Поняття, ознаки та зміст адміністративного примусу в умовах дії режиму воєнного та надзвичайного стану

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Baltija Publishing, Riga, Latvia
Abstract
UKR: Пpавове регулювання відносин, які виникають під час приpодних катаклізмів, техногенних аварій та катастроф, соціально-політичних та військових конфліктів, історично хаpактеpу. Практичне застосування заходів адміністративного примусу завжди пов’язане з обмеженням, до того ж, часто досить суттєвим, конституційних прав і свобод громадян, а також прав і законних інтересів юридичних осіб. У зв’язку з цим дуже актуальним і доцільне є створення дієвих правових засад застосування цих заходів, тобто забезпечення належного їх правового втілення. Від досконалості нормативної регламентації процесу діяльності державних та правоохоронних органів щодо застосування заходів адміністративного примусу, чіткості приписів, наявності розвинутої системи законодавства в багатьох випадках залежить також ефективність зазначеної діяльності. В теорії держави та права під правовим регулюванням вважається результативний, нормативно-організаційний вплив, який здійснюється на суспільні відносини за допомогою системи правових засобів (індивідуальних приписів, норм, правовідносин) з метою їх охорони та розвитку відповідно до суспільних потре . Актуальність цієї роботи полягає в тому, що з одного боку в науці адміністративного права існує великий інтерес до заходів адміністративного примусу, з іншого боку, закони, які стосуються правового регулювання заходів примусового характеру в умовах надзвичайного та воєнного стану, за обмеженістю застосування, є практично недосконалими. Метою даної праці є дослідження проблем теоретичного удосконалення, правового регулювання та практичного застосування заходів адміністративного примусу в умовах надзвичайного та воєнного стану. З урахуванням поставленої мети мають бути розв’язані такі завдання: – аналіз досліджень щодо застосування адміністративно-правових заходів в умовах надзвичайного та воєнного стану; – визначити поняття, ознаки та певний зміст правового інституту суспільних відносин у сфері застосування адміністративно-правових заходів в умовах надзвичайного та воєнного стану; – виробити рекомендації, спрямовані на удосконалення теоретико правових засад адміністративного примусу в умовах дії правових режимів надзвичайного та воєнного стану здійснювалось за допомогою державних актів, що декларують питання застосування заходів надзвичайного та військового стану.
ENG: Legal regulation of relations arising during natural disasters, man-made accidents and catastrophes, socio-political and military conflicts, of a historical nature. The practical application of measures of administrative coercion is always associated with a restriction, moreover, often quite significant, of the constitutional rights and freedoms of citizens, as well as the rights and legitimate interests of legal entities. In this regard, it is very important and expedient to create an effective legal framework for the application of these measures, that is, to ensure their proper legal implementation. In many cases, the effectiveness of this activity depends on the perfection of the normative regulation of the process of the activities of state and law enforcement agencies in the application of administrative coercion measures, the clarity of instructions, and the presence of a developed system of legislation. In the theory of state and law, legal regulation is considered to be a productive, normative and organizational influence that is carried out on social relations with the help of a system of legal means (individual prescriptions, norms, legal relations) in order to protect and develop them in accordance with social needs. The relevance of this work lies in the fact that, on the one hand, in the science of administrative law, there is a great interest in measures of administrative coercion, on the other hand, the laws relating to the legal regulation of coercive measures in a state of emergency and martial law, due to their limited application, are practically imperfect. . The purpose of this work is to study the problems of theoretical improvement, legal regulation and practical application of administrative enforcement measures in a state of emergency and martial law. Taking into account the goals set, the following tasks should be solved: - analysis of studies on the application of administrative and legal measures in a state of emergency and martial law; - to define the concept, signs and certain content of the legal institution of public relations in the field of application of administrative and legal measures in a state of emergency and martial law; – develop recommendations aimed at improving the theoretical and legal foundations of administrative coercion under the conditions of the operation of the legal regimes of emergency and military shutters. It was carried out with the help of state acts declaring the issues of applying measures of emergency and martial law.
Description
А. Виприцький: ORCID 0000-0002-6539-7075; Л. Махова: ORCID 0000-0003-1260-0014
Keywords
адміністративне право, воєнний та надзвичайний стан, адміністративний примус, органи державної влади, місцеве самоврядування, застосування адміністративно-правових заходів, administrative law, martial law and state of emergency, administrative coercion, public authorities, local self-government, application of administrative and legal measures, КІВтаУП
Citation
Виприцький А. О., Махова Л. О. Поняття, ознаки та зміст адміністративного примусу в умовах дії режиму воєнного та надзвичайного стану. Military Offences and War Crimes: Background, Theory and Practice : coll. monograph / ed. by V. M. Stratonov. Riga : Baltija Publishing, 2023. Sec. 1. P. 1–24. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-302-6-1.