Концепція екологізації мультимодальних перевезень

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна
Abstract
UKR: Метою є огляд актуальних проблем та задач організації мультимодальних вантажних перевезень в Україні та аналіз тенденцій, пов’язаних з використанням транспортного комплексу (ТК). Методика. Використовуючи системний аналіз, запропоновано методики для оцінки існуючіх проблем та задач, а також представлено власне визначення екологічної проблематики, як найважливіша у комплексі питань створення та функціонування ТК. При цьому враховуються процеси перерозподілу енергії у вигляді питомих та узагальнених показників ефективності, яку може бути використано для забезпечення потреб мультимодальних перевезень. Результати. На основі розглянутих та проаналізованих проблем та тенденцій роботи мультимодальної транспортної системи розроблені рекомендації щодо комплексного вирішення завдань транспортного планування, підвищення безпеки та зниження негативного впливу транспорту на довкілля для подальшого поширення застосування найбільш успішних рішень у кожній із областей. Наукова новизна. Авторами під час аналізу та огляду проблематики вперше запропоноване комплексне вирішення питань створення та функціонування ТК з урахуванням взаємодії у галузі транспортних та природоохоронних технологій. Практична значимість. Запропоновані заходи дозволять побудувати стратегічні засади розвитку комбінованої транспортної системи, покращити якість транспортних послуг, а також дасть змогу отримати максимальний екологічний та технологічний ефект від поєднання можливостей усіх видів транспорту під час здійснення перевезень.
ENG: The goal is to review the current problems and tasks of organizing multimodal freight transportation in Ukraine and analyze trends related to the use of the transport complex (TC). Methodology. Using a system analysis, methods for assessing existing problems and tasks are proposed, as well as a proper definition of environmental issues as the most important in the complex of issues of creation and functioning of TC is presented. At the same time, energy redistribution processes are taken into account in the form of specific and generalized indicators of efficiency, which can be used to meet the needs of multimodal transportation. The results. On the basis of the considered and analyzed problems and trends of the operation of the multimodal transport system, recommendations have been developed for the comprehensive solution of transport planning tasks, improving safety and reducing the negative impact of transport on the environment for further spreading the application of the most successful solutions in each of the regions. Scientific novelty. During the analysis and review of the issues, the authors proposed for the first time a comprehensive solution to the issues of creation and functioning of TC, taking into account interaction in the field of transport and environmental protection technologies. Practical significance. The proposed measures will make it possible to build strategic foundations for the development of a combined transport system, improve the quality of transport services, and also make it possible to obtain the maximum ecological and technological effect from combining the capabilities of all types of transport during transportation.
Description
Y. Zelenko: ORCID 0000-0002-6537-7461; V. Cherkudinov: ORCID 0000-0003-3164-0329; S. Levytska: ORCID 0000-0001-6725-0280
Keywords
логістика, мультимодальна система, транспортний комплекс, екологічний інцидент, транзитна політика, міжнародний транзитний коридор, logistics, multimodal system, transport complex, environmental incident, transit policy, international transit corridor, КХІЕ, КПММ
Citation
Зеленько Ю. В., Черкудінов В. Е., Левицька С. І. Концепція екологізації мультимодальних перевезень. Транспортні системи та технології перевезень. Дніпро, 2022. Вип. 24. С. 58–62. DOI: 10.15802/tstt2022/272065.