Дослідження сучасних технологій формування та діагностики колісних пар рухомого складу для міжнародних перевезень

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Магістерська дипломна виконана на 54 сторінках, містить 30 ілюстрацій, 1 таблиця та 18 джерел. Магістерську роботу присвячено дослідженню методик виявлення дефектів поверхні кочення колісних пар вантажних вагонів під час їх руху для міжнародних перевезень. У роботі розглянуто типи та умови експлуатації колісних пар рухомого складу, відзначено, що на сьогоднішній час візуальний огляд на пункті технічного обслуговування є основним методом, при якому виявляються дефекти поверхні кочення коліс, відзначено, що на даний час вимоги щодо механічних та геометричних параметрів колісних пар у всіх країнах приблизно однакові, встановлено, що методи вимірювання за нормальними напруженнями або деформаціями в реальному часі не здатні обстежити всю поверхню колеса і можуть пропускати короткі ударні впливи від дефектів, так як величина вимірювальної зони мала, встановлено, що методи оцінки стану коліс за прискореннями, рівнем шуму та акустичної емісії дозволяють визначати дефекти на поверхні кочення коліс з мінімальною кількістю ділянок. Однак питання точності цих вимірів, з погляду метрології, залишається відкритим через безліч факторів, що впливають.
ENG: The master's thesis consists of 54 pages, contains 30 illustrations, 1 table and 18 sources. The master's thesis is devoted to the research of methods of detecting defects of the rolling surface of wheel pairs of freight cars during their movement for international transportation. The paper considers the types and conditions of operation of wheel pairs of rolling stock, it is noted that currently visual inspection at the maintenance point is the main method by which wheel rolling surface defects are detected, it is noted that currently the requirements for mechanical and geometric parameters of wheel pairs in all countries are approximately the same, it was established that measurement methods based on normal stresses or deformations in real time are not capable of examining the entire surface of the wheel and may miss short impact impacts from defects, since the size of the measurement zone is small, it was established that methods of assessing the condition of wheels based on accelerations , the level of noise and acoustic emission allow to determine defects on the rolling surface of the wheels with a minimum number of areas. However, the question of the accuracy of these measurements, from the point of view of metrology, remains open due to many influencing factors.
Description
Keywords
колісна пара, поверхня кочення, прискорення, шум, рейка, європейські норми, wheel pair, rolling surface, acceleration, noise, rail, European standards, ВКР
Citation
Бирич І. П. Дослідження сучасних технологій формування та діагностики колісних пар рухомого складу для міжнародних перевезень : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. спец. 273 – Залізничний транспорт / наук. керівник А. Я. Кузишин ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2024. 54 с.