Випуск 9 (25) (RTEM)

Permanent URI for this collection

EN: Issue 9 (25) (RTEM)

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  Психологічна профілактика професійної кризи навчання в контексті поведінкової економіки
  (Український державний університет науки і технологій (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна), 2023) Шевяков, Олексій Володимирович; Головкова, Людмила Степанівна; Остапенко, Ігор Сергійович
  UKR: Мета. Метою статті було знаходження захисту від негативних наслідків професійної кризи навчання, який би базувався на моральних цінностях і сприяв інтеграції конструктивних ідей минулих поколінь у сьогодення. Методи. Запропоновано до реалізації ідею психопрофілактики за допомогою історичних методів. Результати. Схарактеризовано чинники кризи професійної підготовки здобувачів економічних та військових спеціальностей. Розглянуто особливості структури психічних явищ та концепцію психологічного забезпечення процесу психопрофілактики. Наголошено на необхідності впровадження системного підходу на основі емпіричних даних, що включають дослідження, спрямовані на гармонізацію психологічного стану. Наукова новизна. Емпіричне дослідження виявило особливості соціального функціонування здобувачів економічних та військових спеціальностей. Практичне значення. Існують відмінності у психологічному самопочутті фахівців економічних та військових спеціальностей: для них характерне переважання інтересу до історії, що відображає зацікавленість до професії, захоплення нею; у період кризи самооцінка та локус контролю досягають рівнів, що свідчать про неадекватну оцінку та невміння використовувати власні сили для досягнення мети. Психологічний супровід професійної адаптації в цей період передбачає визначення обсягу, якості та форми надання інформації про підприємство, господарство, підрозділ, специфіку діяльності, різноманітні послуги, про колектив, його структуру, традиції, групові норми, соціальні очікування. Як правило, така інформація надходить до адаптуючої людини в тій чи іншій формі, в достатній або надмірній кількості, але без наукового обґрунтування. Проведені розвідки дозволяють зробити попередні висновки. Дійсно, професійне становлення здобувачів супроводжується критичними моментами, найскладнішим з яких є криза професійної підготовки, яка припадає на 3 курс. Надання психопрофілактичної допомоги шляхом застосування запропонованого історико-наукового методу дозволяє запобігти вкрай негативних наслідків, які можуть деформувати особистість. Відповідно, необхідний подальший розвиток і апробація історико-наукового методу психопрофілактики на ширшому фоні, щоб рекомендувати його використання викладачам і студентам.
 • Item
  Застосування машинного навчання Q-leaning для формування ефективної поведінкової стратегїї розвитку інтелектуального капіталу
  (Український державний університет науки і технологій (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна), 2023) Порохня, В.; Ханнуф, К.; Пенев, В.
  UKR: Мета. Оцінювання інтелектуального капіталу підприємства, організації, яка має безліч властивостей, пов’язаних відповідними відношеннями між собою, які характеризують дієздатність інтелектуального капіталу. Методика. Для вирішення поставленої мети у роботі використано такі методи дослідження: історичний та емпіричний методи, метод наукової абстракції, методи аналіз та синтезу, метод системного аналізу. Результати. Визначено, що накопичення капіталу ефективності споживчого або клієнтського капіталу зобов’язане капіталу стратегії залучення інновацій інформаційного потенціалу та вибору капіталу альтернатив і відтворює підвищення рівня організаційного капіталу в межах його використання. Виявлено, що інформаційний капітал, який формує стратегії залучення інформаційного потенціалу впливає на вибір капіталу альтернатив безпосередньо виконує головні функції формування і застосування механізмів управління інтелектуальним капіталом. Узагальнено, що капітал стратегії залучення інновацій інформаційного потенціалу та капітал альтернатив безпосередньо виконує головні функції формування і застосування механізмів управління інтелектуальним капіталом в сукупності з іншими видами капіталу та незалежно від них. Наукова новизна. В результаті дослідження обґрунтовано концептуальний підхід до застосування машинного навчання Q-leaning з метою отримання найбільш ефективної поведінкової стратегії розвитку інтелектуального капіталу поведінкової стратегії розвитку інтелектуального капіталу і підвищення достовірності отриманих результатів. Практична значимість. Дослідження допомагає підвищити ефективність при розробці поведінкової стратегії розвитку інтелектуального капіталу і підвищення достовірності отриманих результатів.
 • Item
  Ризик-орієнтоване управління як складова фінансово-економічної безпеки підприємства
  (Український державний університет науки і технологій (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна), 2023) Бобиль, Володимир Володимирович; Лоскутова, Ганна Анатоліївна
  UKR: Мета. Метою дослідження статті є виокремлення методів і інструментів ризик-орієнтованого управління, їх вплив на фінансово-економічну стійкість підприємства та розробка рекомендацій щодо ефективного впровадження цих підходів. Методика. У статті проведено аналіз базових методик ризик-орієнтованого управління, включаючи ідентифікацію, оцінку, зменшення негативних впливів та моніторинг ризиків. Для досягнення поставленої мети було використано поєднання теоретичного аналізу та досліджень на основі закордонних підприємств. Результати. Результати дослідження показують, що ризик-орієнтоване управління сприяє зниженню рівня фінансових ризиків підприємства, покращенню його фінансової стійкості та забезпеченню сталого розвитку. Було виявлено, що ефективне ризик-орієнтоване управління залежить від належного ідентифікація ризиків, вибору адекватних методик оцінки та управління, а також від постійного моніторингу та коригування стратегій управління. Наукова новизна. Наукова новизна даної статті полягає в розробці комплексного підходу до ризик-орієнтованого управління, який поєднує теоретичні аспекти з практичними дослідженнями. Також пропонуються рекомендації для підприємств з метою успішного впровадження ризик-орієнтованого управління, що додає практичну цінність дослідження. Практична значимість. Практична значимість цієї статті полягає в тому, що вона надає підприємствам конкретні рекомендації щодо впровадження ризик-орієнтованого управління. Застосування розроблених методик та інструментів дозволить підприємствам більш ефективно виявляти, оцінювати та управляти ризиками, що може позитивно позначитися на їх фінансовій стабільності та конкурентоспроможності. Стаття може бути корисною для дослідників, які цікавляться проблематикою ризик-орієнтованого управління та фінансово-економічної безпеки.
 • Item
  Товарно-грошові потоки та макроекономічна рівновага в умовах моделі високоефективної національної економіки
  (Український державний університет науки і технологій (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна), 2023) Мямлін, Владислав Віталійович
  UKR: Метою дослідження є підвищення ефективності функціонування «механізму» національної економіки та в інформуванні наукової економічної громадськості про можливі альтернативні «механізми» її функціонування. Методика полягає у використанні системного та філософсько-гуманістичного підходів, логіко-чуттєвого сприйняття дійсності, методу агрегування, а також застосування аналогій, запозичених у природи та у замкнутих технічних процесів, які вже побудовані та успішно функціонують на підставі універсальних законів збереження. При імітаційному моделюванні даної економічної моделі використано методологію теорії кусково-лінійних агрегатів. Результати. Показано, як направлятимуться товарно-грошові потоки в умовах функціонування моделі високоефективної національної економіки. Доводиться, що внутрішній валовий продукт має відповідати купівельній спроможності населення. При новій моделі відсутні всі протиріччя, притаманні сучасній економіці та передусім кризові явища. Наукова новизна полягає в тому, що вперше прийняті зовсім відмінні від існуючої економічної моделі науково обґрунтовані принципи та правила функціонування. Наприклад, відсутня така економічна категорія як «прибуток», ціна товару визначається за іншими принципами, запропонована нова і дуже проста система оподаткування, кількість грошей у системі постійна і не збільшується. Набув подальшого розвитку понятійно-термінологічний апарат, що дозволяє сформувати відповідні теоретико-методологічні основи системи високоефективного функціонування національної економіки. Практична значимість. Перехід на запропоновану макроекономічну модель в Україні дозволить дати річний економічний ефект щонайменше один трильйон гривень, бюджетні надходження збільшаться приблизно на чотириста мільйонів гривень.