Статті КАУП (ІПБТ НФ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 7 of 7
 • Item
  Аналітичний огляд холодної пільгерної прокатки труб на станах ХПТ із чотирьохвалковою кліттю
  («Журфонд», Дніпро, 2022) Сиротенко, А. Л.; Зінченко, Світлана Михайлівна
  UKR: Показано ефективність використання експлуатації станів дворядної холодної прокатки, яка дозволяє отримувати якісні труби з рівномірною дрібнозернистою, в деяких випадках, субдрібнозернистою структурою, підвищити продуктивність станів ХПТ у 1,5-2 рази, скоротити у 1,5-2 рази циклічність виробництва (кількість прокатних переходів, термообробки), підвищити стійкість прокатного інструменту, розширити діапазон труб, що прокатуються на одному трубопрокатному обладнанні.
 • Item
  Problems of Formation of Financial-Investment Projection of a Balanced Scorecard in Value-Based Enterprises of Mining-Metallurgical Complex
  (FINTECHALIANCE LLC, 2021) Faizova, Svitlana O.; Ivanova, Maryna; Sannikova, S.; Varyanichenko, O.
  ENG: The directions of improving the methodical principles of Balanced Scorecard as a system of strategic enterprise management have been highlighted. The need to avoid the simplified mechanistic dividing of the indicators into financial and non-financial ones has been substantiated; the authors have also disputed the corresponding binding of financial indicators mainly to tangible assets and financial strategic prospects, and non-financial indicators — to intangible assets and non-financial projections of the strategy. The criteria of strategic targeting, efficiency and functionality have been defined as key criteria in selecting the BSC metrics. The necessity and the possibility of integration of VBM and BSC concepts, which may be implemented through the company’s financial control panel by using VBM metrics, has been substantiated. The unified criteria for selecting VBM metrics for the financial perspective of BSC (i.e. to take into account the investors’ risk and intangible factors of creating the enterprise’s market value; to be easily calculated and efficient; to provide for cascading and motivation) have been determined and their respective comprehensive assessment has been made. The general structure of the investment-financial perspective on the strategy map of a value-based enterprise of MMC has been developed. One can highlight specific features of the management perspective of a value-based enterprise. Among them:the «investors» projection or the financial-investment projection serves as the starting point of the cascade of a company’s value creation; unlike the amorphous classical BSC, the proposed pattern is clearly subordinated to the main indicator (EV); the financial-investment projection is represented by a limited number of financial, mostly VBM indicators; the balance of traditional and new metrics; unlike the classic BSC technique, the template developed does not imply a mandatory quantitative predominance of non-financial indicators. On the basis of the analysis of interdependence of factors and indicators of the company’s market value (KPIs / CSFs) absence of a linear relationship between financial indicators — tangible assets — current cost factors — on the one hand and non-financial indicators — intangible assets — future value factors — on the other, is defined. The possibility to use financial and non-financial indicators to measure both tangible and intangible assets as sources of market value creation is proved.
 • Item
  Використання інформаційних потоків для оптимізації виробничих процесів на промисловому підприємстві
  (Міжнародний університет бізнесу і права, Херсон, Україна, 2021) Фаізова, Ольга Латифівна; Фаізова, Світлана Олександрівна; Гуцалова, Вікторія Іванівна
  UKR: Організація, планування та управління на підприємстві безпосередньо пов’язані з використанням інформаційних потоків, які включають збір, передачу, обробку, аналіз інформації та прийняття відповідних управлінських рішень. Існуюча схема інформаційних потоків на підприємстві не сприяє оптимізації виробничого процесу, тому господарська діяльність неможлива без ефективного використання інформаційних потоків. Для цього необхідно розглянути організаційну структуру даного підрозділу, системну організацію в ньому, характер підпорядкованості та підзвітності один одному, а також набір координаційних і інформаційних зв’язків, порядок розподілу функцій управління по різних рівнях і підрозділах управлінської ієрархії на підприємстві, а також дослідити функції кожної одиниці структурного підрозділу, відобразити сутність їхніх елементів, взаємозв’язків між ними. Вивчення видів та сутності інформаційних потоків зумовлює максимальну повноту їх отримання, а це забезпечить їх ефективне використання на всіх рівнях управління підприємством.
 • Item
  Педагогічне управління траєкторією професійної адаптації студентів-учасників бойових дій до продуктивної діяльності у сфері обслуговування
  (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, 2021) Зінченко, Світлана Михайлівна; Савченко, Лариса Олексіївна
  UKR: У статті запропоновано інструментарій для ефективного управління траєкторією професійної адаптації студентів-військовослужбовців (учасників бойових дій) до продуктивної діяльності в умовах вишу, як інноваційну педагогічну технологію. У статті визначено практичні шляхи побудови, оптимізації, можливості використання комплексу педагогічних механізмів для ефективного управління індивідуальною траєкторією професійної адаптації до продуктивної діяльності студентів (учасників бойових дій) протягом навчання у виші. Індивідуальний план професійної підготовки – це персональна програма ефективного управління професійною адаптацією фахівця, що відповідає його віку і здібностям, інтересам, мотивації, яка спроєктована на базі освітньо-професійної програми. Показана залежність позитивної динаміки траєкторії професійної адаптації до продуктивної діяльності у сфері послуг студентів-учасників бойових дій від впливу заходів виховного, навчального, науково-дослідного та організаційного напрямків. Ця залежність показана та обґрунтована за допомогою графіка ефективності управління траєкторією професійної адаптації. У статті розглядаються концептуальні основи комплексного підходу до ефективного управління траєкторією професійної адаптації студентів-військовослужбовців, які підтверджені практичними результатами. Рішенню вказаної проблеми, на наш погляд, буде сприяти розвиток теорії продуктивної професійної діяльності студента-учасника бойових дій у сфері послуг. Визначені функції управління ефективністю та оптимізацією траєкторії професійної адаптації. У статті використані методи дослідження теоретичного рівня: аналіз науково-методичної та програмної документації; емпіричного рівня: анкетування, тестування, опитування, експериментальні методи, інтерпретація графіків та схем.
 • Item
  Моніторинг якості освіти студентів-учасників бойових дій
  (Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”; SSPG Publish, Stockholm, Sweden, 2021) Савченко, Лариса Олексіївна; Зінченко, Світлана Михайлівна
  UKR: Розглянуто моніторинг як багаторівнева система діагностичних процедур, що проводять із використанням методик, які об’єктивно представляють показники якісної освіти. У ході аналізу інформації виокремлюють одиничні об’єкти та найбільш суттєві зв’язки між ними, а також проводять порівняння. Якість освіти, як категорія, складне й багатогранне поняття і розуміють як збалансовану відповідність процесу, результату та меті освітньої системи, потребам і соціальним нормам (стандартам) освіти.
 • Item
  Дискусія зі студентами як метод розвитку критичного мислення і формування комунікативної і дискусійної культури майбутніх фахівців
  (Український державний університет науки і технологій; Університет Аалто Гельсінкі, Фінляндія, 2021) Кузнецов, Олександр Анатолійович
  UKR: Мета. Автор визначає за мету розкрити деякі аспекти та проаналізувати методику проведення такого важливого елементу навчального процесу, як дискусія. Відомо, що досвідчений полеміст ніколи не буває переможений. Цим і відрізняється полеміка від будь-якого іншого виду спору. Борець на килимі чесно визнає себе переможеним, але, на жаль, здається. Ще жодна полеміка не закінчувалася словами: “Вашу руку, ви мене переконали”. Методика. Метод (грец. — спосіб пізнання) — в самому широкому сенсі слова — «шлях до чого-небудь», спосіб діяльності суб’єкта в будь-якій її формі. Поняття «методологія» має два основних значення: система визначених способів і прийомів, застосовуваних у тій або іншій сфері діяльності (в науці, політиці, мистецтві і т. п.); вчення про цю систему, загальна теорія методу, теорія в дії. В процесі написання статті за зазначеною проблемою широко використовувались традиційні методи: діалектичний метод, індуктивний метод, раціоналістичний метод, феноменологічний метод, метод соціологічних опитувань та інші. Результати. Впровадження широкої групової дискусії в навчальному процесі надає новий імпульс проблемному навчанню, яке базується на тому, що засвоєння програмного матеріалу пройде успішно. Важливим для педагога стає залучення студентів до самостійної роботи задля досягнення заданої якості підготовки студентів, реалізації сучасних технологій навчання, розвитку культури самоосвіти, самоорганізації та самоконтролю. Більшість традиційних методів навчання спрямовані на повідомлення істини, констатацію проблеми або методу її вирішення, не відводячи належної ролі відстоюванню думки суб'єкта навчання. Наукова новизна. Автор робить історіографічний огляд проблеми, що досліджується. У педагогічній науці за останні роки посилилася увага до проблеми методики проведення дискусії. На думку науковців навчання у формі дискусії дає можливість пізнавати не лише світ фізичний, але і світ соціальний, бо усвідомлення процесу спілкування, що відбувається при цьому, відкриває людині шлях до становлення суб’єктом пізнання і конструювання світу. Застосування такої форми організації учбової діяльності, як дискусія, дозволяє різноманітити види зайняття, зробити їх цікавими і такими, що запам’ятовуються. Практична значимість. Отримані висновки сприяють розвитку та пошуку сучасних, різноманітних, нестандартних методичних розробок щодо проведення семінарських, практичних занять, круглих столів, дискусійних клубів, брейн рингів, семінарів у вигляді прес-конференцій та інше. Разом з тим, найповніше розкриття особистості студентів, їх особистих поглядів та розуміння проблем досягається саме через полеміку, обговорення на засіданнях наукових студентських гуртках, у дружніх суперечках та дискусіях на заняттях та у поза аудиторних заходах за планами виховної роботи куратора.
 • Item
  Економічні методи управління в умовах промислового підприємства
  (Український державний університет науки і технологій; Університет Аалто Гельсінкі, Фінляндія, 2021) Гуцалова, Вікторія Іванівна; Білик, Микита Зіновійович
  UKR: Мета. Автори ставлять за мету впровадження економічних методів управління на промисловому підприємстві. Для цього необхідно розглянути діючу систему економічних методів, їх специфічні риси і форми існування. Методика. Розглянуто діючу систему економічних методів. Вона поділяється на два напрямки – передбачені державним законодавством і застосовувані безпосередньо керівництвом підприємства. Після цього надано характеристики кожного методу з урахуванням його специфічних рис. Порівняльний аналіз довів необхідність застосування двох методів. Запропоновано метод госпрозрахунку та систему матеріального стимулювання. Результати. Враховуючи специфіку ВО «Оскар» доведено, що матеріальне стимулювання і госпрозрахунок сприяють удосконаленню організації та зміцненню дисципліни праці, підвищенню рівня її нормування та продуктивності, досягненню високих показників діяльності підприємства в цілому. Наукова новизна. Автори вперше запропонували керівництву ВО «Оскар» економічні методи управління, тому що соціально захищені, фінансово забезпечені та задоволені працівники – це основна складова ефективності роботи підприємства. Практична значимість. На ВО «Оскар» відбулося максимальне зближення очікувань підприємства та інтересів працівників, впровадження політики максимальних вкладень у персонал підприємства. З’ясувалося. що матеріальне заохочення є ефективним лише тоді, коли всі категорії працюючих однаковою мірою зацікавлені в його збільшенні Особливу роль відіграє особиста зацікавленість управлінського персоналу.