Діагностування стрілочних переводів в сучасних мікропроцесорних системах централізації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: Мета. Удосконалення використання технічних ресурсів систем МПЦ для діагностування стану стрілочних переводів в процесі їх експлуатації. Методика. Для діагностики та контролю стану стрілочних переводів пропонується використовувати криву споживання струму яка зберігається в МПЦ і визначати автоматично стан стрілки за допомогою спектрального аналізу а також по тимчасовій залежності струму. При доповненні системи засобами для вимірювання напруги на двигуні, з'являється можливість проведення більш глибокого діагностування стану стрілки. Результати. Розроблено засоби і методи комплексної перевірки стрілочних переводів з двигунами постійного і змінного струму як для релейних, так і для мікропроцесорних систем централізації. Наукова новизна. В роботі отримана підсистема комплексної перевірки стрілки з вимірюванням напруги на двигуні, що дозволяє підвищити точність результатів діагностики стрілки в порівнянні з іншими системами діагностики. Практичне значення. Розроблена підсистема крім аналізу кривої споживання струму дає можливість визначати поточні напруги на обмотці збудження, обчислювати необхідні параметри активних опорів двигуна в процесі поточної експлуатації, поліпшити якість обслуговування колійних пристроїв, підвищити термін експлуатації за рахунок обслуговування за станом, продовжити термін експлуатації електродвигунів стрілок і підвищити надійність функціонування систем централізації.
RU: Цель. Совершенствование использования технических ресурсов систем МПЦ для диагностирования состояния стрелочных переводов в процессе их эксплуатации. Методика. Для диагностики и контроля состояния стрелочных переводов предлагается использовать кривую потребления тока которая хранится в МПЦ и определять автоматически состояние стрелки с помощью спектрального анализа а также по временной зависимости тока. При дополнении системы средствами для измерения напряжения на двигателе, появляется возможность проведения более глубокого диагностирования состояния стрелки. Результаты. Разработаны средства и методы комплексной проверки стрелочных переводов с двигателями постоянного и переменного тока как для релейных, так и для микропроцессорных систем централизации. Научная новизна. В работе получена подсистема комплексной проверки стрелки с измерением напряжения на двигателе, что позволяет повысить точность результатов диагностики стрелки по сравнению с другими системами диагностики. Практическое значение. Разработанная подсистема кроме анализа кривой потребления тока дает возможность определять текущие напряжения на обмотке возбуждения, вычислять необходимые параметры активных сопротивлений двигателя в процессе текущей эксплуатации, улучшить качество обслуживания путевых устройств, повысить срок эксплуатации за счет обслуживания по состоянию, продлить срок эксплуатации электродвигателей стрелок и повысить надежность функционирования систем централизации.
EN: Purpose. Improving the usage of technical resources of the MPC systems for diagnostics of the state of turnouts under operation. Methodology. For diagnosis and monitoring the status of turnouts, it is proposed to use the current consumption curve stored in the MPC and determine the state of turnout automatically by using spectral analysis as well as time dependence of cur-rent. After extending the system with means of measurement of the point machine’s voltage the possibility to provide more detailed diagnostics of a turnout appears. Results. Means and meth-ods for integrated testing of turnouts with DC and AC machines have been developed either for a relay interlocking or microcomputer interlocking. Scientific novelty. In this work, a subsystem for integrated testing of a turnout with measurement of the point machine’s voltage is obtained, which allows improve the accuracy of diagnostic results of a turnout in comparison with other diagnostic systems. Practical value. In addition to analysis of a current consumption curve, the developed subsystem makes it possible to determine the current voltages on the exciting wind-ing, calculate the necessary parameters of the machine’s resistance during the current operation, improve the quality of service of the track devices, extend the service life due to conditional maintenance, extend the service life of the point machines and raise the operational dependabil-ity of interlocking systems.
Description
С. Буряк: ORCID: 0000-0002-8251-785X
Keywords
мікропроцесорна централізація, діагностування, стрілочні двигуни, крива переводу стрілки, спектральна характеристика, вимірювання напруги, микропроцессорная централизация, диагностирование, стрелочные двигатели, кривая перевода стрелки, спектральная характеристика, измерения напряжения, microprocessor centralization, diagnostics, switch motors, arrow transfer curve, spectral characteristic, voltage measurement, КАТ
Citation
Буряк, С. Ю. Діагностування стрілочних переводів в сучасних мікропроцесорних системах централізації / С. Ю. Буряк, В. В. Маловічко, І. О. Романцев // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті.– 2018. – № 16. – С. 83–93. – DOI: 10.15802/ecsrt2018/172670.