Монографії (Український державний університет науки і технологій, УДУНТ)

Permanent URI for this collection

UK: Монографії (Український державний університет науки і технологій, УДУНТ)
EN: Monographs (Ukrainian State University of Science and Technologies)

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 233
 • Item
  Фінансові домінанти сучасної моделі економічної безпеки бізнес-структур в умовах розвитку цифрових інновацій
  (Видавництво Іванченка І. С., Харків, 2023) Божанова, Олена Василівна
  UKR: Розділ монографії присвячено питанням економічної безпеки бізнес-структур, її фінансовим домінантам щодо визначення сучасної моделі в умовах розвитку цифрових інновацій. Зазначено, що економічна безпека бізнес-структур є єдиним можливим напрямком здатним вивести Україну із кризового воєнного та повоєнного стану. Дослідження показали, що сучасний етап світового економічного розвитку характеризується суттєвим впливом на діяльність бізнес-структур цифрових інновацій, тому в процесі розроблення системи фінансової безпеки як домінантної складової економічної безпеки бізнес-структур суттєве місце має посідати формування стратегії розвитку в умовах впровадження цифрових інновацій.
 • Item
  Інноваційний вектор національної політики розвитку: у пошуках відповіді на виклики та загрози глобальної конкуренції
  (Georgian Aviation University, Tbilisi, Georgia, 2023) Zavhorodnia, Olena O.
  UKR: Мета. Метою дослідження є визначення ознак та змісту феномену глобальної конкуренції, виявлення новітніх тенденцій розвитку конкурентних відносин; розвиток теоретико-методологічних засад управління конкурентоспроможністю національних економік в умовах глобалізації та постіндустріалізації; наукове та емпіричне обґрунтування імперативності інноваційних відповідей на виклики глобальної конкуренції. Методика. Проведені дослідження базуються застосуванні діалектичного, еволюційного та синергетичного методологічних підходів, на використанні методів системного, причинно-наслідкового, функціонального та факторного аналізу, застосуванні методів агрегації, статистичного та кореляційно-регресійного аналізу. Результати. Автором розвинуто теоретико-методологічні засади управління конкурентоспроможністю національних економік в умовах постіндустріалізації (четвертої промислової революції). Аргументовано доцільність оцінювати інтегральні результати міжнародної конкуренції за динамікою показника ”Частка ВВП країни у ВВП світу”. Наведено емпіричні докази посилення впливу фактору міжнародної конкурентоспроможності на рівень економічного розвитку країни, якість життя та добробут населення. Обґрунтовано провідну роль знань, інтелектуального капіталу та інновацій у формуванні міжнародних конкурентних переваг сучасних економічних систем різного рівня агрегації. Новизна. Розроблено та представлено багатоознакову характеристику економічного феномену глобальної конкуренції. Акцентовано увагу на новаціях економічного суперництва, обумовлених глобалізацією та регіоналізацією конкурентних відносин. Практична значимість. Отримані результати сприятимуть розвитку теоретико-методологічних засад управління конкурентоспроможністю національних економік в умовах глобалізації та постіндустріалізації, підвищенню ефективності національної політики конкурентоспроможності.
 • Item
  Сучасні проблеми, стратегії та перспективи авангардного розвитку нової економіки: мікроекономічний рівень
  (Georgian Aviation University, Tbilisi, Georgia, 2023) Bilotserkivets, Volodymyr V.
  UKR: Дослідження присвячено вивченню теоретико-методологічних проблем авангардного розвитку нової економіки, перспектив її еволюційного руху в сучасних умовах. Розкрито особливості нової економіки як рухливої субцілісності економічної цілісності, її сутнісні ознаки та основні форми прояву. Доведено наявність істотних відмінностей між старим і новим в економіці, запропоновано критеріальний апарат розрізнення традиційної економіки і сучасного авангардного варіанту нової економіки. Теоретично обґрунтовано важливість споживчої гетерогенізації, показано, що остання виходить за рамки локальних проявів та стає невід'ємною ознакою сучасного економічного розвитку, а інноваційно-консумаційна стратегія розвитку в цьому контексті стає способом життя будь-якого ефективного економічного суб’єкта. Розроблено та запропоновано застосування формальних алгоритмів визначення обсягу консумаційної надренти на мікроекономічному рівні, яку актор-споживач отримуватиме в умовах реалізації сценарію новоекономічного розвитку. Визначено, що незважаючи на ту обставину, що стрімке зростання надренти споживача є ознакою нинішнього афлюентистського етапу розвитку неоекономічного життя, вона не є специфічно унікальною характеристикою лише сучасної нової економіки, але й була притаманна й новій економіці епохи становлення й початку розвитку товарного виробництва. Запропоновано можливі сценарії неоекономічної динаміки в споживчому ракурсі з гетерогенізацією базового блага, через еволюцію блукаючої ахіральної субмножини, емерджентну еволюцію та химерну еволюцію. Показано, що сучасна інформаційно-технологічна база стає важливим фактором полегшення процесу гетерогенізації благ, комунікативна складова дозволяє оперативно та ефективно визначити пріоритети потенційного покупця щодо консумаційних атрибутів нових інваріантів блага, технотронні елементи сприяють утіленню цих уподобань споживача в реальних товарах без зростання витрат виробника, а відносини постмодерну і «третьої хвилі» стають закономірним наслідком домінанти неоекономічного в соціально-економічному розвитку.
 • Item
  Поняття, ознаки та зміст адміністративного примусу в умовах дії режиму воєнного та надзвичайного стану
  (Baltija Publishing, Riga, Latvia, 2023) Виприцький, Андрій Олексійович; Махова, Лілія Олексіївна
  UKR: Пpавове регулювання відносин, які виникають під час приpодних катаклізмів, техногенних аварій та катастроф, соціально-політичних та військових конфліктів, історично хаpактеpу. Практичне застосування заходів адміністративного примусу завжди пов’язане з обмеженням, до того ж, часто досить суттєвим, конституційних прав і свобод громадян, а також прав і законних інтересів юридичних осіб. У зв’язку з цим дуже актуальним і доцільне є створення дієвих правових засад застосування цих заходів, тобто забезпечення належного їх правового втілення. Від досконалості нормативної регламентації процесу діяльності державних та правоохоронних органів щодо застосування заходів адміністративного примусу, чіткості приписів, наявності розвинутої системи законодавства в багатьох випадках залежить також ефективність зазначеної діяльності. В теорії держави та права під правовим регулюванням вважається результативний, нормативно-організаційний вплив, який здійснюється на суспільні відносини за допомогою системи правових засобів (індивідуальних приписів, норм, правовідносин) з метою їх охорони та розвитку відповідно до суспільних потре . Актуальність цієї роботи полягає в тому, що з одного боку в науці адміністративного права існує великий інтерес до заходів адміністративного примусу, з іншого боку, закони, які стосуються правового регулювання заходів примусового характеру в умовах надзвичайного та воєнного стану, за обмеженістю застосування, є практично недосконалими. Метою даної праці є дослідження проблем теоретичного удосконалення, правового регулювання та практичного застосування заходів адміністративного примусу в умовах надзвичайного та воєнного стану. З урахуванням поставленої мети мають бути розв’язані такі завдання: – аналіз досліджень щодо застосування адміністративно-правових заходів в умовах надзвичайного та воєнного стану; – визначити поняття, ознаки та певний зміст правового інституту суспільних відносин у сфері застосування адміністративно-правових заходів в умовах надзвичайного та воєнного стану; – виробити рекомендації, спрямовані на удосконалення теоретико правових засад адміністративного примусу в умовах дії правових режимів надзвичайного та воєнного стану здійснювалось за допомогою державних актів, що декларують питання застосування заходів надзвичайного та військового стану.
 • Item
  Project Team Management and Personal Effectiveness
  (Talcom, Kyiv, 2022) Dorosh, Andrii S.; Chernova, Nataliia S.; Myradov, Yolly; Garajayev, Atageldi
  ENG: Materials of scientific and practical research within the framework of the implementation of the project of the program of the European Union Erasmus+«Crisis and Risks Engineering for Transport Services» (CRENG) are presented in the monograph. Issues of the impact of crisis situations on the work of transport enterprises and ways to increase the efficiency of the functioning of transport and logistics systems in conditions of crises and risks are considered. The publication is intended for scientific and pedagogical workers, graduate students and students of higher education, as well as managers and specialists of industrial enterprises and business structures, who are interested in the current state and prospects of the development of scientific research.
 • Item
  New Challenges for Risk and Crisis Management of Transport Systems
  (Talcom, Kyiv, 2022) Demchenko, Yevhen B.; Dorosh, Andrii S.
  ENG: Materials of scientific and practical research within the framework of the implementation of the project of the program of the European Union Erasmus+«Crisis and Risks Engineering for Transport Services» (CRENG) are presented in the monograph. Issues of the impact of crisis situations on the work of transport enterprises and ways to increase the efficiency of the functioning of transport and logistics systems in conditions of crises and risks are considered. The publication is intended for scientific and pedagogical workers, graduate students and students of higher education, as well as managers and specialists of industrial enterprises and business structures, who are interested in the current state and prospects of the development of scientific research.
 • Item
  Інноваційні зміни в роботі пасажирських залізничних перевезень та організаційній структурі управління ними
  (Видавництво Іванченка І. С., Харків, 2023) Матусевич, Олексій Олександрович
  UKR: У статті розглянуті існуюча структура управління компанії АТ Укрзалізниця, принципові умови реформування, напрямки розвитку залізничного транспорту в сфері пасажирських перевезень. Сформовані принципи управління на залізничному транспорті та принципи управління змінами. Показано їх взаємозв’язок. Розглянуті фактори впливу на конкурентоспроможність пасажирських перевезень та їх зв'язок з підрозділами нової пасажирської компанії. Розглянуті моделі управління змінами підприємств залізничного транспорту в сфері пасажирських перевезень. Сформована авторська модель управління змінами на підприємствах залізничного транспорту в сфері пасажирських перевезень. Розглянуті: стратегії АТ УЗ згідно Стратегії АТ «Укрзалізниця» на період 2019 – 2023 рр., формування етапів для здійснення необхідних змін щодо формування оптимального механізму відкриття залізничного ринку для України. Проведено дослідження питання фінансування пасажирських перевезень та застосування приватного капіталу, а саме популярних інструментів залучення приватного капіталу: концесії та консалтингу. Формування заходів щодо підтримки АТ Укрзалізниця.
 • Item
  Несучі конструкції металургійних агрегатів
  (ТОВ «ІМА-прес», Дніпро, 2023) Рабер, Лев Матвійович; Єрмократьєв, Віктор Олексійович; Мазур, Ігор Анатолійович
  UKR: У навчальному посібнику розглянуті несучі конструкції металургійних агрегатів, що відносяться до трьох основних металургійним переділів. Звернута увага на використання сучасних матеріалів, вдосконалення методів розрахунку міцності, витривалості, шляхи підвищення експлуатаційної надійності. Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за напрямком 133 «Галузеве машинобудування». Він може бути корисним для інженерно-технічних працівників, зайнятих проектуванням, виробництвом і експлуатацією металургійного обладнання.
 • Item
  Дослідження елементів сучасної системи управління персоналом
  (Поліграфцентр «Формат», Дніпро, 2022) Синиціна, Юлія Петрівна; Шпортько, Ганна Юріївна
  UKR: У монографії авторами досліджено теоретико-методичні засади сучасної системи управління персоналом на основі оцінки персоналу та корпоративної культури. Роботу виконано авторським колективом кафедри менеджменту Національної металургійної академії України на основі власних розробок в рамках бюджетної теми Б404020019 та дослідження наукових джерел. Розраховано на студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти, зокрема при опрацюванні ними розділів навчальних програм з дисциплін «Менеджмент організацій», «Корпоративне управління», аспірантів, викладачів, науковців і практиків.
 • Item
  Mission and Strategy of the Compliance Program of Metallurgical Enterprise Development Management
  (Eiropas Universitāte Press, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola (ISMA), Rīga (Latvija), 2022) Fonarova, Tetiana A.; Petrenko, Vitalii O.; Bushuiev, K. M.
  ENG: The authors analyze the peculiarities of the macro-and micro-environment in the conditions of martial law in which Ukrainian industrial enterprises are forced to operate and directions for overcoming the crisis in the economy as a result of the war, investigate aspects of the formation of the mission and strategy of the enterprise in the conditions of the need to rebuild the Ukrainian economy and the formation of a compliance program as a tool of minimization risks and ensuring the sustainable development of metallurgical enterprises that are of strategic importance to the state. The object of the study is the process of forming a compliance program for an industrial enterprise, in particular a metallurgical one. The subject of the researchis theoretical approaches to defining the mission and development strategy of a metallurgical sector enterprise using a compliance program, as well as scientific views, ideas, and concepts of domestic scientists on issues of compliance implementation at domestic enterprises.The purpose of the study is modern approaches to defining the mission and strategy with the application of the compliance program as the main tool for ensuring protection against risks and maintaining the safety of the operation of the enterprise of the metallurgical sector of the economy and the directions of its further development in the Ukrainian realities in order to obtain competitive advantages and increase the efficiency of the enterprises of this sphere.The research methodology is based on scientific generalization, on the application of the dialectical method, genetic approach, scientific abstraction, theoretical provisions of system analysis, methods of economic analysis.The peculiarities of the formation of the compliance program are established, its main stages are formulated, attention is focused on internal audit indicators and so-called indicators of compliance with requirements and control over the achievement of these indicators based on the application of decision support systems using artificial intelligence. As a result of the study, the role, place and connections of the compliance program in the formation of the mission and strategy of the metallurgical enterprise, which are related to the need to assess and minimize risks, are determined.
 • Item
  Розробка екологічно безпечної схеми відновлення відпрацьованих моторних олив
  (Baltija Publishing, Riga, 2019) Зеленько, Юлія Володимирівна; Безовська, Марина Сергіївна
  UKR: Утворення відходів є важливою проблемою для залізничного транспорту України. Найпростіші методи, що застосовуються сьогодні для відновлення відпрацьованих олив на залізницях, не дають повного ефекту; тому більш раціонально використовувати новітні розробки, які швидко окупляться і дадуть значний екологічний та економічний ефект. Ми розробили та запропонували схему відновлення відпрацьованих олив. Розробляючи загальну схему відновлення експлуатаційних якостей відбракованих моторних олив, ми виходили з результатів проведених лабораторних випробувань різних методів очищення та оптимізованого варіанту обраної технології. Значна увага приділялася також еколого-токсикологічній стороні цього питання. Адже використані нафтопродукти - це токсичні відходи, які мають низький ступінь біодеструкції (10-30%). Токсичність нафтопродуктів визначається комбінацією вуглеводнів, що входять до їх складу. Слід зазначити, що основними сполуками, що утворюють негативний токсикологічний профіль оливних відходів (включаючи відпрацьовані оливи), є бенз(α)пірен, фурани, діоксини, поліхлоровані біфеніли та ін. Основна рекомендація міжнародного співтовариства щодо складу олив з цієї точки зору - відсутність у них важких металів та хлорвмісних сполук. Ось чому ми перевірили свіжі, відбраковані та відновлені за запропонованою схемою оливи на вміст бенз(α) пірену, важких металів та хлорид-іонів. Порівнюючи екологічні показники свіжих, відбракованих та відновлених олив, ми виявили, що хлорид-іони відсутні на всіх стадіях; також при роботі олив в них з'являється бенз(α)пірен, який повністю зникає після їх обробки за запропонованою схемою; значне зменшення кількості токсичних елементів після обробки олив згідно із запропонованими схемами підтверджує їх безпеку та екологічну безпеку схем. Таким чином, реалізація запропонованої схеми поверне цінну сировину (оливу) до технологічного циклу, створить майже безвідходне виробництво відновлених олив, а також сприятиме створенню безвідходного виробничо-територіального комплексу на основі лінійного підрозділу залізниці, що дасть можливість отримати значний економічний ефект.
 • Item
  Дослідження ефективності управління оборотними активами компанії на основі оцінки стратегії, що застосовується
  (Primedia eLaunch, Boston, USA, 2022) Аберніхіна, Ірина Георгіївна
  UKR: В розділі монографії акцентовано, що збалансоване управління формуванням ресурсів підприємства та джерелами їх фінансування є основою для фінансового сталого розвитку підприємства. Обґрунтовано, що для ефективного розвитку виробництва, отримання максимального прибутку і підвищення конкурентоспроможності підприємства необхідно вдосконалювати перш за все систему фінансового планування та управління його активами та джерелами їх фінансування. Розглянуто визначення поняття в нормативних та наукових публікаціях, а також відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Узагальнено методичні підходи до визначення сутності поняття «управління оборотними активами підприємства» з відповідним групуванням за авторами. Обґрунтовані складові стратегії управління активами. Проведена систематизація показників для оцінки ефективності використання активів підприємства, розраховано інтегральний показник оцінки ефективності управління необоротними активами та інтегральний показник оцінки ефективності оборотними активами. На основі проведеного аналізу стратегій фінансування оборотних активів та розрахунку показників ефективності управління активами конкретної компанії зроблено висновок, що компанії необхідно переглянути стратегію управління її активами та розробити заходи, направлені на зростання прибутку, фінансової стійкості підприємства та оптимізацію фінансування його активів.
 • Item
  Crisis and Risk Engineering for Transport Services
  (Talcom, Kyiv, 2022) Chernova, Nataliia S.; Hajiyev, Nofal; Halan, Olha; Matsiuk, Viacheslav; Bulgakova, Iuliia; Khurshudov, Ilgar; Najimov, Arif; Valiyeva, Sapargul; Hudaygulyyev, Nuraly; Demchenko, Yevhen B.; Dorosh, Andrii S.; Khara, Maryna; Nikolaienko, Iryna; Lyamzin, Andrii; Samsonkin, Valerii; Meredova, Maral; Halmamedov, Habib; Yurchenko, Oksana; Myradov, Yolly; Garajayev, Atageldi; Dashdamirov, Fuad; Zohrabov, Nijat; Sharifov, Allahverdi; Chernova, Nataliia S.; Lewczuk, Konrad
  ENG: Materials of scientific and practical research within the framework of the implementation of the project of the program of the European Union Erasmus+ «Crisis and Risks Engineering for Transport Services» (CRENG) are presented in the monograph. Issues of the impact of crisis situations on the work of transport enterprises and ways to increase the efficiency of the functioning of transport and logistics systems in conditions of crises and risks are considered. The publication is intended for scientific and pedagogical workers, graduate students and students of higher education, as well as managers and specialists of industrial enterprises and business structures, who are interested in the current state and prospects of the development of scientific research.
 • Item
  Перспективи удосконалення політичної взаємодії центральних та місцевих органів влади в сучасній Україні
  (Sergeieva&Co ; ScientificWorld-NetAkhatAV, Karlsruhe, Germany, 2022) Цурканова, Ірина Олександрівна
  ENG: In the study, the main emphasis is placed on the SWOT analysis, with the help of which we identified the strengths and weaknesses of the activities of the executive authorities, as well as analyzed the opportunities and threats, which make it possible to
 • Item
  Розвиток галузевої науково-дослідної установи державної форми власності в умовах перманентної зовнішньої агресії
  (REICST, Chernihiv, Ukraine, 2022) Король, Р. М.; Мироненко, Микола Андрійович; Рябець, М. А.
  UKR: За будь-яких кризових умов для розвитку національної економіки, надзвичайної важливості набуває спроможність країни використовувати наукові надбання. Особливо гостро питання збереження та примноження наукових здобутків постає в сьогоденні, в умовах перманентної зовнішньої агресії. Одним з осередків збереження наукових результатів, важливих для відбудови країни є ДП «НДТІ». ДП «НДТІ» є розробником технологій виробництва усіх видів труб та балонів, що впроваджені на заводах колишнього СРСР та деяких інших країн. Станом на 2022 рік інститут зберіг статус державного підприємства. Як державне підприємство, установа ефективно працює в умовах перманентної зовнішньої агресії. Збереження статусу «державного підприємства» - головна запорука виконання державних завдань з гарантування оборонної й енергетичної незалежності України.
 • Item
  Structural Formation Regularity of Cu-Sn-Si System Low-Tin «Singing» Bronze
  (Baltija Publishing, 2022) Uzlov, Kostiantyn Ivanovych; Mazorchuk, Volodymyr Fedorovych; Dziubina, Alina Valentynivna
  ENG: Based on the task of acoustic bronzes containing about 20%Sn cost reducing, the aim of economically alloyed bronze composition with expensive tin replacement by silicon developing has been formulated in the present work. Three-component system Cu-Sn-Si bronzes structure formation has been studied and conodes triangle copper corner alloys phase transformations regularities were determined. It was established that in Cu-Sn-Si system alloys with Si content more than 4wt.%, original β-phase is stabilized by silicon and in solid state does not undergo low-temperature eutectoid transformations with small (up to 4wt.%) tin amount in bronze. It is shown that this «singing» bronze structural state is the basis for two systems of structural stresses in castings body existence, which act as acoustic resonators in products material. These systems are: α-Cu solid solution liquated areas of different genesis and interphase boundary α-Cu↔β-Cu5Sn, which causes occurrence of II type internal structural stresses between α-Cu and chemical compound Cu5Sn, which are fundamentally dissimilar in nature. For the first time, with comprehensive using of scanning electron microscopic, X-ray spectral, energy dispersive, X-ray structural phase and metallographic studies of Cu-Sn-Si alloys with optimized composition (silicon 4.5...5.5% by mass and tin 2...5% by mass at mass ratio Si/Sn≥1), tin-silicon bronzes with main components optimal ratio structural formation regularities are established. New bronze for bells and percussion musical instruments in terms of strength and impact toughness exceeds «classical» bell bronze indicators by~1.5...2.5 times with comparable relative elongation values. This evidences that, compared to «classic» bell bronze, elaborated cast bronze products with developed optimal chemical composition are characterized by greater reliability and durability during operation within its application specified area. Present work innovative solutions on methods of making musical bronze, obtaining bronze castings and making bells and percussion musical instruments acoustic elements are covered by intellectual property protection documents.
 • Item
  Дослідження закономірностей структуроутворення сплавів системи Cu-Sn-Al немонотектичного концентраційного інтервалу
  (Publishing Group „Vědecká perspektiva“; Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2022) Узлов, Костянтин Іванович; Реп'ях, Сергій Іванович; Кімстач, Тетяна Володимирівна
  UKR: За результатами дослідження встановлено, що у випадку структуроутворення сплавів з вмістом алюмінію доевтектичного інтервалу системи Cu-Al фазові перетворення відбуваються відповідно до закономірностей немонотектичних складів монотектичної системи Cu-Sn-Al. Тобто, за рахунок первинної кристалізації високотемпературної α-CuІ фази склад рідини змінюється до збагаченої оловом рідкої фази L2, притаманної для потрійної системи Cu-Sn-Al. Тоді, за діаграмою системи Cu-Sn відбувається перитектична реакція L2+α-CuІ→βCu5Sn. Дослідженнями металографічного, растрового електронномікроскопічного, рентгеноспектрального мікроскопічного, енергодисперсійного спектрального, рентгеноструктурного аналізів встановлено евтектико-перитектичний характер структуроутворення сплавів мідного куту системи Cu-Sn-Al з вмістом Sn до 7% (мас.) Al до 11 % (мас.) з первинною кристалізацією за евтектичною діаграмою Cu-Al фази β-Сu3Al та подальшими її твердофазними перетвореннями і наступним формуванням за перитектичною реакцією системи Cu-Sn фази Cu5Sn. Встановлено, що, на відміну від рівноважної розчинності основних компонентів в α-Cu твердому розчині систем Cu-Al і Cu-Sn, та раніше описаного зсуву ліній фазових рівноваг зі з’явленням у мікроструктурі евтектоїдних складових при 5…6 % (мас.) Sn, кінетика структуроутворення у випадку трикомпонентної системи така, що двофазна структура спостерігається при вмісті Sn ~ 3% (мас.). Показано, що процес формування кінцевої двофазної структури в трикомпонентній системі Cu-Sn-Al (α-Cu+βCu5Sn) відбувається за рахунок кристалізації із залишкової рідини хімічної сполуки Cu5Sn за перитектичною реакцією системи Cu-Sn при концентрації в бронзі алюмінію за нижньою межею вмісту цього компоненту відносно евтектоїдної горизонталі системи Cu-Al. Встановлена закономірність дозволяє розширити уявлення про структуроутворення в бронзах та визначити раціональні межі вмісту олова та алюмінію для подальшої оптимізації складу бронзи системи Cu-Sn-Al. Результати зіставного аналізу кристалографічних характеристик фаз в сплавах, які вміщують в собі гексаедричну ГЦК решітку Fm3m міді з параметром a=3,615Ǻ, гексаедричну ОЦК решітку Im3 ̅m β–Cu5Sn з параметром a=2,991Ǻ та гесатетраедричну решітку евтектоїдної δ–фази – хімічної сполуки Cu31Sn8 кубічної сингонії просторової групи симетрії F4 ̅3m з параметром решітки a=17,951Ǻ дозволили пояснити окрихчування аналізуємого сплаву системи Cu-Sn-Al з вмістом до7 % (мас) Al та 4…8 % (мас.) Sn при з’явленні на місті компактної ОЦК β-Cu5Sn фази продукту її евтектоїдного перетворення – δ-Cu31Sn8.
 • Item
  Health, Safety & Environmental Management Systems
  (Talcom, Kyiv, 2022) Samsonkin, Valerii; Meredova, Maral; Halmamedov, Habib; Yurchenko, Oksana
  ENG: Materials of scientific and practical research within the framework of the implementation of the project of the program of the European Union Erasmus+ «Crisis and Risks Engineering for Transport Services» (CRENG) are presented in the monograph. Issues of the impact of crisis situations on the work of transport enterprises and ways to increase the efficiency of the functioning of transport and logistics systems in conditions of crises and risks are considered. The publication is intended for scientific and pedagogical workers, graduate students and students of higher education, as well as managers and specialists of industrial enterprises and business structures, who are interested in the current state and prospects of the development of scientific research.
 • Item
  Basis for Innovation in the Computerization of Society
  (ScientificWorld-NetAkhatAV, Karlsruhe, Germany, 2022) Kosolapov, Anatolii A.; Egorov, Oleh Yo.; Dziuba, Volodymyr V.; Parpolita, Oleksandr M.
  ENG: In this chapter, the authors have tried, in the context of the high rate of innovation in the computerization of society, to highlight the immutable in their view basic concepts and their definitions, which make it possible to understand the essence of the ongoing transformations. The paper considers the main stages and levels of the implementation of enterprise automation systems and components of their structures. A formula for describing the concept of "CS architecture" is proposed, a generalized structure of a WEB-system and its safe implementation is given.
 • Item
  Менеджмент: інноваційний аспект
  (Український державний університет науки і технологій; Журфонд, 2022) Чаркіна, Тетяна Юріївна; Марценюк, Лариса Володимирівна; Задоя, В’ячеслав Олександрович; Токмакова, Ірина Василівна; Жернова, Єлизавета Вікторівна
  UKR: Монографія присвячена проблемі удосконалення менеджменту пасажирського господарства залізничного транспорту України в умовах економічної кризи. Авторами запропоновано методологію антикризового управління пасажирським комплексом залізничного транспорту України, яка, на відміну від відомих, сформована за рахунок: по-перше, розширення типізації антикризових стратегій залежно від глибини, динаміки, стилю змін, кількості альтернатив та створюваних цінностей; по-друге, встановлення процедури їх розроблення та ідентифікації стратегічних альтернатив (антикризова стратегія трансформації, антикризова стратегія стагнації) відповідно до створюваних суспільних цінностей у результаті їх реалізації. Удосконалено систему менеджменту залізничного транспорту на основі концепції маркетингового управління. Також в роботі запропоновано стратегічні напрями удосконалення менеджменту персоналу підприємств в умовах цифрової трансформації економіки та розроблені додаткові напрями роботи залізниці в умовах війни. Для наукових працівників, економістів, спеціалістів Міністерства інфраструктури, АТ «Укрзалізниця», викладачів, аспірантів, магістрів і студентів вищих навчальних закладів транспортної галузі.