Проблеми проектування промислових будівель з урахуванням можливості локальних руйнувань їх несних конструкцій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Дніпро
Abstract
UKR: Постановка проблеми. Сьогоднішні реалії нашого буття показують, що проектування конструкцій будівель та споруд з урахуванням можливих локальних обвалів їх несних конструкцій стає все більш актуальною проблемою. Необхідність її виріщення – важлива складова у забезпеченні безпеки будівель і споруд за дії експлуатаційних та аварійних навантажень. Локальні руйнування трактуються як глобальний результат, який може спричинити руйнування усього каркаса або його значної частини та загибель людей. Особливість розрахунків на прогресуючий обвал будівель зі сталевим каркасом полягає в тому, що, на відміну від монолітного залізобетону, в сталевому каркасі вузли сполучення елементів виконуються, як правило, шарнірними і це може викликати переворення конструктивної схеми на геометрично змінну конструктивну схему. У цьому випадку руйнування конструкцій може відбуватися не через втрату міцності матеріалу, а за рахунок втрати несної здатності вузлів з’єднання конструкцій. Мета статті – аналіз проблем, що виникають під час проектування (підсилення) конструкцій промислових будівель із сталевим каркасом, з урахуванням можливостей їх локальних руйнувань. Висновок. Розглянуто проблеми, які треба вирішувати під час проектування або реконструкції промислових будівель із сталевим каркасом, експлуатація яких може бути пов’язана з тими чи іншими локальними руйнуваннями несних конструкцій. Наводяться перспективні конструктивні шляхи ефективного вирішення цих проблем.
ENG: Problem statement. The present-day realities show that the design of buildings and structures with regard to possible local collapses of their bearing structures is becoming more and more realistic and thus an increasingly urgent challenge. The need to solve this issue is an important component in ensuring the safety of buildings and structures under operational and emergency loads. Local destruction is interpreted as a global result that can lead to the destruction of the entire frame or a significant part of it and cause loss of life. The peculiarity of calculations for progressive collapse of steel-framed buildings is that, unlike monolithic reinforced concrete, in a steel frame, the nodes of connection of elements are usually hinged, and this can lead to transformation of the structural scheme into a geometrically variable structural scheme. In this case, structural failure may occur not due to loss of material strength, but due to loss of load-bearing capacity of the structural connection joints. The purpose of the article is to analyse the main specific peculiarities occurring in the design (reinforcement) of industrial buildings with steel frames, considering the possibility of their local destruction. Conclusion. The article considers some problems that need to be solved during the designing or reconstructioning industrial buildings with a steel frame, the operation of which may be associated with some local destruction of the bearing structures. Prospective constructive ways of effectively solving these problems are presented.
Description
Є. Єгоров: ORCID: 0000-0002-0948-1299; А. Радкевич: ORCID: 0000-0001-6325-8517
Keywords
прогресуюче обвалення, сталевий каркас, ферми, монолітні залізобетонні конструкції, вузли-зв'язки, progressive collapse, steel frame, trusses, monolithic reinforced concrete structures, connecting joints, КБВ
Citation
Єгоров Є. А., Радкевич А. В., Ковтун К. А. Проблеми проектування промислових будівель з урахуванням можливості локальних руйнувань їх несних конструкцій. Український журнал будівництва та архітектури. 2024. № 1 (019). С. 69–74. DOI: 10.30838/J.BPSACEA.2312.270224.69.1025.