Розробка та дослідження технології прокатки-з’єднання алюмінієвих армованих композитів з підвищеною здатністю до поглинання енергії удару і вогнетривкістю

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, ІВК «Системні технології»
Abstract
UKR: Розробка і вдосконалення методів отримання композиційних матеріалів і покриттів з високими експлуатаційними характеристиками є актуальним завданням сучасного матеріалознавства. Особливий інтерес представляє напрямок виробництва композиційних матеріалів і покриттів на основі алюмінію, армованого твердою фазою, з поліпшеними властивостями композиту, зниженою питомою вагою, підвищеною поглинається енергією удару і вогнестійкістю. Важливість створення таких композитних покриттів продиктована зростаючими вимогами до умов експлуатації літальних апаратів, наприклад, заходами щодо захисту від ударів птахів або в якості захисних бар'єрів, елементів оздоблення, а також в якості заготовки для подальшого виготовлення конструктивних елементів. Серйозні завдання стоять в плані повної або часткової заміни цінних металів і сплавів дешевими і доступними композитами з більш високими експлуатаційними характеристиками. Однак на сьогоднішній день ці проблеми ще не повністю вирішені.
ENG: The development and improvement of methods for the production of composite materials and coatings with high performance is an urgent task of modern materials science. Particular interest is the direction of composite materials production and coatings based on aluminum reinforced with a solid phase with improved properties of the composite, reduced specific gravity, increased impact energy that can be absorbed and fire resistance. The importance of creating such composite coatings is dictated by the increasing requirements for the operating conditions of aircraft, for example, measures to protect against bird strikes or as protective barriers, finishing elements, and also as a blank for further production of structural elements. Serious tasks are in terms of full or partial replacement of valuable metals and alloys with cheap and affordable composites with higher performance. However, these problems have not yet been fully resolved to date.
Description
М. Носко: ORCID 0000-0002-8792-4016; Я. Фролов: ORCID 0000-0001-6910-6223; О. Бобух: ORCID 0000-0001-7254-3854; А. Самсоненко: ORCID 0000-0001-6992-2327
Keywords
композит, армований алюмінієм і сталлю, вставка з розширеної сталевої сітки, плоска прокатка, параметри деформації, aluminum-steel reinforced composite, expanded steel mesh inlay, flat rolling, roll bonding, deformation parameters, КОМТ
Citation
Носко М. І., Фролов Я. В., Бобух О. С., Самсоненко А. А. Розробка та дослідження технології прокатки-з’єднання алюмінієвих армованих композитів з підвищеною здатністю до поглинання енергії удару і вогнетривкістю. Information Тechnologies in Metallurgy and Machine Building — ITMM 2022 : матеріали міжнар. наук.-техн. конф. (Дніпро, 18 трав. 2022 р.). Дніпро, 2022. С. 45–48. DOI: 10.34185/1991-7848.itmm.2022.01.009.