Гальмова важільна передача візка залізничного транспортного засобу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ
Abstract
UK: 1. Об'єкт винаходу: гальмова важільна передача візка залізничного транспортного засобу. 2. Галузь застосування: залізничний транспорт, може бути використано в конструкції гальмової важільної передачі транспортного засобу. 3. Суть винаходу. Гальмова важільна передача візка залізничного транспортного засобу має закріплені на надресорній балці та боковинах важелі, тріангелі та закріплені на них гальмові колодки, які передають зусилля на поверхню кочення колеса колісної пари. Новим є те, що вертикальні важелі в своїй нижній частині з'єднані з розпірною тягою через кінематичні пари четвертого класу у вигляді гумової втулки. 4. Відома гальмова важільна передача візка транспортного засобу, яка використовується для збільшення зусилля від штока гальмового циліндра та для передачі цього зусилля на гальмові колодки. Передача складається з важелів, які між собою з'єднуються шарнірами, тобто обертовими кінематичними парами. 5. Технічний результат. Підвищення ефективності роботи гальмової важільної передачі через використання в ній технічних рішень, які технологічно обґрунтовані, а також підвищення надійності функціонування гальмової важільної передачі, особливо в кривих ділянках колії, що в свою чергу позитивно вплине на безпеку руху на залізницях.
RU: Тормозная рычажная передача тележки железнодорожного транспортного средства относится к железнодорожному транспорту и может быть использована в конструкции тормозной рычажной передачи транспортного средства. Тормозная рычажная передача тележки железнодорожного транспортного средства имеет закрепленные на надрессорной балке и боковинах рычаги, триангели и закрепленные на них тормозные колодки, которые передают усилие на поверхность качения колеса колесной пары. Новым является то, что вертикальные рычаги в своей нижней части соединены с распорной тягой через кинематические пары четвертого класса в виде резиновой втулки. Известна тормозная рычажная передача тележки транспортного средства, которая используется для увеличения усилия от штока тормозного цилиндра и для передачи этого усилия на тормозные колодки. Передача состоит из рычагов, которые между собой соединяются шарнирами, то есть вращающимися кинематическими парами. Технический результат состоит в повышении эффективности работы тормозной рычажной передачи путем использования в ней технологически обоснованых технических решений, а также повышении надежности функционирования тормозной рычажной передачи, особенно на кривых участках пути, что в свою очередь положительно повлияет на безопасность движения на железных дорогах.
EN: A brake rigging of a rail vehicle trolley relates to railway transport, can be used in the design of the brake rigging of a vehicle. The brake rigging of rail vehicle trolley comprises levers mounted on bolster and side frames, brake beams and brake pads secured thereon, which transmit force to a rolling surface of a wheel pair. The invention is characterized in that the vertical arms, in their lower part, are connected to a cross transom via kinematic pairs of the fourth class in the form of a rubber bushing. Known brake rigging truck of a rail vehicle trolley is used to increase the force from the brake cylinder rod and to transmit this force to the brake pads. The rigging consists of levers, which are joined together by hinges that is by rotating kinematic pairs. Technical result consists in improving the efficiency of the brake rigging by using technical solutions that are technologically justified, and increasing reliability of operation of the brake rigging, especially in curved tracks that, in turn, has a positive impact on traffic safety on the railways.
Description
С. Мямлін: ORCID 0000-0002-7383-9304; І. Клименко: ORCID 0000-0001-8889-8713
Keywords
МПК B61H 13/00, B60T 11/00, гальмова важільна передача, гальмовий циліндр, криволінійні ділянки колії, патент, КБМ, КВВГ, КБЖД, КВМ
Citation
Гальмова важільна передача візка залізничного транспортного засобу: пат. 106264 Україна: МПК B61H 13/00, B60T 11/00. № a201209800; заявл. 14.08.2012; опубл. 11.08.2014, Бюл. № 15. 4 с.