Choosing the System of Locomotive Maintenance in View of the Effect of Dependent Failures

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
ENG: Purpose. Improving the efficiency of the use of locomotives by choosing a rational maintenance system that takes into account the assessment of the effect of dependent failures on the cost of their life cycle is the main purpose of this paper. Methodology. The relevance of introducing LCC (life cycle cost) approaches in locomotive facilities is explained by the introduction of new locomotives with on-board control and diagnostic systems, as well as the development of the theory of traction rolling stock maintenance systems. The cost of a locomotive as a traction unit ceases to be the determining factor. This is because the locomotive maintenance and repair cost for the entire period of its operation is much higher than the initial cost of the locomotive. The paper analyses the existing approaches to managing the cost of the life cycle of locomotives at the stages of selecting, updating, upgrading and operating the traction rolling stock. The necessity of improving the methods for assessing the degree of influence of reliability indicators of locomotive assemblies on the choice of the maintenance system and the cost of the locomotive life cycle is substantiated. Findings. It is proposed to use the concept of «the effect of dependent failures» when calculating the cost of locomotive renewal after unscheduled repairs and its life cycle cost. We improved the methods for determining the cost of unscheduled repairs, taking into account dependent failures and the coefficient of assessment of the effect of dependent node failure on the locomotive maintenance system. The proposed coefficient will determine the nodes, the failure of which affects the renewal cost more than their nominal value. It will also help to take into account the probable losses due to node failure during the development and adjustment of the locomotive maintenance system. Originality. For the first time, it is proposed to use the concept of the effect of de-pendent failures to calculate the locomotive renewal cost when performing unscheduled repairs, as well as the loco-motive life cycle cost. Practical value. The improved calculation method for determining the cost of unplanned repairs with account taken of dependent failures can be used to compare and evaluate different variants of the locomotive maintenance system and to develop the locomotive diagnostic systems.
UKR: Мета. Основною метою роботи є підвищення ефективності використання локомотивів за рахунок вибору раціональної системи утримання, яка враховує оцінку впливу залежних відмов на вартість їх життєвого циклу. Методика. Актуальність застосування підходів LCC (Life Cycle Cost) в локомотивному господарстві пояснюється впровадженням нових локомотивів із бортовими системами управління й діагностування, а також розвитком теорії систем утримання тягового рухомого складу. Вартість локомотива як тягової оди-ниці перестає бути визначальним фактором. Це пояснюється тим, що витрати на технічне обслуговування та ремонт локомотива за весь період експлуатації значно перевищують його початкову вартість. У роботі проаналізовано наявні підходи управління вартістю життєвого циклу локомотивів на етапах їх вибору, оновлення, модернізації й експлуатації. Обґрунтовано необхідність удосконалення методів оцінки ступеня впливу показників надійності вузлів локомотива на вибір системи утримання й вартість його життєвого циклу. Результати. Запропоновано використовувати поняття «вплив залежних відмов» під час розрахунку вартості відновлення локомотива після позапланових ремонтів і вартості його життєвого циклу. Удосконалено методику визначення вартості позапланового ремонту з урахуванням залежних відмов, уведено коефіцієнт оцінки впливу залежної відмови вузла на систему утримання локомотива. Цей коефіцієнт дозволить визначати вузли, відмова яких впливає на вартість відновлення більше, ніж номінальна їх вартість. Також запропонований коефіцієнт допоможе враховувати ймовірні втрати внаслідок відмови вузла під час розробки й коригування системи утримання локомотивів. Наукова новизна. Уперше запропоновано використовувати показник впливу залежних відмов для розрахунку вартості відновлення локомотива під час виконання позапланових ремонтів, а також для розрахунку вартості життєвого циклу локомотива. Практична значимість. Удосконалена методика визначення вартості позапланового ремонту з урахуванням залежних відмов може бути використана для порівняння й оцінки різних варіантів системи утримання локомотивів і розробки систем їх діагностування.
RUS: Цель. Основной целью работы является повышение эффективности использования локомотивов за счет выбора рациональной системы содержания, учитывающей оценку влияния зависимых отказов на стоимость их жизненного цикла. Методика. Актуальность применения подходов LCC (стоимость жизненного цикла) в локомотивном хозяйстве объясняется внедрением новых локомотивов с бортовыми системами управления и диагностики, а также развитием теории систем содержания тягового подвижного состава. Стоимость локомотива как тяговой единицы перестает быть определяющим фактором. Это объясняется тем, что расходы на техническое обслуживание и ремонт локомотива за весь период эксплуатации значительно превышают его первоначальную стоимость. В работе выполнен анализ существующих подходов управления стоимостью жизненного цикла локомотивов на этапах их выбора, обновления, модернизации и эксплуатации. Обоснована необходимость совершенствования методов оценки степени влияния показателей надежности узлов локомотива на выбор системы содержания и стоимость его жизненного цикла. Результаты. Предложено использовать понятие «влияние зависимых отказов» при расчете стоимости восстановления локомотива после внеплановых ремонтов и стоимости его жизненного цикла. Усовершенствовано методику определения стоимости внепланового ремонта с учетом зависимых отказов, введен коэффициент оценки влияния зависимого отказа узла на систему содержания локомотива. Этот коэффициент позволит определять узлы, отказ которых влияет на стоимость восстановления больше, чем номинальная их стоимость. Также предложенный коэффициент поможет учитывать вероятные потери вследствие отказа узла при разработке и корректировке системы содержания локомотивов. Научная новизна. Впервые предложено использовать показатель влияния зависимых отказов для расчета стоимости восстановления локомотива при выполнении внеплановых ремонтов, а также для расчета стоимости жизненного цикла локомотива. Практическая значимость. Усовершенствованная методика определения стоимости внепланового ремонта с учетом зависимых отказов может быть использована для сравнения и оценки различных вариантов системы содержания локомотивов и при разработке систем их диагностирования.
Description
B. Bodnar: ORCID 0000-0002-3591-4772, O. Ochkasov: ORCID 0000-0002-7719-7214, T. Hryshechkina: ORCID 0000-0003-1570-4150, Ye. Bodnar: ORCID 0000-0001-6040-913Х
Keywords
life cycle cost, maintenance system, locomotive, dependent failures, renewal costs, unscheduled maintenance, вартість життєвого циклу, система утримання, локомотив, залежні відмови, вартість відновлення, позаплановий ремонт, стоимость жизненного цикла, система содержания, зависимые отказа, стоимость восстановления, внеплановый ремонт, КЛ, КВМ
Citation
Choosing the System of Locomotive Maintenance in View of the Effect of Dependent Failures / B. E. Bodnar, O. B. Ochkasov, T. S. Hryshechkina, Ye. B. Bodnar // Наука та прогрес транспорту. – 2018. – № 6 (78). – С. 47–58. – doi: 10.15802/stp2018/154823.