Розвиток і використання системних підходів академіка В. М. Образцова в проектуванні залізничних станцій та вузлів українськими фахівцями

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UKR: Мета. Метою роботи є висвітлення наукової спадщини академіка В. М. Образцова, яка пов'язана з системними уявленнями розбудови залізничних станцій і вузлів та їх подальшим використанням. Методи дослідження. Основу методологічних підходів досліджуваної теми склали проблемний та історико-хронологічний методи. В дослідженні використовувалися наступні методи: емпіричний аналіз; метод систематизації; метод періодизації. Результати. На початку 1900 р. Образцовим В. М. опубліковані наукові праці, які поклали початок розробленню проблем наукової експлуатації залізничного транспорту. Важливим етапом наукової роботи академіка Образцова є написання фундаментальних робіт і реалізація на практиці комплексних проектів розвитку транспортних вузлів (1923-1933 рр.). Проекти об'єднання вузлів були спрямовані на зосередження управління вузлами з одного центру та мали комплексний характер: у них вирішувалися питання плану формування поїздів, розміщення сортувальних станцій і питання взаємодії всіх видів транспорту. Теоретичні наробки Образцова, досвід розроблення проектів стали підгрунтям для написання фундаментальної праці «Основы построения транспортньх узлов» Інститутом комплексних транспортних проблем (1959 р.). Наведено етапи становлення та розвитку інституту «Київдіпротранс» та його внесок у розроблення нормативних документів. Київдіпротрансом у 1960 р. розроблено «Указания по разработке генеральньх схем развития железнодорожных узлов и станций», основні положення яких зводилися до комплексного розвитку всіх видів транспорту, порядку розроблення, складу та погодження проектних матеріалів всіх розділів генеральної схеми розвитку залізничних вузлів і станцій, що мало велике значення для проектувальників, органів експертизи, місцевих органів влади, керівників залізниць, портів та промисловості. Інститут «Київдіпротранс», використовуючи теоретичні наробки, власний досвід проектування та досвід аналогічних проектних інститутів, розробляв методичні рекомендації для проектувальників. Методичні рекомендації відіграли значну роль у покращенні системи проектування залізничних станцій та вузлів, підвищенні якості проектів і, в результаті, підвищенні ефективності залізничної галузі. При розробці методичних вказівок використовувалися праці Образцова та передбачався комплексний підхід до питань проектування і реконструкції вузлів. Практична значимість. Висвітлено внесок академіка Образцова в розвиток транспортної науки та розроблення нормативних документіів для проектування залізничних вузлів і станцій з позицій комплексності та наукової єдності транспортної науки.
RUS: Цель. Целью работы является освещение научного наследия академика В. Н. Образцова, которое связано с системными представлениями развития железнодорожных станций и узлов и их дальнейшим использованием. Методы исследования. Основу методологических подходов исследуемой темы составили проблемный и историко-хронологический методь. В исследовании использовались следующие методы: эмпирический анализ; метод систематизации; метод периодизации. Результаты. В начале 1900 г. Образцовьм В. Н. опубликованы научные работы, которые стали началом разработки проблем научной эксплуатации железнодорожного транспорта. Важным этапом научной работы академика Образцова является написание фундаментальных работ и реализация на практике комплексных проектов развития транспортных узлов (1923-1933 гг.). Проекты объединения узлов были нацелены сосредоточить управление ими из одного центра и имели комплексный характер: в них решались вопросы плана формирования поездов, размещения сортировочных станций и вопросы взаимодействия всех видов транспорта. Теоретические наработки Образцова, опыт разработки проектов стали основой для написания фундаментальной работы «Основы построения транспортных узлов» Институтом комплексных транспортных проблем (1959 г.). Приведены этапы становления и развития института «Киевгипротранс» и его вклад в разработку нормативных документов. Киевгипротранс в 1960 разработал «Указания по разработке генеральных схем развития железнодорожных узлов и станций», основные положения которых сводились к комплексному развитию всех видов транспорта, порядку разработки, составу и согласованию проектных материалов всех разделов генеральной схемы развития железнодорожных узлов и станций, что имело большое значение для проектировщиков, органов экспертизы, местных органов власти, руководителей железных дорог, портов и промышленности. Институт «Киевгипротранс», используя теоретические наработки, свой опыт проектирования и опыт аналогичных проектных институтов, разрабатывал методические рекомендации для проектировщиков. Методические рекомендации сыграли значительную роль в улучшении системы проектирования железнодорожных станций и узлов, повышении качества проектов и, в результате, повышении эффективности железнодорожной отрасли. При разработке методических указаний использовались труды Образцова и предусматривался комплексный подход к вопросам проектирования и реконструкции узлов. Практическая значимость. Освещен вклад академика Образцова в развитие транспортной науки и разработки нормативных документов для проектирования документов для проектирования железнодорожных узлов и станций с позиций комплексности и научного единства транспортной науки.
ENG: Purpose. The aim of the work is to highlight the scientific heritage of Academician V. M. Obraztsov, which is associated with systemic representations of the railway stations and hubs development and their further use. Research Methods. The problematic and historical-chronological methods were the basis of the methodological approaches of the study. The following methods were used in the study: empirical analysis; systematization method; periodization method. Results. At the beginning of 1900, Obraztsov V. M. published scientific works, which became the beginning of the development of problems in the scientific operation of railway transport. An important stage in the scientific work of Academician Obraztsov was the writing of fundamental works and the implementation in practice of complex projects for the development of transport hubs (1923-1933). The projects of uniting the hubs were aimed at concentrating their management from one center. These projects had a comprehensive nature: there were solved the problems of train formation plan, placement of marshalling yards and interaction of all transport types. The theoretical achievements of Obraztsov and his experience of developing projects became the basis for writing the fundamental work «Basics of the transport hubs designing» by the Institute of Complex Transport Problems (1959). The stages of the formation and development of the Kyivdiprotrans Institute and its contribution to the development of regulatory doc- uments are given. In 1960, Kyivdiprotrans developed the «Guidelines for the designing of master schemes for the development of railway hubs and stations”, the main provisions of which were reduced to the integrated development of all types of transport, the procedure for the development, composition and coordination of design materials for all chapters of the master plan of the railway hubs and stations development, which had a great importance for designers, examiners, local governments, railway, port and industry managers. Institute «Kyivdiprotrans», using theoretical de- velopments, its design experience and the experience of similar design institutes, developed guidelines for designers. The guidelines played a significant role in improving the design system of railway stations and hubs, improving the quality of projects and, as a result, improving the efficiency of the railway industry. In developing the guidelines, Obraztsov’s works were used and an integrated approach to the design and reconstruction of hubs was provided. Practical significance. The contribution of academician Obraztsov to the development of transport science and the ents for the design of railway hubs and stations from the standpoint of the complexity and scientific unity of transport science was highlighted.
Description
Б. Торопов: ORCID 0000-0002-9946-8708; Т. Болвановська: ORCID 0000-0001-6462-8524
Keywords
Образцов В. М., залізничні станції та вузли, системність досліджень, нормативні документи, Образцов В. Н., железнодорожные станции и узлы, системность исследований, нормативные документы, Obraztsov V. М., railway stations and junctions, systematic research, regulations, КТВ
Citation
Торопов Б. І., Болвановська Т. В. Розвиток і використання системних підходів академіка В. М. Образцова в проектуванні залізничних станцій та вузлів українськими фахівцями. Транспортні системи та технології перевезень. Дніпро, 2020. Вип. 19. С. 5–13. DOI: 10.15802/tstt2020/208659.