tests should correspond to five million load cycles with a frequency of 5 to 10 Hz. To reduce the duration of the tests, pushing on the wheel was carried out by several rollers, which were evenly distributed around the wheel. For the proposed bench, we obtained the dependence that connects the parameters of the test wheel, the parameters of the bench, the wheel pair axle load and the wheel material endurance limit. The results of this study can be used as a basis for the development of new schemes of benches for railway wheels tests.
 • Item
  Використання майна наплавного мосту НЖМ-56 зважаючи на виклики військового сьогодення
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2022) Гернич, Микола Володимирович; Ключник, Сергій Владиславович
  UKR: Мета. Метою даної роботи є вивчення досвіду використання майна наплавного залізничного мосту НЖМ-56 для технічного прикриття важливих транспортних споруд та швидкого відновлення руху автомобільного транспорту через водні перешкоди на постраждалих в наслідок ведення бойових дій територіях України, з огляду на виклики військового сьогодення. Методика. Вивчення досвіду наведення та експлуатації автомобільних понтонних переправ споруджених з майна наплавного залізничного мосту (НЖМ-56) підрозділами Державної спеціальної служби транспорту через річку Десна в Чернігівській області. Результати. Результатом даної роботи є зібрані данні про переваги та проблемні питання, що виникли при наведені та експлуатації наплавних автомобільних мостів споруджених із майна наплавного залізничного мосту. Використання наявного матеріального ресурсу, а саме майна наплавного залізничного мосту (НЖМ-56), для побудови на ближньому обході від зруйнованих в наслідок ведення бойових дій мостів мостових переходів з наплавними мостами дало можливість в стислі терміни відновити рух автомобільного транспорту на дорогах державного значення. Виявлені слабкі сторони при експлуатації наплавних мостів, це дерев’яне мостове полотно, яке не витримує інтенсивне колісне навантаження та незначна відстань між плавучими опорами (понтонами) по фасаду, що вимагає безперервного догляду за переправою. Відпрацьовані напрямки подальших досліджень для покращення технічних та експлуатаційних характеристик. Запропоновано розглянути можливість використання сталезалізобетонних прогонових будов високого відсотку заводського виготовлення для перекриття прогонів наплавних мостів. Наукова новизна. Наукова зацікавленість полягає в тому, що для швидкого та якісного відновлення руху через широкі та глибокі водні перешкоди, був використаний наявний матеріальний ресурс, майно наплавного залізничного мосту (НЖМ-56), для наведення автодорожніх переправ, що значно покращило транспортну логістику постраждалих в наслідок бойових дій регіонів України. Практична значимість. Спираючись на вивчений досвід наведення наплавних (понтонних) мостів (переправ) можливо зробити висновок, що наплавні мости є ефективним способом забезпечення транспортної логістики в складних місцевих умовах повноводних річок із суттєво змінним протягом року рівнем води, мають низьку переваг, тому використання даних конструкцій може забезпечити швидкісне та якісне відновлення руху.
 • Item
  Забезпечення безперервності військових перевезень на випадок виходу з ладу об’єктів транспорту
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2022) Гудімов, Віктор Володимирович; Максименков, Євген Анатолійович
  UKR: Мета. Метою роботи є проведення аналізу організації безперервності військових перевезень в умовах ведення бойових дій Збройними Силами України. Наразі важливим є питання з взаємодії різних видів транспорту в умовах виходу з ладу важливих об’єктів транспортної інфраструктури. Методика. На сьогодні у Збройних Силах України створена система підвезення матеріальних засобів, яка в основному задовольняє потреби військ, що задіяні до виконання завдань в бойових операціях. Для з’ясування шляхів вирішення проблемних питань, пов’язаних з виконанням військових перевезень у ході підготовки та проведення бойових дій, які впливають на якість їх виконання, проведено аналіз організації та здійснення військових перевезень. Результати. У разі руйнування окремих об’єктів транспорту (залізничних мостів) здійснюється уточнення плану військових перевезень з направленням військових ешелонів обхідними маршрутами. Якщо продовження перевезення залізничним транспортом неможливе, військові ешелони розвантажуються і зосереджуються в районах збору для продовження руху своїм ходом до районів призначення або до нових районів навантаження. За основу розробки технологічного процесу роботи ТПР (тимчасово перевантажувальний район)повинен бути прийнятий графік подачі та прибирання вантажних та порожніх составів на станції вивантаження (навантаження). Наукова новизна полягає в вирішенні задачі вибору оптимального варіанту передачі військових ешелонів та транспортів через ТПР. Одним з найважливіших елементів ТПР є прилягаюча водна дільниця з поромними переправами (наплавними мостами) з річкових плавучих засобів. Проведення розрахунків передачі військ та вантажів через ТПР надає можливість вибрати варіант раціонального використання автомобільного і трубопровідного транспорту, а також мінімальних затрат моторесурсів при прямуванні військових ешелонів зі станції вивантаження на станції навантаження. Практична значимість. Відповідно проведеного аналізу надано рекомендації щодо збереження мережі логістичного забезпечення підрозділів в особливий період, конкретно живучості транспортних споруд. Можна сформулювати подальші напрямки наукових досліджень, для створення раціональної системи розташування підрозділів технічного прикриття найбільш вразливих транспортних об’єктів, а також для швидкого відновлення їх при руйнуванні.
 • Item
  Досвід відновлення зруйнованих автомобільних штучних споруд
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2022) Ключник, Сергій Владиславович; Горбатюк, Юрій Миколайович
  UKR: Мета. Питання відновлення автомобільного руху є важливим завданням для відновлення логістичних державних і місцевих переміщень. Метою роботи є вивчення та впровадження досвіду відновлення транспортної інфраструктури та будівництва фортифікаційних споруд, його поширення, широкого впровадження вивчених уроків в навчальний процес підготовки підрозділів Державної спеціальної служби транспорту та інших спеціалістів мостобудування. На прикладі відновлення автомобільного руху через річку Ірпінь для легкових автомобілів без обмежень вантажопідйомності показано досвід використання балок резерву під залізничне навантаження для автомобільного моста. Наведено приклад відновлення штучних споруд на обході поруч з мостом. Методика. Питання відновлення автомобільного руху є важливим завданням для відновлення логістичних державних і місцевих переміщень. Наведено приклади відновлення штучних споруд. Також показано використовування сучасних технологій, механізмів, способів відновлення споруд на обході або на старій осі моста. Результати. Основні елементи мосту через р. Ірпінь розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення Іб технічної категорії М-06 Київ-Чоп (на м. Будапешт через м. Львів, Мукачеве, Ужгород) в наслідок бойових дій в Україні зазнали руйнування від механічного пошкодження. Характеристика руйнувань не сприяє відновленню штучної споруди на існуючій осі споруди. Відновлення мосту виконано на ближньому обході – за 50 м нижче по течії річки Ірпінь. Наукова новизна. Сьогодні є актуальним необхідність відновлення штучних споруд виникає у зв’язку з їх руйнуванням у ході війни та після катастроф природного, техногенного і воєнного характеру. Нагальною потребою є вивчення та впровадження досвіду відновлення транспортної інфраструктури та будівництва фортифікаційних споруд, його поширення серед особового складу, широкого впровадження вивчених уроків в навчальний процес підготовки підрозділів Державної спеціальної служби транспорту. Практична цінність. Отриманий практичний результат використання резервних прогонових будов малих та середніх залізничних мостів, який підтверджує універсальну можливість застосування конструкцій інвентарного мостового майна, не тільки для ведення відновлювальних робіт на залізниці, але і для відновлення і будови тимчасового автомобільного мосту.
 • Item
  Конструктивно-технологічні рішення інвентарного мостового майна під час будівництва тимчасових мостових переходів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2022) Остапенко, Ігор Сергійович
  UKR: Мета. Дослідження конструктивно-технологічних рішень застосування інвентарного мостового майна при будівництві і тимчасовому відновленні мостових переходів. Розроблення рекомендацій щодо багатоцільового застосування металевих балок інвентарного мостового майна при будівництві і тимчасовому відновленні мостових переходів під нормовані навантаження. Методика. Для досягнення поставленої мети, проведена робота: дослідження висвітлених в літературі конструктивно-технологічних рішень застосування інвентарного мостового майна (балки Пейне) при будівництві і тимчасовому відновленні мостових переходів; вивчення та узагальнення досвіду проєктування та технологічних рішень поєднання дерев’яних конструкцій і деталей з металевими балками при будівництві тимчасових мостових переходів. Результати. Результатом даної роботи є зібрані дані про переваги та недоліки застосування металевих прогонових будов мостів у поєднанні з дерев’яними конструкціями і елементами. Аналіз можливості використання даних конструкцій для швидкого відновлення мостових переходів і забезпечення безпечного руху транспорту. Наукова новизна. Вона полягає в тому, що для швидкого та якісного відновлення зруйнованої транспортної інфраструктури, зокрема автомобільних і залізничних мостів, пропонується використовувати металеві балки інвентарного мостового майна тривалого зберігання, в поєднанні із дерев’яними конструкціями і елементами, включених у сумісну роботу. Це дасть можливість раціонально використовувати наявний резерв матеріалів, високі темпи відновлення та надійне забезпечення руху відповідного транспорту. Практична значимість. Спираючись на отримані дані досліджень можливо зробити висновок що конструктивно-технологічні рішення застосування інвентарного мостового майна (балки Пейне) при будівництві і тимчасовому відновленні мостових переходів мають низку технологічних переваг які дають можливість забезпечити ефективне відновлення зруйнованих бойовими діями залізничних споруд в стислі терміни. Спосіб поєднання дерев’яних конструкцій і елементів з металевими балками прогонових будов проїзної частини при тимчасовому відновленні автомобільних мостів підвищує їх вантажопідйомність.
 • Item
  Аналіз методів розрахунку стійкості зсувонебезпечних схилів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2022) Тютькін, Олексій Леонідович; Дубінчик, Ольга Іванівна; Кільдєєв, Віталій Романович; Новік, Руслан Борисович
  UKR: Мета. Аналіз методів розрахунку стійкості зсувонебезпечних схилів і подальший розвиток їх в європейських нормативних документах. Методика. Розглянуті варіанти методів розрахунку стійкості укосів різними авторами. В варіаційних методах приймались різні визначення функціонала і потім знаходиться його мінімум. В способі М. М. Герсеванова функціонал являв собою суму горизонтальних сил, які діяли на масив із гіпотетичного ґрунту. В методі Ю. І. Соловйова функціонал – це відношення роботи сил, які утримують схил до роботи сил, які зсувають на переміщення. В способі Копаші – це сума вертикальних навантажень, які діють на поверхню ковзання в сипучому середовищі. В скороченому методі Терцагі шукається мінімум відношення моменту сил, які утримують до моменту сил, які зсувають укіс. Результати. Дослідженнями міцності та стійкості схилів успішно займалися вітчизняні та зарубіжні вчені. Це є складна задача, що визначається необхідністю одночасного врахування двох основних чинників: рельєфу і гравітаційної сили. Основним для визначення стійкості схилів є уявлення про те, що напружений стан порід у верхній частині земної кори формується діючими повсюдно гравітаційною і тектонічною силами. Вагомий внесок в перерозподіл напружень вносить рельєф земної поверхні. Наукова новизна. В Єврокоді 7 дається рекомендація можливості виконати попередній розрахунок природного укосу з використанням характеристичних значень, який дає приблизне уявлення про величину загального коефіцієнта надійності до початку проектування. Практична значимість. Часто як будівельні майданчики використовуються території, безпосередньо розташовані на схилах. Основами для фундаментів будівель і споруд є ґрунтові масиви, які знаходяться в складних інженерно-геологічних умовах. Зсуви є геологічним процесом, який виникає на будь-якій ділянці схилу або укосу, внаслідок порушення рівноваги порід при збільшенні крутизни схилу в результаті підмиву водою, ослаблення міцності порід при вивітрюванні або перезволоженні опадами і підземними водами, дією сейсмічних поштовхів, будівельною і господарською діяльністю людей. Визначення коефіцієнта стійкості є необхідною умовою для висновку про можливість використання схилів для будівництва.
 • Item
  Транспортно-логістичне забезпечення Збройних Сил України, інших військових формувань під час бойових дій
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2022) Гудімов, Віктор Володимирович; Максименков, Євген Анатолійович
  UKR: Мета. Метою логістичного забезпечення Збройних Сил є задоволення потреб військ у засобах, необхідних їм для життя і проведення мілітарних і позамілітарних операцій, та забезпечення здатності людського потенціалу, а також озброєння і військового обладнання до проведення бойових дій. Важливою особливістю сучасної війни є висока динаміка бойових дій, яка досягається завдяки оперативній мобільності військ і їх швидкому переміщенню. Автомобільний транспорт відіграє в цьому визначну роль. Метою роботи є проведення аналізу організації безперервності військових перевезень в умовах ведення бойових дій Збройними Силами України. Наразі важливим є питання з взаємодії різних видів транспорту в умовах виходу з ладу важливих об’єктів транспортної інфраструктури. Сучасні дослідження факторів які впливають на взаємодію видів транспорту при військових перевезеннях надасть змогу оперативно вирішувати проблеми які виникають при перерві роботи транспорту. Методика. На сьогодні у Збройних Силах України створена система підвезення матеріальних засобів, яка в основному задовольняє потреби військ, що задіяні до виконання завдань в бойових операціях. Постачальні військові залізничні перевезення – перевезення залізничним транспортом військових вантажів для забезпечення виконання завдань Збройними Силами України. Але висвітлено ряд проблемних питань щодо їхньої організації, планування та взаємодії з транспортними органами, які є важливим фактором забезпечення високої мобільності і маневреності військ. Для з’ясування шляхів вирішення проблемних питань, пов’язаних з виконанням військових перевезень у ході підготовки та проведення бойових дій, які впливають на якість їх виконання, проведено аналіз організації та здійснення військових перевезень. Результати. Багаторічний досвід локальних війн і збройних конфліктів свідчить, що автомобільний транспорт має ряд переваг перед іншими видами транспорту: він без відриву може пересуватись за своїми військами, знаходитись у їх бойових порядках, забезпечувати транспортування великої кількості матеріальних засобів безпосередньо у війська, а також виконувати евакуаційні перевезення. Завдяки своїй маневреності, гнучкості, високій прохідності та меншій уразливості автомобільний транспорт є вирішальним засобом, що забезпечує тісний взаємозв’язок усіх інших видів транспорту під час їх комплексного використання при організації всебічного забезпечення військ. Наукова новизна. Ефективна відсіч російським загарбникам під час широкомасштабного вторгнення російської федерації на територію нашої країни значною мірою залежить від здатності вітчизняного автомобільного транспорту оперативно здійснювати всі види перевезень у необхідних обсягах для задоволення потреб Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, національної економіки та цивільного населення. Практична значимість. Відповідно проведеного аналізу надано рекомендації, що для збереження мережі логістичного забезпечення підрозділів в особливий період, конкретно живучості транспортних споруд, можна сформулювати подальші напрямки наукових досліджень, для створення раціональної системи розташування підрозділів технічного прикриття найбільш вразливих транспортних об’єктів, а також для швидкого відновлення їх при руйнуванні.
 • Item
  Аналіз засобів і шляхи підвищення надійності кріплення спеціальної будівельної техніки на залізничній платформі
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2022) Коваленко, Геннадій Петрович; Нетеса, Андрій Миколайович; Яковлєв, Сергій Олександрович
  UKR: Мета. Метою роботи є дослідження засобів підвищення надійності кріплення спеціальної будівельної техніки на залізничної платформі. У статті здійснено загальний аналіз засобів і шляхи підвищення надійності кріплення спеціальної будівельної техніки на залізничної платформі під час транспортування залізничним транспортом, яка встановлена горизонтально на залізничній платформі. Наведені характеристики способів кріплення машин, особливості застосування пристосувань для кріплення, тому що силовий спосіб закріплення техніки ґрунтується на збільшенні сили тертя, що виникає між вантажем та платформою, та проаналізовані їхні недоліки. Методика. Дослідження виконано на основі аналізу літературних джерел, досвіду використання засобів кріплення спеціальної будівельної техніки, та розроблення пропозицій по використанню можливих засобів кріплення техніки на рухомому складі, проведена оцінка перспективності їх застосування. Результати. У процесі виконання досліджень встановлено, що комплекти універсальних багатообороніх кріплень надійне і міцне кріплення спеціальної техніки до спеціально визначених для цього вузлів і деталей на залізничній платформі, що не допустить під час транспортування коливання і поступальні переміщення (розхитування), а також перекидання машини. Наукова новизна. Наукова новизна роботи полягає у тому, що вперше, на основі вибраних концепцій сформована система вибору надійного кріплення спеціальної будівельної техніки. Практична значимість. Розв’язано актуальну проблему щодо підвищення рівня надійності та міцності кріплення спеціальної колісної та гусеничної техніки на залізничній платформі.
 • Item
  Аутсорсинг транспортно-експедиційних компаній для виконання запланованих обсягів перевезень
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2022) Папахов, Олександр Юрійович; Логвінова, Наталія Олександрівна; Гудімов, Віктор Володимирович; Максименков, Євген Анатолійович
  UKR: Метою даної роботи є розуміння транспортно-логістичної схеми доставки вантажів при мінімальних витратах на перевезення та безпосереднього процесу надання послуг з перевезенні вантажів на найбільш привабливих умовах для усіх учасників цього процесу та ефективному використанні транспортних засобів. Транспортно-експедиційна діяльність є складовою частиною транспортний аутсорсингу. В роботі розглядається загальна характеристика рівнів PL логістики та надані характеристики кожного з них та відмінності між ними. Надана характеристика перевізної документації, яка застосовується при використанні різних видів транспорту при внутрідержавних та міждержавних перевезеннях вантажів. Надані рекомендації для вибору обслуговуючої транспортно-експедиційної компанії. Практична значимість статті полягає у використанні вказаних вимог підприємством для здійснення оптимального вибору транспортно-експедиторської компанії для сумісної роботи по доставці вантажів клієнтам.
 • Item
  Шляхи оптимізації часових показників при плануванні перевезення військових частин залізничним транспортом
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2022) Максименков, Євген Анатолійович; Гудімов, Віктор Володимирович; Папахов, Олександр Юрійович; Логвінова, Наталія Олександрівна
  UKR: Метою роботи є проведення аналізу організації безперервності військових перевезень в умовах ведення бойових дій Збройними Силами України. Наразі важливим є питання готовності здійснювати переміщення військових частин (підрозділів) в короткі строки, не порушуючи їх цілісності, із забезпеченням можливості раптового переходу до виконання завдань за призначенням, що є невід’ємною складовою військових операцій (бойових дій). Методи. Питання оптимізації часових показників при плануванні перевезення військових частин залізничним транспортом за рахунок уточнення витрат часу на вантажно-розвантажувальні операції. Результати. Успіх виконання військових перевезень залежить в першу чергу від якості їх планування, організації тісної взаємодії між органами військового управління та органами управління на видах транспорту. Взаємодія з органами управління на видах транспорту здійснюється з питань забезпечення та регулювання військових перевезень, узгодження технічних можливостей та здійснення контролю підготовки до виконання перевезень. Управління військових сполучень на залізницях спільно з керівництвом залізниць здійснюють своєчасне забезпечення перевезень рухомим складом, безперервне управління військовими перевезеннями, вживають заходів з прискореного просування ешелонів в зоні відповідальності, контроль економії бюджетних коштів під час виконання військових перевезень. Практична значимість. Сьогодні є актуальним питання створення угруповань військ (сил) Збройних Сил України, швидкого перегрупування військ та нарощування існуючих угруповань, забезпечення високої мобільності, маневреності військ, здійснення військових перевезень у встановленні терміни.
 • Item
  Регуляризація фазових обмежень в одному класі задач оптимізації механічних систем
  (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, 2014) Богомаз, Володимир Миколайович
  UKR: Робота присвячена проблемі побудови ефективних регуляризаторів в одному класі задач оптимізації механічних систем. Запропоновано алгоритм апроксимації таких регуляризаторів в нерефлексивних просторах.
 • Item
  Соотношение между сопротивлениями качению и скольжению в подшипниках качения
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2016) Бондаренко, Леонид Николаевич; Бабяк, Николай Александрович; Яковлев, Сергей Александрович; Истин, С. А.; Москалев, Геннадий Юриевич
  RUS: Цель. Об одной из причин скольжения при качении известно со второй половины XIX века, тогда считалось, что сопротивление скольжению появляется в месте контакта вследствие разных скоростей на дуге контакта. Только в середине XX столетия было доказано, что это сопротивление составляет незначительную величину в сопротивлении качению. Однако (по неизвестной причине) не учитывается то обстоятельство, что в подшипниках качения на практике почти в равных отношениях может вращаться как внутреннее кольцо при неподвижном наружном, так и наоборот. При этом не учитывалось обстоятельство, что шарик или ролик в подшипниках качения за один оборот проходит разный путь по дорожке катания наружной и внутренней обойм подшипника. Это обстоятельство не учитывается и при определении расчетной величины коэффициента трения подшипников качения, приведенного к валу. Поэтому целью работы является установление влияния длины пути по дорожке катания наружной и внутренней обойм подшипника на определение расчетной величины коэффициента трения подшипников качения, приведенного к валу. Методика. В основе методики решения − теория плоского движения твердого тела, теория контактных деформаций Герца и аналитические зависимости для определения коэффициента трения качения. Результаты. Полученные зависимости по определению сопротивления качению шариков или роликов по беговым дорожкам внутренней и наружной обойм, а также учет разности пути качения по ним позволяют аналитически получить сопротивление качению и скольжению для любого размера подшипников и различных устройств подшипниковых узлов. Также возможно на стадии проектирования узлов качения оперировать не только конструкцией, но и материалами узла. Научная новизна. С помощью аналитических зависимостей для определения сопротивления качению тел при точечном и линейном контактах, а также учета разности пути при качении шарика или ролика по внешней и внутренней обоймам подшипника можно более точно найти сопротивления качению в подшипниках. Практическая значимость. Полученные зависимости позволят проектировать подшипниковые узлы с минимальной энергоемкостью.
 • Item
  Аналіз методик реконструкції та капітального ремонту фундаментів автомобільних мостів з врахуванням досвіду воєнних конфліктів
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Остапенко, Ігор Сергійович
  UKR: Мета. Метою роботи є проведення аналізу сучасної вітчизняної та світової практики продовження термінів експлуатації залізничних та автомобільних мостів як складової проблемного стану транспортно-дорожнього комплексу з врахуванням впливу на якісний стан зазначених об’єктів різних факторів та умов експлуатації за рахунок їх капітальних ремонтів та реконструкції. Методика. Висвітлено проблемні питання утримання та експлуатації залізничних та автомобільних мостів в сучасних умовах. Визначені комплексні заходи, спрямовані на подовження термінів експлуатації зазначених об’єктів транспортної інфраструктури шляхом проведення капітальних ремонтів та реконструкції. На підставі проведеного аналізу зроблено висновки про необхідність удосконалення методів підсилення фундаментів мостів при проведенні капітального ремонту та реконструкції. Результати. Проведення аналізу сучасних вітчизняних методів підсилення фундаментів опор мостів надало можливості для подальших досліджень та надання пропозицій щодо розвитку існуючих методів та застосування їх в практиці, як найбільш економічно вигідних, ефективних та простих у технологічному виконанні. До розгляду пропонується чотири методи підсилення фундаментів, які є найбільш застосованими в сучасній практиці: 1) збільшення площі обпирання фундаментів мілкого закладання на природних основах; 2) влаштування додаткових пальових фундаментів з об’єднанням їх в загальну конструкційну систему з існуючими фундаментами та спорудженням додаткових опор; 3) підсилення існуючих пальових фундаментів шляхом зміни несучої спроможності основ; 4) влаштування інших конструктивних елементів для забезпечення підсилення існуючих фундаментів мостів. Наукова новизна. Вона полягає в постановці задачі підсилення фундаментів автомобільних мостів при виконанні капітального ремонту або реконструкції. Практична значимість. Відповідно проведеного аналізу надано рекомендації щодо застосування найбільш економічно обґрунтованих, високотехнологічних та легко реалізованих методів підсилення фундаментів мостів для прийняття проєктних рішень при реалізації державних програм будівництва та розвитку транспортно-дорожнього комплексу України та в сучасній світовій практиці.
 • Item
  Дослідження залежності потужності приводу стрічкового конвеєру від його проектних параметрів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2016) Богомаз, Володимир Миколайович
  UKR: Мета. Привід є одним із основних елементів стрічкових конвеєрів. Для визначення потужності приводу необхідно провести розрахунки за стандартними методиками, які викладені в сучасній технічній літературі. Для таких розрахунків потрібно витратити достатньо багато часу. Основними проектними параметрами стрічкового транспортера є: тип вантажу, проектна продуктивність, геометричні розміри та конфігурація траси, умови роботи. В статті необхідно побудувати параметричну залежність потужності приводу стрічкового конвеєру від проектних параметрів, яка враховувала б стандартні розміри і параметри стрічок, роликоопор та барабанів. Методика. Розглядається стрічковий конвеєр із двома ділянками: похилою та горизонтальною. Використовуючи методику тягового розрахунку способом обходу по контуру стрічкових конвеєрів, побудовано параметричні залежності сил натягу в характерних точках траси конвеєру від типу вантажу, проектної продуктивності, геометричних розмірів та конфігурації траси конвеєру, умов роботи. Результати. Для стрічкових конвеєрів розглянутого типу з врахуванням стандартних розмірів стрічки та відповідними припущеннями щодо типу роликоопор та барабанів побудовано параметричні залежності потужності приводу від типу вантажу, проектної продуктивності, геометричних розмірів і конфігурації траси конвеєру, умов роботи. Наукова новизна. Вперше побудована параметрична залежність потужності приводу стрічкових конвеєрів із двома ділянками (похилою та горизонтальною) від типу вантажу, проектної продуктивності, геометричних розмірів та конфігурації траси конвеєру, умов роботи. Вона враховує стандартні розміри та параметри стрічок, роликоопор і барабанів. Практична значимість. Використання побудованих залежностей потужності приводу стрічкових конвеєрів із похилою та горизонтальною ділянками від проектних параметрів дає можливість відносно швидкого визначення приблизного значення потужності приводу на стадії проектування. Також можливим є виконання якісного підбору його основних елементів при конкретних проектних характеристиках та вимогах. Запропоновані залежності можуть бути використані для визначення загального характеру залежності потужності приводу від проектної продуктивності.
 • Item
  Аналіз впливу проектних характеристик похилого ківшового елеватора на потужність його приводу
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2016) Богомаз, Володимир Миколайович; Боренко, Микола Віталійович; Пацановський, Сергій Володимирович; Ткачов, Олександр Олександрович
  UKR: Мета. Одним із основних елементів похилих стрічкових ківшових елеваторів є їх привід. Для визначення потужності приводу необхідно виконати розрахунки за стандартними методиками, які наведені в сучасній літературі. Основними проектними параметрами таких елеваторів є продуктивність, висота підйому, тип та властивості транспортованого вантажу, кут нахилу. В роботі необхідно побудувати параметричну залежність потужності приводу елеватора від його проектних параметрів, яка враховувала б стандартні розміри і типи ковшів та стрічок. Методика. Використовуючи методику тягового розрахунку похилих стрічкових ківшевих елеваторів, побудовано параметричні залежності зусиль у характерних точках траси елеватора, а також залежності потужності приводу швидкохідних елеваторів із глибокими та мілкими ковшами від їх проектних параметрів та характеристик. Результати. На основі побудованих параметричних залежностей встановлено, що функція зміни величини потужності елеватора від проектної продуктивності (при фіксованих висоті підйому, типі вантажу, куті нахилу) є кусково-сталою та монотонно зростаючою. Побудовано графічну залежність потужності приводу елеватора від кута нахилу в допустимих межах його зміни. Отримана залежність є нелінійною та монотонно спадаючою. Визначені в загальному вигляді інтервали проектних значень продуктивності, що забезпечують постійну величину потужності приводу похилого елеватора. Як приклад залучення отриманих результатів розглянуто процес побудови залежностей потужності приводу від проектної продуктивності та кута нахилу елеватора для транспортування дрібного вугілля. Наукова новизна. Авторами вперше побудовані параметричні залежності потужності приводу похилого ківшевого елеватора від його проектних параметрів, які враховують стандартні розміри і типи ковшів та стрічок. Практична значимість. Використання побудованих залежностей дає можливість відносно швидкого визначення приблизного значення потужності приводу похилих швидкохідних елеваторів із глибокими та мілкими ковшами на стадії проектування, а також можливо виконати якісний підбір його основних елементів при конкретних проектних характеристиках: тип вантажу, продуктивність, висота підйому, кут нахилу.