Бобровський Володимир Ілліч : біобібліографічний покажчик

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UKR: Біобібліографічний покажчик присвячений науковим досягненням В. І. Бобровського – доктора технічних наук, професора кафедри станцій та вузлів ДНУЗТ, Відмінника освіти України, Почесного працівника транспорту України, Почесного залізничника, та публікується до його ювілею 75-річчя від дня народження та 50-річчя трудової діяльності. Коло наукових інтересів вченого: удосконалення конструкції сортувальних гірок та технології розформування составів, удосконалення техніко-технологічних параметрів та систем керування залізничних станцій, імітаційне моделювання технологічних процесів на транспорті. Покажчик містить: привітання колективу факультету, вступ, основні біографічні відомості, хронологічний покажчик наукових праць з 1969 року, іменний покажчик, галерею авторських свідоцтв, патентів, монографій та фотогалерею. Призначений для наукових та інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів і студентів, а також усіх, хто цікавиться наукою в галузі залізничного транспорту.
RUS: Биобиблиографический указатель посвящен научным достижениям В. И. Бобровского – доктора технических наук, профессора кафедры станции и узлов ДНУЖТ, Отличник образования Украины, Почетный работник транспорта Украины, Почетный железнодорожник и издается к его юбилею 75-летию со дня рождения и 50-летия трудовой деятельности. Круг научных интересов ученого: усовершенствование конструкции сортировочных горок и технологии расформирования составов, усовершенствование технико-технологических параметров и систем управления железнодорожных станций, имитационное моделирование технологических процессов на транспорте. Указатель содержит: поздравление коллектива факультета, вступление, основные биографические сведения, хронологический указатель научных работ с 1969 года, именной указатель, галерею авторских свидетельств, патентов, монографий и фотогалерею. Предназначен для научных и инженерно-технических работников, преподавателей, аспирантов и студентов, а также всех, кто интересуется наукой в сфере железнодорожного транспорта.
ENG: The biobibliographic index is devoted to the scientific achievements of V.I. Bobrovsky – Doctor of Technical Science, Professor of the Department of Railway Station and railway junctions of DNURT, Excellent Worker of Ukraine Education, Honorary Transport Worker of Ukraine, Honorary Railroad Worker and it is published to 75th anniversary of his birth and 50th anniversary of labor activity . Scientific interests of scientist: improvement of gravity hump construction and splitting train technology, improvement of railway stations technical and technological parameters and control systems, simulation of technological processes in transport. This index contains: faculty staff congratulations, introduction, basic biographical information, chronological index of scientific works since 1969, name index, gallery of author's certificates, patents, monographs and a photo gallery. It is intended for scientific, engineers and technical workers, teachers, postgraduates and students, and for all who is interested in railway transport science.
Description
Є. Демченко: ORCID 0000-0003-1411-6744; В. Бобровський: ORCID 0000-0001-8622-2920; М. Дронь: ORCID 0000-0001-9881-9521
Keywords
бібліографічний покажчик, біобібліографічний покажчик, бібліографія, библиографический указатель, биобиблиографический указатель, библиография, biobibliographic index, bibliographic index, bibliography, НТБ, КСВ
Citation
Бобровський Володимир Ілліч : біобібліогр. покажч. / [уклад.: М. А. Дронь, А. О. Каіра, С. В. Калашникова, І. А. Попович, Є. Б. Демченко] ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро : ДНУЗТ, 2017. – 48 с.