Педагогічне управління траєкторією професійної адаптації студентів-учасників бойових дій до продуктивної діяльності у сфері обслуговування

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Abstract
UKR: У статті запропоновано інструментарій для ефективного управління траєкторією професійної адаптації студентів-військовослужбовців (учасників бойових дій) до продуктивної діяльності в умовах вишу, як інноваційну педагогічну технологію. У статті визначено практичні шляхи побудови, оптимізації, можливості використання комплексу педагогічних механізмів для ефективного управління індивідуальною траєкторією професійної адаптації до продуктивної діяльності студентів (учасників бойових дій) протягом навчання у виші. Індивідуальний план професійної підготовки – це персональна програма ефективного управління професійною адаптацією фахівця, що відповідає його віку і здібностям, інтересам, мотивації, яка спроєктована на базі освітньо-професійної програми. Показана залежність позитивної динаміки траєкторії професійної адаптації до продуктивної діяльності у сфері послуг студентів-учасників бойових дій від впливу заходів виховного, навчального, науково-дослідного та організаційного напрямків. Ця залежність показана та обґрунтована за допомогою графіка ефективності управління траєкторією професійної адаптації. У статті розглядаються концептуальні основи комплексного підходу до ефективного управління траєкторією професійної адаптації студентів-військовослужбовців, які підтверджені практичними результатами. Рішенню вказаної проблеми, на наш погляд, буде сприяти розвиток теорії продуктивної професійної діяльності студента-учасника бойових дій у сфері послуг. Визначені функції управління ефективністю та оптимізацією траєкторії професійної адаптації. У статті використані методи дослідження теоретичного рівня: аналіз науково-методичної та програмної документації; емпіричного рівня: анкетування, тестування, опитування, експериментальні методи, інтерпретація графіків та схем.
ENG: The article proposes tools for effective management of the trajectory of professional adaptation of military students (participants in military operations) to productive activities at a higher institution as an innovative pedagogical technology. The article identifies the practical ways to build, update and apply a set of pedagogical mechanisms for effective management of individual professional adaptation line to productive activities of students (participants in military operations) during higher education. An individual educational route is a personal program of effective management of a specialist’s professional adaptation according to his/her age and skills, interests, incentives based on an educational and professional program. The article indicates the influence of educational, training, research and organizational activities on positive dynamics of the professional adaptation line to the productive activities in the field of services of students participating in military operations. This influence is shown and reasoned by a schedule of professional adaptation line management. The article determines the conceptual framework of an integrated approach to effective management of the professional adaptation line of students participating in military operations, which is confirmed by practical effect. In our opinion, the development of the theory of productive professional activity in the field of services of a student-participants in military operations will solve this problem. The article defines the functions of effective management and improvement of the professional adaptation line. The article uses the theoretical research methods: analysis of scientific-methodical and program documentation; empirical methods: questionnaires, testing, surveys and experimental approaches, graphic and schematic interpretations.
Description
С. Зінченко: ORCID 0000-0003-1242-2414; Л. Савченко: ORCID 0000-0002-4246-3228
Keywords
професійна адаптація, траєкторія професійної адаптації, педагогічні механізми, продуктивна діяльність, конкурентоздатність, студенти-учасники бойових дій, professional adaptation, professional adaptation line, pedagogical mechanisms, productive activity, competitiveness, students participating in military operations, КАУП
Citation
Зінченко С. М., Савченко Л. О. Педагогічне управління траєкторією професійної адаптації студентів-учасників бойових дій до продуктивної діяльності у сфері обслуговування. Наука і освіта. 2021. № 2. С. 59–65. DOI: https://doi.org/10.24195/2414-4665-2021-2-9.