Економічні методи управління в умовах промислового підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій; Університет Аалто Гельсінкі, Фінляндія
Abstract
UKR: Мета. Автори ставлять за мету впровадження економічних методів управління на промисловому підприємстві. Для цього необхідно розглянути діючу систему економічних методів, їх специфічні риси і форми існування. Методика. Розглянуто діючу систему економічних методів. Вона поділяється на два напрямки – передбачені державним законодавством і застосовувані безпосередньо керівництвом підприємства. Після цього надано характеристики кожного методу з урахуванням його специфічних рис. Порівняльний аналіз довів необхідність застосування двох методів. Запропоновано метод госпрозрахунку та систему матеріального стимулювання. Результати. Враховуючи специфіку ВО «Оскар» доведено, що матеріальне стимулювання і госпрозрахунок сприяють удосконаленню організації та зміцненню дисципліни праці, підвищенню рівня її нормування та продуктивності, досягненню високих показників діяльності підприємства в цілому. Наукова новизна. Автори вперше запропонували керівництву ВО «Оскар» економічні методи управління, тому що соціально захищені, фінансово забезпечені та задоволені працівники – це основна складова ефективності роботи підприємства. Практична значимість. На ВО «Оскар» відбулося максимальне зближення очікувань підприємства та інтересів працівників, впровадження політики максимальних вкладень у персонал підприємства. З’ясувалося. що матеріальне заохочення є ефективним лише тоді, коли всі категорії працюючих однаковою мірою зацікавлені в його збільшенні Особливу роль відіграє особиста зацікавленість управлінського персоналу.
ENG: Purpose. The authors aim to introduce economic management methods in an industrial enterprise. To do this, it is necessary to consider the current system of economic methods, their specific features and forms of existence. Methodology. The current system of economic methods is considered. It is divided into two areas - provided by state law and applied directly by the management of the enterprise. After that, the characteristics of each method are given, taking into account its specific features. Comparative analysis proved the need for two methods. The method of self-financing and the system of material incentives are proposed. Findings. Given the specifics of the Oscars, it is proved that material incentives and self-sufficiency contribute to improving the organization and strengthening of labor discipline, increase the level of its rationing and productivity, achieving high performance of the enterprise as a whole. Originality. For the first time, the authors proposed economic management methods to the management of Oscar, because socially protected, financially secure and satisfied employees are the main component of the company's efficiency. Practical value. At the Oscar, the maximum convergence of the company's expectations and the interests of employees took place, the policy of maximum investments in the company's staff was implemented. It turns out. that material incentives are effective only when all categories of workers are equally interested in increasing it A special role is played by the personal interest of management staff.
Description
В. Гуцалова: ORCID 0000-0003-2959-1097
Keywords
методи управління, промислове підприємство, механізм управління, management methods, industrial enterprise, management mechanism, КАУП
Citation
Гуцалова В. І., Білик М. З. Економічні методи управління в умовах промислового підприємства. Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід : матеріали ІV міжнар. конф. (Гельсінкі, 6–8 грудня, 2021 р.). Дніпро-Гельсінкі, 2021. С. 143–147.