Improvement of the Tourism Industry Management Due to Introduction of New Trends and Types of Tourism

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Dnipro
Abstract
ENG: Today’s extremely difficult conditions dictate their own behavior and the survival of business in any field. The situation in tourism business has become the most difficult. Therefore, there is an urgent need to find new alternatives to existenc e and development. Quite a lot of studies, both foreign and domestic, are devoted to the analysis of the needs of a modern tourist and the search for new trends in the tourism industry to meet them. However, they do not cover all external factors that may affect the specifics and development of tourism, in particular those related to military actions, which take place in Ukraine. The authors in their study emphasize the essential need for digital transformations and the development of digital culture. Since digitalization is the fastest way to detect, respond to and adapt to internal and external changes. The authors propose the stages of tourism industry development, which show the changing preferences of tourists over the past 20 years, provide existing ma jor types of tourism, the current global trends are considered in detail, which appeared due to growing individual consumer needs and the COVID-19 pandemic. There is also a list of future types of transformation of tourists, the emergence of which is desig ned for the period up to 2030. These types take into account almost all the preferences, needs and goals of consumers of tourist services. The authors also proposed a new type of tourism, based on military actions in Ukraine and their consequences, which may become a future trend of the tourism industry. The emergence of new destinations and the use of global trends is another additional opportunity to attract new consumers to the tourism business and earn extra income through the introduction of new types, new tours, visiting special places and a whole range of the best quality services.
UKR: Сьогоденні надзвичайно складні умови диктують власні привила поведінки та виживання бізнесу будь-якої сфери. Туристичний бізнес опинився чи не в найскрутнішому становищі. Тому виникла гостра необхідність пошуку нових альтернатив існування та розвитку. Досить багато праць, як закордонних, так і вітчизняних, присвячено аналізу потреб сучасного туриста та пошуку нових трендів туристичної індустрії задля їх задоволення. Проте вони не охоплюють абсолютно всі зовнішні фактори, що можуть впливати на специфіку та розвиток туризму, зокрема ті, що пов’язані з військовими діями, які відбуваються в Україні. Автори в своїй роботі наголошують на суттєвій необхідності цифрових трансформацій та розвитку цифрової культури. Оскільки цифровізація – це найшвидший спосіб виявлення, реагування та адаптації до внутрішніх й зовнішніх змін. В статті авторами запропоновано етапи розвитку туристичної індустрії, які показують зміну вподобань туристів на протязі останніх 20 років, надані існуючі основні види туризму, детально представлені сучасні світові тенденції, появу яких спонукала постійно зростаюча індивідуальна потреба споживачів та пандемія COVID-19. А також наведено перелік майбутніх типів трансформації туристів, поява яких розрахована на період до 2030 року. Такі типи враховують майже всі вподобання, потреби та цілі споживачів туристичних послуг.Також авторами запропоновано новий вид туризму, в основі якого лежать військові дії в Україні та їх наслідки, який може стати майбутнім трендом туристичної індустрії. Поява нових напрямків та використання світових трендів, це ще одна додаткова можливість привабити нових споживачів туристичних послуг та отримати додатковий дохід за рахунок впровадження нових видів, нових турів, відвідування особливих міст та всього спектру послуг найкращої якості.
Description
T. Charkina: ORCID 0000-0001-6202-0910, O. Pikulina: ORCID ID: 0000-0003-4803-427X, V. Zadoja: ORCID 0000-0001-9408-4978, S. Tsviliy: ORCID: 0000-0002-1720-6238
Keywords
tourism industry, types of tourism, tourism trends, future types of tourism, digital culture, digital transformation, туристична індустрія, види туризму, тренди туризму, майбутні види туризму, цифрова культура, цифрова трансформація, КЕМ
Citation
Charkina T., Pikulina O., Zadoja V., Tsviliy S. Improvement of the Tourism Industry Management Due to Introduction of New Trends and Types of Tourism. Philosophy, Economics and Law Review. 2022. Vol. 2, No. 1. P. 108–117. DOI 10.31733/2786-491X-2022-1-108-117.