Вплив людського фактора на пильність при керуванні транспортними засобами

Abstract
UKR: Мета. Метою даного дослідження є пошук шляху вдосконалення системи моніторингу і контролю стану людини, яка приймає безпосередню участь у керуванні транспортними засобами, шляхом запозичення знань і здобутків зі сфери наукових вишукувань в питаннях, що займаються визначенням реакції людини на дію різних факторів впливу, подразнюючих чинників, взаємодії один з одним та технічними засобами, спроможністю до тривалого підтримання працездатності тощо. Методика. Оскільки транспортні перевезення вимагають як високих професійних, так і особистісних навичок, то необхідно розробляти та впроваджувати системи моніторингу й контролю стану людини, які б відповідали запитам здобутків сучасного рівня технічного розвитку. Для визначення факторів впливу на людину проведено аналіз досліджень у цій сфері. Результати. Акцентовано, що кожна людина має, по-перше, власні, притаманні тільки їй, особливості, а по-друге, не може перебувати у двох однакових станах у різні моменти часу. Ураховуючи ці та інші аспекти, слід розробити універсальний підхід до питання визначення та перевірки відповідальності людини за прийняття відповідних рішень. Установлено основні фактори впливу на увагу машиніста. Серед них вагоме місце, окрім фізіологічного, посідає психоемоційний стан, який теж потрібно враховувати. Наукова новизна. Розвиток технологій призводить до нових потреб і надає нові можливості практично у всіх галузях. Однією з таких є вивчення здатностей людини до концентрації уваги, підтриманні зосередженості та фокусуванні на поставленій цілі. Запропонований підхід дозволяє ширше поглянути на питання ролі та місця людини, її інтегрованості в перевізний процес. Практична значимість. Проведений аналіз форм впливу та видів навантаження на різні системи сприйняття людини дозволив окреслити завдання визначення спроможності людини до відповідальних дій під впливом вагомих чинників.
ENG: The purpose of this study is to find ways to improve the system for monitoring and controlling the human condition, which is directly involved in driving vehicles, by borrowing knowledge and achievements from the field of scientific research in matters related to determining a person's response to the action of various factors of influence, irritating factors, interaction with other people and technical means, the ability to maintain long-term ability to work, etc. Methodology. Since transportation requires both high professional and personal skills, it is necessary to develop and implement systems for monitoring and controlling the human condition that would meet the needs of the achievements of the modern level of technical development. To determine the factors of influence on a person, an analysis of research in this area was conducted. Findings. It is emphasized that each person has, firstly, his or her own peculiarities, and secondly, cannot be in two identical states at different times. Given these and other aspects, a uni-versal approach should be developed to determine and verify a person's responsibility for making relevant decisions. The main factors influencing the driver's attention are identified. Among them, in addition to the physiological one, the psycho-emotional state takes a significant place, which also needs to be taken into account. Originality. The development of technology leads to new needs and provides new opportunities in almost all industries. One of these is the study of humans. The proposed approach allows us to take a broader look at the role and place of a person, his or her integration into the transportation process. Practical value. The analysis of the forms of influence and types of load on different systems of human perception made it possible to outline the task of determining the ability of a person to act responsibly under the influence of significant factors.
Description
О. Гололобова: ORCID 0000-0003-1857-8196, С. Буряк: ORCID: 0000-0002-8251-785X; Д. Білухін: ORCID 0000-0002-2791-617X; Т. Сердюк: ORCID: 0000-0002-2609-4071; А. Афанасов: ORCID 0000-0003-4609-2361 В. Скалько: ORCID 0009-0007-0276-9955; К. Ямбург: ORCID 0000-0003-1305-5302
Keywords
пильність машиніста, людський фактор, безпека руху, вимоги до машиніста, фактори впливу на машиніста, driver's vigilance, human factor, traffic safety, requirements for the driver, factors of influence on the driver, КАТ, КЕРС, КВПС
Citation
Буряк С. Ю., Гололобова О. О., Сердюк Т. М., Афанасов А. М., Скалько В. В., Ямбург К. О., Білухін Д. С. Вплив людського фактора на пильність при керуванні транспортними засобами. Наука та прогрес транспорту. 2022. № 3–4 (99–100). С. 5–13. DOI: 10.15802/stp2022/275696.