Підвищення ефективності вантажних і пасажирських перевезень на напрямках з паралельними ходами

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, Україна
Abstract
UKR: Мета. Метою роботи є визначення заходів для підвищення логістичних операцій при спеціалізації напрямків для вантажних і пасажирських перевезень шляхом передачі частини транзитного вантажопотоку на паралельні ходи. Вирішення задачі вибору раціонального розподілу вантажних й пасажирських перевезень залежно від спеціалізації напрямків дозволить оптимізувати використання пропускної й провізної спроможності та інвестицій у розвиток інфраструктури. Методика. Оптимізація транспортного процесу під час змішаних перевезень передбачає можливість відокремлення вантажного руху від пасажирського. Запропонована методика передбачає вирішення задачі вибору раціонального розподілу вантажних й пасажирських перевезень залежно від спеціалізації напрямків. Ідея такого розмежування базується на тому, що на мережі залізниць можна виділити станції, між якими існує декілька паралельних маршрутів курсування поїздів. Дослідження виконано на мережі залізниць, що зв’язує Львів і Київ. При вирішенні задачі розглядалися різні показники: довжина маршруту, час руху, механічна робота локомотива, навантаження на колію та інші. Крім того враховувалися граничні умови: обсяги пасажирообігу, вантажообігу, пропускна спроможність ділянок й допустима швидкість руху поїздів. Результати. Розроблено математичну модель перерозподілу поїздопотоків на мережі залізниць, що забезпечує раціональну роботу залізничної колії при мінімальних витратах на реконструкцію залізниці. Наукова новизна. Встановлено, що у випадку розділення руху, терміни проведення ремонтів можуть бути іншими через меншу інтенсивність руху, що дозволяє зосередитись на конкретних видах ремонтних робіт, а не на всіх видах робіт одночасно. Хоча загальні принципи періодичності ремонтів можуть залишатися тими ж у обох випадках, схеми періодичності можуть відрізнятися в залежності від багатьох факторів, зокрема, інтенсивності експлуатації, технічного стану транспорту, термінів проведення ремонтів та наявності спеціалізованого персоналу. Практична значимість. Із застосуванням запропонованих авторами нових підходів до вирішення поставлених завдань встановлені схеми раціонального розподілу вантажних і пасажирських перевезень на замкнутих полігонах регіональних філій Південно-Західної й Львівської залізниць що до-зволить визначити заходи для підвищення логістичних операцій та зменшити експлуатаційні витрати на перевезення вантажів і пасажирів.
ENG: Purpose. The purpose of the work is to determine measures to improve logistics operations with the specialization of directions for cargo and passenger transportation by transferring part of the transit cargo flow to parallel routes. Solving the problem of choosing a rational distribution of freight and passenger transportation depending on the specialization of directions will allow to optimize the use of throughput and transportation capacity and investments in infrastructure development. Method. Optimization of the transport process during mixed transportation involves the possibility of separating cargo traffic from passenger traffic. The proposed method involves solving the problem of choosing a rational distribution of cargo and passenger transportation depending on the specialization of directions. The idea of such demarcation is based on the fact that on the railway network it is possible to distinguish stations between which there are several parallel train routes. The research was carried out on the railway network connecting Lviv and Kyiv. When solving the problem, various indicators were considered: the length of the route, the time of movement, the mechanical operation of the locomotive, the load on the track, and others. In addition, the boundary conditions were taken into account: the volume of passenger traffic, cargo traffic, the carrying capacity of sections and the permissible speed of train movement. Results. A mathematical model of the redistribution of train flows on the railway network has been developed, which ensures the rational operation of the railway track with minimal costs for the reconstruction of the railway. Scientific novelty. It has been established that in the case of traffic separation, the timing of repairs may be different due to lower traffic intensity, which allows you to focus on specific types of repair work, and not on all types of work at the same time. Although the general principles of the periodicity of repairs may remain the same in both cases, periodicity schemes may differ depending on many factors, in particular, the intensity of operation, the technical condition of the vehicle, the timing of repairs and the availability of specialized personnel. Practical significance. With the application of the new approaches proposed by the authors to solving the tasks, schemes for the rational distribution of cargo and passenger transportation at the closed landfills of the regional branches of the South-Western and Lviv Railways were established, which will allow determining measures to improve logistics operations and reduce operating costs for the transportation of cargo and passengers.
Description
М. Курган: ORCID 0000-0002-8182-7709; С. Байдак: ORCID 0000-0002-7909-8527; М. Гусак: ORCID 0000-0001-8187-7792; Р. Новік: ORCID 0000-0002-2571-6641; Н. Хмелевська: ORCID 0000-0002-2360-8671
Keywords
залізничні перевезення, спеціалізація напрямків, розподіл перевезень, вантажопотік, логістика, рухомий склад, експлуатаційні витрати, оптимізація, railway transportation, transportation specialization, distribution of transportation, cargo flow, logistics, rolling stock, operational expenses, optimization, КТІ, КВПС
Citation
Курган М. Б., Байдак С. Ю., Гусак М. А., Новік Р. Б., Хмелевська Н. П. Підвищення ефективності вантажних і пасажирських перевезеньна напрямках з паралельними ходами. Транспортні системи та технології перевезень. Дніпро, 2023. Вип. 25. С. 47–59. DOI: 10.15802/tstt2023/284494.