Психологічна профілактика професійної кризи навчання в контексті поведінкової економіки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна)
Abstract
UKR: Мета. Метою статті було знаходження захисту від негативних наслідків професійної кризи навчання, який би базувався на моральних цінностях і сприяв інтеграції конструктивних ідей минулих поколінь у сьогодення. Методи. Запропоновано до реалізації ідею психопрофілактики за допомогою історичних методів. Результати. Схарактеризовано чинники кризи професійної підготовки здобувачів економічних та військових спеціальностей. Розглянуто особливості структури психічних явищ та концепцію психологічного забезпечення процесу психопрофілактики. Наголошено на необхідності впровадження системного підходу на основі емпіричних даних, що включають дослідження, спрямовані на гармонізацію психологічного стану. Наукова новизна. Емпіричне дослідження виявило особливості соціального функціонування здобувачів економічних та військових спеціальностей. Практичне значення. Існують відмінності у психологічному самопочутті фахівців економічних та військових спеціальностей: для них характерне переважання інтересу до історії, що відображає зацікавленість до професії, захоплення нею; у період кризи самооцінка та локус контролю досягають рівнів, що свідчать про неадекватну оцінку та невміння використовувати власні сили для досягнення мети. Психологічний супровід професійної адаптації в цей період передбачає визначення обсягу, якості та форми надання інформації про підприємство, господарство, підрозділ, специфіку діяльності, різноманітні послуги, про колектив, його структуру, традиції, групові норми, соціальні очікування. Як правило, така інформація надходить до адаптуючої людини в тій чи іншій формі, в достатній або надмірній кількості, але без наукового обґрунтування. Проведені розвідки дозволяють зробити попередні висновки. Дійсно, професійне становлення здобувачів супроводжується критичними моментами, найскладнішим з яких є криза професійної підготовки, яка припадає на 3 курс. Надання психопрофілактичної допомоги шляхом застосування запропонованого історико-наукового методу дозволяє запобігти вкрай негативних наслідків, які можуть деформувати особистість. Відповідно, необхідний подальший розвиток і апробація історико-наукового методу психопрофілактики на ширшому фоні, щоб рекомендувати його використання викладачам і студентам.
ENG: The purpose of the article. The purpose of the article was to find protection against the negative consequences of the professional crisis of education, which would be based on moral values and contribute to the integration of constructive ideas of past generations into the present. Methods. It is proposed to implement the idea of psychoprophylaxis using historical methods. The results. The factors of the crisis in the professional training of applicants for economic and military specialties are characterized. The peculiarities of the structure of mental phenomena and the concept of psychological support of the process of psychoprophylaxis are considered. The need to implement a systematic approach based on empirical data, including research aimed at harmonizing the psychological state, is emphasized. Scientific novelty. Empirical research has revealed the peculiarities of the social functioning of applicants of economic and military specialties. The practical significance. There are differences in the psychological well-being of specialists in economic and military specialties: they are characterized by a predominance of interest in history, which reflects interest in the profession, admiration for it; during a crisis, self-esteem and locus of control reach levels that indicate inadequate assessment and inability to use one's own strengths to achieve a goal. Psychological support of professional adaptation in this period involves determining the volume, quality and form of providing information about the enterprise, economy, division, specifics of activity, various services, about the team, its structure, traditions, group norms, social expectations. As a rule, such information comes to the adapting person in one form or another, in sufficient or excessive amounts, but without scientific justification. The conducted investigations allow us to draw preliminary conclusions. Indeed, the professional formation of students is accompanied by critical moments, the most difficult of which is the crisis of professional training, which falls on the 3rd year. Providing psycho-prophylactic help by applying the proposed historical-scientific method makes it possible to prevent extremely negative consequences that can deform the personality. Accordingly, further development and approval of the historical-scientific method of psychoprophylaxis against a wider background is necessary in order to recommend its use to teachers and students.
Description
О. Шевяков: ORCID 0000-0001-8348-1935; Л. Головкова: ORCID 0000-0001-5473-6644; І. Остапенко: ORCID 0000-0003-2232-7138
Keywords
психопрофілактичний потенціал, психологічний стан, кандидати на економічні та військові спеціальності, розвиток, методичний підхід, психологічний супровід, psychoprophylactic potential, psychological state, candidates for economic and military specialties, development, methodical approach, psychological support, КФОП, КВПС
Citation
Шевяков О. В., Головкова Л. С., Остапенко І. С. Психологічна профілактика професійної кризи навчання в контексті поведінкової економіки. Review of Transport Economics and Management. 2023. Вип. 9(25). С. 129–135. DOI: https://doi.org/10.15802/rtem2023/289019.