Перспективи укладання скріплення типу СКД65-Б в кривих ділянках колії малого радіуса

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UKR: Мета. На сьогоднішній день існує тенденція щодо повного переходу головних колій на залізобетонні шпали. Причиною цього є дефіцит дерев'яних шпал, їх висока вартість та низький термін служби, що вкривих ділянкахколіїрадіусом R≤300м складає всього 5–7років (це у 5 разівменше строку служби залізобетонних шпал). Із впровадженням скріплення типу СКД65-Б з’явиласьможливість плавно розширювати колію від 0 мм до 14мм тазвузити–від 0мм до 28мм із кроком 1мм. При збільшеному поїзному навантаженні на колію 75...130кН в горизонтальній площині, що характерно для кривих ділянок колії R≤300м, часто відбуваються порушення геометрії колії уплані. Це призводить до частих виправок, періодичність проведення якихпри скріпленні типу СКД65-Б на сьогоднішній день відсутня. Тому метою статті єрозробка рекомендацій щодо утримання рейкової колії уплані зі скріпленням типу СКД65-Б. Методика. В основі методики проведення досліджень лежить порівняльна оцінка впливу динаміки зміни ширини рейкової колії на періодичність виконання виправки її в планіу випадку використання скріплення типу ДОта СКД65-Б. Результати. За допомогою розробленої методики досліджень було встановлено, що першерегулювання ширини рейкової колії при скріпленні типу ДО необхідно виконувати вже на 14-ий місяць, а при скріпленні типу СКД65-Б–на 28-ий місяць експлуатації. Наукова новизна.Вперше було описано та виражено емпіричною залежністю процес зміни ширини рейкової коліїта періодичність виконання її регулювання у випадку використання скріплення типуСКД65-Б. Практична значимість. Розроблені авторами рекомендації дозволятьвчасно виконувати регулювання ширини рейкової колії при скріпленні типу СКД65-Б і одночасно забезпечують безпеку руху поїздів.
ENG: Purpose. To date, according to the order of Ukrzaliznytsia it was decided to fully transitthe main tracksto the concrete sleepers. The reason for this is the lack of wooden sleepers, their high cost and low lifetime thatin thecurved track sections with the radius R≤300m is only 5-7 years (this is 5 times less than the lifetime of concrete sleepers). After introduction of fastening type СКД65-Б it is possible to smoothly expand the track from 0 mm to 14mm, and to narrow from 0mm to 28mm with a step 1mm. At the increased train load on the track of 75...130kN in a horizontal plane, which is characteristic for the curved track sections R≤300m the violations in terms of track geometry often take place. It results in the frequent surfacings, periodicity of which at the fastening type СКД65-Б is absent for today. Therefore the purpose of the article is the development of recommendations concerning maintenance of the track in a plan with the fastening type СКД65-Б. Methodology.The methodology of research is based on the comparative estimation of influenceofthe track width change dynamicson theperiodicity of surfacing intheplan in the case of the use of fasteningtype ДО and СКД65-Б.Findings. With the help of the developed research methodology it was established that the first implementationof adjusting thetrack width at fastening type ДО is necessary to be executedon the 14thmonth and atthefasteningtypeСКД65-Б on the 28thmonth of operation. Originality. It was first described and expressedusing theempiric dependence the process of thetrack width change, and periodicity of its adjusting in the case of the fastening type СКД65-Бuse. Practical value. The developed recommendations will allow in time to execute adjusting of the track width at fastening type СКД65-Б and ensuring the safety of train motion at the same time.
RUS: Цель. На сегодняшний день существует тенденция полного перехода главных путей на железобетонные шпалы. Причиной этого является дефицит деревянных шпал, их высокая стоимость и низкий срок службы, который в кривых участках пути радиусом R≤300м составляет всего 5–7 лет(что в 5 раз меньше срока службы железобетонных шпал). С внедрением скрепления типа СКД65-Б появилась возможность плавно расширять колею от 0мм до 14мми сузить –от 0мм до 28мм с шагом 1мм. При увеличенной поездной нагрузке на путь 75...130кН в горизонтальной плоскости, что характерно для кривых участков пути R≤300м, часто происходят нарушения геометрии пути в плане. Это приводит к частым выправкам, периодичность проведения которых при скреплении типа СКД65-Б на сегодняшний день отсутствует. Поэтому целью статьи является разработка рекомендаций по содержанию рельсовой колеи в плане со связыванием типа СКД65-Б. Методика. В основе методики проведения исследований лежит сравнительная оценка влияния динамики изменения ширины рельсовой колеи на периодичность выполнения выправки ее в плане в случае использования скрепления типа ДО и СКД65-Б. Результаты. С помощью разработанной методики исследований было установлено, что первое регулирование ширины рельсовой колеи при скреплении типа ДО необходимо выполнятьужена14-ый месяц, а при скреплении типа СКД65-Б –на 28-ой месяц эксплуатации. Научная новизна. Впервые было описано и выражено эмпирической зависимостью процесс изменения ширины рельсовой колеи и периодичность выполнения ее регулирования в случае использования скрепления типа СКД65-Б. Практическая значимость. Разработанные авторами рекомендации позволят своевременно выполнять регулировку ширины рельсовой колеи при скреплении типа СКД65-Би одновременно обеспечивают безопасность движения поездов.
Description
М. Настечик: ORCID 0000-0002-4178-6092, Р. Маркуль: ORCID 0000-0002-7630-8963
Keywords
скріплення типу СКД65-Б, ширина колії, регулювання ширини колії, утримання колії у плані, fastening type СКД65-Б, track width, adjusting of track width, maintenance of track in plan, скрепление типа СКД65-Б, ширина колеи, регулирование ширины колеи, содержание пути в плане, КККГ
Citation
Настечик М. П., Маркуль Р. В. Перспективи укладання скріплення типу СКД65-Б в кривих ділянках колії малого радіуса. Наука та прогрес транспорту. 2016. № 4 (64). URL: http://stp.diit.edu.ua/article/view/77923/75720.