Статті КПММ

Permanent URI for this collection

RU: Статьи
EN: Articles

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 228
 • Item
  Дослідження впливу проєктних параметрів вібраційного конвеєра на його технічні характеристики
  (Українсьий державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Богомаз, Володимир Миколайович; Анофрієв, Павло Григорович
  UKR: Мета. Дослідження спрямовано на: визначення характеру впливу проєктних даних на технічні характе-ристики двотрубного вібраційного конвеєра з ексцентриковим приводом, зокрема діаметр труби та потуж-ність приводу; побудову аналітичних залежностей зазначених величин від проєктних характеристик: типу та властивостей вантажу, довжини транспортування, продуктивності; проведення графічного аналізу впливу. Методика. Для досягнення мети використано алгоритми розрахунків, представлені в сучасній технічній літературі, та проведено аналіз факторів і величин, які впливають на значення потужності приводу та діаме-тра труби. Установлено, що для визначення потужності приводу вібраційних конвеєрів необхідно провести детальний розрахунок, який включає: кутову швидкість конвеєра, частоту обертання ексцентрикового вала, швидкість транспортування матеріалу, внутрішній діаметр труби, загальну масу коливальної системи, жорс-ткість пружної системи та параметри ресор, зусиль у шатуні у випадку зарезонансного режиму роботи та в період пуску. Результати. Для двотрубного вібраційного конвеєра, призначеного для транспортування свинцевого конгломерату, проведено графічний аналіз впливу довжини транспортування, продуктивності на величину потужності приводу та габаритні розміри труби. Установлено, що функція зміни діаметра труби від продуктивності є нелінійною зростаючою (у разі фіксованих інших параметрів), а величини потужності приводу від продуктивності – лінійною зростаючою. Наукова новизна. Автори вперше виконали дослі-дження залежності потужності приводу та діаметра труби двотрубного вібраційного конвеєра з ексцентри-ковим приводом на нижній трубі, побудували аналітичні залежності технічних характеристик (потужності та діаметра) від проєктних параметрів: продуктивності, довжини транспортування, типу та фізико-механічних властивостей транспортованого вантажу. Для конвеєра, який транспортує свинцевий агломерат, побудовано графічні залежності діаметра труби та потужності приводу від величини продуктивності та дов-жини конвеєра. Практична значимість. Використання побудованих залежностей дає можливість визначити загальний характер зміни вищезазначених технічних характеристик у разі варіювання проєктних парамет-рів, таких як продуктивність та довжина конвеєра. Запропоновані залежності можуть бути використані для швидкого визначення раціональної потужності приводу конвеєра за конкретних проєктних даних.
 • Item
  Обґрунтування геометричних параметрів шківа змінного моменту інерції
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Куроп’ятник, Олексій Сергійович; Шарапов, Микита Юрійович
  UKR: Мета. Основною метою нашої роботи є обґрунтування геометричних параметрів шківа змінного моменту інерції, за яких можна зменшити масу приводу з таким шківом. Методика. З’ясовано, що найбільший вплив на масу приводу мають маси шківа та опорних елементів, тому далі було приділено увагу саме шківу. Поліпшення конструкції шківа й визначення його раціональних геометричних параметрів проведено в три етапи. На першому етапі зменшено розміри ободу відповідно до діаметра каната. На другому етапі проведе-но багатоваріантний розрахунок шківа зі спицями, які розширюються в напрямку до ободу. У спицях виконано отвори для зменшення маси шківа. Принциповою відмінністю шківа, розрахованого на третьому етапі, є відсутність отворів у спицях, що дозволяє підвищити жорсткість конструкції. За параметр керування було взято кут розширення спиць. Задачу встановлення раціонального значення цього кута розв’язано з використанням комп’ютерної програми SolidWorks із додатком Simulation за умови дотримання обмежень щодо коефіцієнта запасу міцності (не менше двох) та параметрів жорсткості конструкції (переміщення уздовж трьох координатних осей та результуюче переміщення – на рівні таких величин для базової конструкції). Результати. Установлено, що вагову оптимізацію приводу зі шківом змінного моменту інерції доцільно проводити за рахунок зменшення мас шківа та опорних елементів. Кращою є конструкція шківа змінного моменту інерції, яка містить спиці (без отворів), що розширюються в напрямку до ободу; при цьому раціональний кут розширення спиць становить 25°. За умови використання шківа з обґрунтованими геометричними параметрами маса приводу зменшиться на 16 % у разі зменшення маси самого шківа на 33 % порівняно з масою базової конструкції. Наукова новизна. Запропоновано нову конструкцію та обґрунтовано раціональні параметри шківа змінного моменту інерції, за яких можливим є зменшення маси приводу з таким шківом. Практична значимість. Використання шківа зазначеної конструкції дозволить зменшити навантаження на електродвигун під час пуску, а також навантаження на опорні конструкції.
 • Item
  Аналітичний спосіб визначення опору занурення конусного наконечника в ґрунт
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2017) Кравець, Святослав Володимирович; Посмітюха, Олександр Петрович; Супонєв, Володимир Миколайович
  UKR: Постановка проблеми. Статичний прокол ґрунту робочим органом з конусним наконечником є найбільш ефективнішим методом для розробки горизонтальної свердловини при безтраншейному прокладанні розподільних комунікацій. В роботі пропонується аналітичний спосіб визначення опору занурення конусного наконечника у ґрунт, який може бути використаний для розрахунку робочого органа та його обладнання. Актуальність роботи. Для прокладання підземних комунікацій під різними перешкодами широко використовують безтраншейні методи, які дозволяють уникнути пошкодження дорожнього покриття та інших інженерних комунікацій. Для створення горизонтальної свердловини невеликого діаметру до 300 мм під розподільні комунікації часто застосовують метод статичного проколу ґрунту. Існує цілий ряд розрахунків сил опору при зануренні робочого органу у ґрунт. Більшість з них побудована на використанні емпіричних даних та припущеннях, які знижують достовірність розрахунків та їх відповідність фактичним даним. Ціль роботи. Ціллю роботи є удосконалення розрахунку проколюючого робочого органу шляхом отримання аналітичного способу визначення сили опору занурення його конусного наконечника у ґрунт. Аналіз публікацій. Загальні закономірності процесів проколу ґрунту та формування горизонтально спрямованої свердловин викладені у роботах [5; 2; 3]. Результати досліджень впливу конструктивних параметрів робочого органу на процес проколу ґрунту та його інтенсифікацію викладено в роботах [3, 4, 1, 11, 14, 12]. Зміни якостей ґрунту в навколишньому просторі свердловини під час статичного проколу ґрунту та їх вплив на процеси формування лідерної свердловини та її розширення були розглянуті у роботах [4; 1]. Висновки. Встановлені в роботі закономірності зміни тиску ґрунту на бічній поверхні конуса та циліндричній частині наконечника ґрунто-проколюючої головки дозволили отримати аналітичну залежність розрахунку його сили опору в залежності від фізико-механічних властивостей ґрунту і діаметра наконечника. Так, наприклад, у найбільш поширених ґрунтах України сумарна сила опору ґрунту проколу діаметром свердловини 200 мм складає: у твердому супіску понад 85 кН, у напівтвердому суглинку більш 50 кН та у туго пластичній глині вона буде дорівнювати 25 кН. У той же час опір заглиблення конусної частини у цих ґрунтах дорівнює 60 кН, 30 кН та 15 кН відповідно. Таким чином можна констатувати, що сила тертя на поверхні конусної частини наконечника проколюючої головки досягає 25 – 30 % від сумарного значення сили опору ґрунту. Запропонований спосіб дозволяє визначити зусилля проколу на основі знання тільки типу ґрунту і його природньої вологості. Отримані результати розрахунків можуть бути рекомендовані до практичного впровадження при виборі параметрів проколюючої головки установок для безтраншейного прокладання підземних комунікацій шляхом статичного проколу ґрунту.
 • Item
  Теоретичне визначення сил розширення технологічної порожнини в ґрунті клиново-призматичними та конічно-циліндричними робочими органами
  (ХНДАУ, Харків, 2023) Посмітюха, Олександр Петрович
  UKR: Статичне проколювання ґрунту є ефективною технологією для безтраншейного прокладання підземних комунікацій у складних міських умовах на великих глибинах та ускладнених ґрунтах. Ця технологія дає змогу зменшити витрати на будівництво та зберегти територію, час і кошти. У статті розглянуто проблему розширення попередньо отриманої методом керованого статичного проколювання технологічної порожнини в ґрунті (далі ТПҐ) для прокладання підземних лінійно-протяжних об’єктів (далі ЛПО) міських комунікаційних мереж. За умови групового прокладання комунікацій в одній порожнині виникає потреба отворів великих розмірів, що призводить до суттєвого збільшення робочих сил та габаритів робочого обладнання. Єдиним виходом з такої ситуації є використання робочих органів (далі РО) клиновопризматичної форми, ступеневе розширення отвору в декілька етапів та зміна вологості ґрунту в стінках порожнини отвору. Основною метою є створення методики інженерного розрахунку параметрів робочих органів клиново-призматичної форми та визначення зусиль статичного розширення ТПҐ на основі відомої вихідної інформації про ґрунти та форму РО. Дослідження основано на теорії незмінності маси ґрунту до проколювання та після. У процесі розширення ТПҐ до необхідного розміру щільність ґрунтового середовища змінюється від природного значення до твердого стану, після чого ґрунт просто переміщується на деяку відстань від осі порожнини, ущільнюючи сусідні масиви. Обґрунтовано гіпотезу взаємодії клиновопризматичних наконечників із ґрунтом за умови статичного проколювання на основі визначеного закону зміни щільності ґрунту по товщині клиново-призматичного наконечника. Отримані теоретичні залежності для визначення раціональних параметрів РО клиново-призматичної форми, опору послідовного розширення ТПҐ для ЛПО після стартового проходу лідерного отвору, або порожнин первинного розширення. Запропоновано методику визначення сили проколювання ТПҐ для ЛПО після лідерного проходу з урахуванням пружних (зворотних) деформацій ґрунту, його вологості, форми РО та характеристик силового обладнання, як різницю між повним і пілотним опорами проколювання ґрунту, а також рекомендації щодо можливості зменшення цих сил зміною форми робочого обладнання або вологості ґрунту.
 • Item
  Influence Factors on Electrophysical Parameters of Composite Varistors
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2023) Ahadzade, Shafag; Vakulenko, Igor A.; Asgarov, Hangardash
  ENG: Purpose. The work is aimed to evaluate the influence of the structural state of polymer phase on the response voltage and nonlinearity coefficient of a multilayer varistor based on zinc oxide. Methodology. Zinc oxide consisted of 97% zinc oxide and 3% total oxides of Bi2O3, Co3O4, MnO2, B2O3, SbO3, ZrO2, Al2O3. To obtain the composite of thermoplastic polymers and zinc oxide, non-polar and polar polymers, high pressure polyethylene and polyvinyli-denefluoride were used. The composites were obtained by hot pressing at the melting temperature of the polymer phase and a pressure of 15 MPa. After that, using silver paste measuring electrodes 10 mm in diameter were applied to the surface of the synthesized samples and then current–voltage characteristics were measured. Modification of composites under the action of gas-discharge plasma was carried out in a special cell that creates a dielectric-gas-composite system. The composites structure was studied by X-ray diffraction analysis and IR spectroscopy. Findings. The obtained experimental results show that the size of inorganic phase particles significantly affects the cur-rent-voltage characteristics of the composite varistor: at a given thickness of the composite varistor, the operation voltage decreases markedly, and the nonlinearity coefficient increases. The influence of electric discharge plasma on the polymer zinc oxide-composite results in a significant change in the permittivity and the concentration of local levels at the separation boundary of the composite. The results research showed that electrical plasma effect on the response voltage depends on the polarity of polymer matrices. Moreover, plasma processing itself significantly changes the structure of the polymer phase in the composite. Originality. The magnitude of the potential barrier at the phase boundary is mainly determined by the volume fraction and size of the main structural element of ZnO ceramics. The change in the structural state of the polymer matrix allows adjusting the response voltage and nonlinearity coefficient of volt-ampere characteristic of the multilayer varistor. Practical value. The discovered development of electron-ion processes in the polymer phase of the varistor indicates the need of taking into account the change in its service characteristics from the duration and intensity of use. The result obtained shows not only the reason for the properties change, but also the need to develop the measures to increase the service life of varistor.
 • Item
  Influence Structure on the Plasticity of Carbon Steel of the Railway Wheel Rim in Operation
  (Silesian University of Technology, Poland, 2022) Vakulenko, Igor A.; Vakulenko, Leonid I.; Bolotova, Dariy M.; Kurt, Bulent; Asgarov, Hangardash; Çölova, Ömer
  ENG: Summary. When simulating the operating conditions of the rim of a railway wheel, an analysis of change in the structural state from the possible degree of plastic deformation and the heating temperature of steel near the rolling surface was carried out. The development processes of spheroidization and coalescence of cementite during heating of the cold-worked steel change its ability to strain hardening. Substructure changes during heating to temperatures of 500-550°C deformed steel are accompanied by a simultaneous decrease in its ability to strain hardening and the level of plasticity. When heated above 500-550°C, the development of ferrite recrystallization processes provides a gradual transition of the metal from substructure hardening to hardening from grain boundaries with large angles of disorientation. It is shown that regardless of the nature of the main structural element, the ability of steel to strain hardening and the level of plasticity after heating are related by a proportional relationship.
 • Item
  Перспективи впровадження канатного транспорту
  (Державний університет інфраструктури та технологій, 2022) Куроп’ятник, Олексій Сергійович; Краснощок, Олександр Леонідович
  UKR: Мета. Основною метою даної статті є огляд і аналіз можливостей інтеграції канатного транспорту в міське середовище для розвантаження та перерозподілу пасажиропотоків великих міст з урахуванням актуальних питань енергоефективності та ресурсозбереження. Методика. Визначено, що успішне функціонування держави залежить від транспортного процесу. При цьому автомобільні перевезення набувають більшого значення. Використано статистичні дані за 2020 та 2021 роки щодо вантажо- та пасажироперевезень. Статистика дорожньо-транспортних пригод збільшується за останні роки. Питання безпеки пасажирів та вантажоперевезень є актуальними. При проєктуванні сучасного альтернативного виду транспорту важливо прорахувати можливі інноваційні рішення. Одним з таких підходів є позиція щодо енергетичної ефективності та ресурсозбереження. При цьому енергоефективність стосується не тільки процесів машинобудування даних транспортних систем, але й роботи канатного транспорту. Інноваційним рішенням можуть бути канатні системи, в яких кабіни рухаються по несучому канату й обладнані власним приводом. Результати. Розглянуто основні функції та значення транспортної системи країни, основні види транспорту, у тому числі і пасажирські. Визначено транспортну проблему великих міст через перевантаженість автомобільних шляхів. Виконано огляд і аналіз можливостей інтеграції канатного транспорту в міське середовище для розвантаження та перерозподілу пасажиропотоків великих міст з урахуванням актуальних питань енергоефективності та ресурсозбереження. Розглянуті перспективи впровадження канатного транспорту. Наукова новизна. Визначені проблеми транспорту України. Використані статистичні дані по дорожньо-транспортних пригодах, обсягах вантажних та пасажирських перевезень. Запропоноване рішення щодо розвантаження автомобільних доріг великих міст з метою підвищення безпеки пасажироперевезень та екологічності на транспорті. Розроблена схема самохідного вагона канатного транспорту з індивідуальним приводом. Практична значимість. Питання енергоефективності торкається раціонального використання енергетичних ресурсів, а з цим означає, що використання меншої кількості енергетичних ресурсів приведе до зниження витрат на процес транспортування. Використання енергоефективних технологій дозволить менш згубно впливати на екологію, що має колосальне значення в умовах крупного міста.
 • Item
  Динаміка відцентрового ливарного модуля на карданній підвісці
  (НМетАУ, Дніпро, 2022) Ракша, Сергій Васильович; Анофрієв, Павло Григорович; Главацький, Казимир Цезарович; Куроп’ятник, Олексій Сергійович; Посмітюха, Олександр Петрович; Черкудінов, Володимир Едуардович
  UKR: Метою роботи є визначення впливу довжини ланок модифікованої карданної підвіски відцентрового ливарного модуля та його інерційних параметрів на його власні частоти коливань, а також створення математичної моделі коливань модуля у сталому режимі роботи, що дозволяє розрахувати амплітудно-частотну характеристику і коефіцієнт динамічності цієї коливальної системи. Методика. Розглядаюся малі коливання відцентрового ливарного модуля, тому застосовано класичний спосіб складання звичайних диференційних рівнянь його руху за допомогою рівняння Лагранжа ІІ роду. Для розрахунку параметрів коливань модуля створені m-файли у системі Matlab. Результати. Отримані залежності власних частот ливарного модуля від довжини підвіски, від довжини підвіски форми з електродвигуном та противагою та від його інерційних параметрів. Розраховано амплітудно-частотні характеристики модуля. Побудовано графік коефіцієнта динамічності у робочому діапазоні обертання ливарної форми модуля. У робочому діапазоні обертання ливарної форми значення коефіцієнта динамічності знаходяться в інтервалі від 0,035 до 0,001. Наукова новизна. Вперше створена математична модель коливань відцентрового ливарного модуля на модифікованій карданній підвісці. За допомогою системи Matlab досліджено вплив параметрів ливарного модуля на його власні частоти. Практична значущість. Розроблена математична модель коливань відцентрового ливарного модуля та результати досліджень впливу основних його характеристик на власні частоти коливань дозволять створити конструкцію модуля з раціональними характеристиками, визначити безпечний робочий діапазон частоти обертання форми.
 • Item
  Оцінка впливу твердорозчинного зміцнення i меж зерен фериту на поширення деформації в низьковуглецевій сталі
  (Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ, 2014) Вакуленко, Ігор Олексійович; Чайковський, О. О.; Надеждін, Юрій Львович
  UKR: Для низьковуглецевої сталі здійснено аналіз роздільного впливу твердорозчинного зміцнення i розміру зерна фериту на поведінку в умовах статичного i циклічного навантажень. Розглянуто можливість розвитку процесів динамічного деформаційного старіння в умовах циклічного навантаження.
 • Item
  Experimental Research of Ropeway Dynamics
  (Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania, 2022) Kuropiatnyk, Oleksii S.; Raksha, Serhii V.; Krasnoshchok, Oleksandr L.
  ENG: Research of ropeways is carried out in several directions, one of which is the establishment of dynamic characteristics of rope systems under different operating conditions. In previous works, we proposed a mathematical model for calculating the frequency spectrum of ropeway, which is based on the representation of the ropeway traction circuit as a discrete-continuous dynamic system. The main purpose of the experimental studies is to confirm the adequacy of this model; its results are presented in this article. The considered single-span ropeway is usually used as a means of industrial transport for moving goods between production and storage facilities, in the mining industry – for transporting various materials from the place of extraction to railways and highways. Studies were carried out using experimental equipment developed by us. According to the results of the experiment, we drew the frequency diagrams, which show the change of eigenfrequencies of the ropeway traction circuit during the cars movement between stations. The total array of results includes information on the decoding of about a thousand oscillograms, which were obtained and studied according to the methodology developed by us.
 • Item
  Зв’язок між переривчастою пластичною течією та деформаційним зміцненням низьковуглецевої сталі
  (Запорізький національний технічний університет, Запоріжжя, 2022) Вакуленко, Ігор Олексійович; Плітченко, Сергій Олександрович; Болотова, Дар’я Михайлівна; Перков, Олег Миколайович
  UKR: Мета роботи. Визначення умов зникнення ділянки переривчастої течії та її вплив на деформаційне зміцнення низько вуглецевої сталі. Актуальність. Використання низьковуглецевих сталей з ділянкою переривчастої течії для штампування має суттєве обмеження. На підставі цього, питання впливу розміру зерна фериту на виникнення переривчастої течії є актуальними для визначення оптимального структурного стану сталей, що призначені для глибокої витяжки. Методи дослідження. Структуру зразків досліджували під світловим мікроскопом, розмір зерна фериту визначали за методиками кількісної металографії. Механічні властивості сталі визначали при розтяганні, за кімнатної температури і швидкості деформації 10-3 с-1. Характеристики зародження пластичної течії і параметри деформаційного зміцнення визначали за аналізом кривих розтягу в логарифмічних координатах. В області однорідного деформаційного зміцнення, деформацію порушення прямо пропорційного співвідношення lgσ-lgε визначали як момент формування дислокаційних структур з визначеною періодичністю. Отримані результати. Збільшення розміру зерна фериту супроводжується зменшенням ділянки переривчастої течії і зсувом моменту формування дислокаційної чарункової структури в бік малих пластичних деформацій. Швидкість деформаційного зміцнення в області однорідного деформаційного зміцнення і деформація Людерса зв’язані обернено пропорційним співвідношенням. За надмірно великих розмірів зерна фериту складнощі підтримки умов рівномірного розподілу ліній ковзання становлять одну з причин зникнення ділянки переривчастої течії на кривих деформації низьковуглецевої сталі. Наукова новизна. При збільшенні розміру зерна фериту деформація початку розпаду рівномірного розподілу дислокацій на періодичні структури, зсувається в бік зменшення. При цьому, підвищення спроможності металу до деформаційного зміцнення при формуванні смуги деформації сприяє зменшенню протяжності ділянки переривчастої течії. Практична цінність. Визначення характеру впливу розміру зерна фериту низьковуглецевої сталі на характеристики деформаційного зміцнення та формування дислокаційних періодичних структур, можуть бути корисними при визначенні оптимального структурного стану сталі для глибокої витяжки.
 • Item
  Вплив гарячої деформації на структуру аустеніту вуглецевої сталі
  (Український державний університет науки і технологій, ІПБТ, Дніпро, 2022) Вакуленко, Ігор Олексійович; Болотова, Дар’я Михайлівна; Перков, Олег Миколайович; Плітченко, Сергій Олександрович
  UKR: Мета. Визначення впливу температури і ступеня гарячої пластичної деформації на розвиток збіркової рекристалізації аустеніту вуглецевої сталі. Методика. В якості матеріалу для досліджень використані вуглецеві сталі з концентрацією вуглецю 0,55 і 0,65%, що відповідають максимальному і мінімальному значенню в межах марочного складу для суцільнокатаних залізничних коліс. Кількість інших хімічних елементів відповідала вимогам нормативної документації на залізничні колеса. Зразки для досліджень мали форму циліндрів діаметром 20 та висотою 40мм. Різну ступінь пластичної деформації отримували при стисненні зі швидкістю деформації порядку 10-3 с-1. Для нагріву зразків до температур гарячого обтиснення використані нагрівальні електричні печі камерного типу. При нагріві зразків здійснені заходи, що запобігають окисленню та локальному зниженню концентрації атомів вуглецю на їх поверхнях. Після термічної обробки зразків та механічної підготовки поверхні, виявлення структури аустеніту здійснювали з використанням травника на основі суміші розчинів з соляної та пікринової кислот. Структуру сталей досліджували під світловим мікроскопом. Розмір зерна аустеніту визначали за методиками кількісної металографії. Результати. Дослідженням структури вуглецевої сталі визначено, що за умов підвищення температури відпалу, виникнення структурної неоднорідності аустеніту обумовлено зміною механізму розвитку збіркової рекристалізації. Починаючи від 10 % гарячого обтискування, пропорційно ступеню пластичної деформації, розвиток збіркової рекристалізації за механізмом руху великокутових меж приводить до подрібнення зерна аустеніту і формуванню однорідної структури. При ступенях гарячої деформації менш ніж 10 %, щільності дислокацій недостатньо для формування зародку для розвитку збіркової рекристалізації за механізмом руху великокутових меж. В результаті значно швидше відбудеться рекомбінація дислокацій в зернах гарячедеформованого аустеніту, що призведе до розділення зерен на окремі фрагменти. Їх розмір буде визначатися щільністю дислокацій, що введені за гарячого обтискування. Кути разорієнтації між фрагментами мають проміжні значення між межами з великими кутами разорієнтації та субмежами, що визначає їх низьку мобільність. Для такої структури розвиток збіркової рекристалізації в аустеніті буде відбуватися за механізмом розчинення меж зерен. В результаті, виникає значна неоднорідність структури аустеніту, що визначається різницею в розмірах між сусідніми зернами до декількох разів. Наукова новизна. В залежності від умов гарячого обтискування вуглецевої сталі, визначене значення пластичної деформації, що розділяє розвиток збіркової рекристалізації аустеніту за якісно різними механізмами. За низького значення гарячого обтискування, коли щільності дислокацій недостатньо для формування зародка збіркової рекристалізації за механізмом руху великокутових меж, відбувається зростання зерен аустеніту за механізмом розчинення меж зерен. Практична значущість. Визначення впливу температури і ступеня гарячої пластичної деформації на механізм розвитку збіркової рекристалізації, дозволить оптимізувати технологію обтискування заготівки суцільнокатаного залізничного колеса.
 • Item
  Dynamics of the Interbank Exchange using Neural Technologies
  (Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”, Lviv, Ukraine, 2022) Volkova, Svetlana A.; Anofriev, Pavlo G.; Hiliavskyi, Denys
  ENG: Artificial intelligence is used to predict various events. Recently, the direction of predicting the exchange rate of bitcoin in pair with the dollar has been actively developing. Due to volatility, it is very difficult to predict the price of cryptocurrency. Recurrent neural network are proposed in the work.
 • Item
  Substantiation of the Parameters of the Bench for Testing of Railway Wheels for Contact and Fatigue Strength
  (Technologija, Kaunas, 2022) Raksha, Serhii V.; Anofriev, Pavlo G.; Kuropiatnyk, Oleksii S.; Glavatskij, Kazimir Ts.; Bohomaz, Volodymyr M.; Posmitiukha, Oleksandr P.; Volkova, Svetlana A.
  ENG: Strength indicators are important parameters of the railway wheels, as they determine the allowable service life of both the wheel itself and the wheelset as a whole. Therefore, the development of bench equipment that allows in the laboratory to reproduce or simulate the real conditions of the wheel load in order to conduct strength tests, is an urgent scientific and practical task. The purpose of this work is to substantiate the parameters of the bench for testing railway wheels for fatigue and contact strength. As the bench has to test railway wheels for fatigue and contact strength at the same time, the requirements of various normative and methodological documents, which determine the procedure for conducting such tests on separate benches, were combined when determining the parameters of the bench. We determined that the working force of the bench should vary from 10% to 100% of the wheel endurance limit, the duration of the tests should correspond to five million load cycles with a frequency of 5 to 10 Hz. To reduce the duration of the tests, pushing on the wheel was carried out by several rollers, which were evenly distributed around the wheel. For the proposed bench, we obtained the dependence that connects the parameters of the test wheel, the parameters of the bench, the wheel pair axle load and the wheel material endurance limit. The results of this study can be used as a basis for the development of new schemes of benches for railway wheels tests.
 • Item
  Концепція екологізації мультимодальних перевезень
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2022) Зеленько, Юлія Володимирівна; Черкудінов, Володимир Едуардович; Левицька, Світлана Іванівна
  UKR: Метою є огляд актуальних проблем та задач організації мультимодальних вантажних перевезень в Україні та аналіз тенденцій, пов’язаних з використанням транспортного комплексу (ТК). Методика. Використовуючи системний аналіз, запропоновано методики для оцінки існуючіх проблем та задач, а також представлено власне визначення екологічної проблематики, як найважливіша у комплексі питань створення та функціонування ТК. При цьому враховуються процеси перерозподілу енергії у вигляді питомих та узагальнених показників ефективності, яку може бути використано для забезпечення потреб мультимодальних перевезень. Результати. На основі розглянутих та проаналізованих проблем та тенденцій роботи мультимодальної транспортної системи розроблені рекомендації щодо комплексного вирішення завдань транспортного планування, підвищення безпеки та зниження негативного впливу транспорту на довкілля для подальшого поширення застосування найбільш успішних рішень у кожній із областей. Наукова новизна. Авторами під час аналізу та огляду проблематики вперше запропоноване комплексне вирішення питань створення та функціонування ТК з урахуванням взаємодії у галузі транспортних та природоохоронних технологій. Практична значимість. Запропоновані заходи дозволять побудувати стратегічні засади розвитку комбінованої транспортної системи, покращити якість транспортних послуг, а також дасть змогу отримати максимальний екологічний та технологічний ефект від поєднання можливостей усіх видів транспорту під час здійснення перевезень.
 • Item
  Investigation of the Influence of Elastic-Mass Characteristics of the Axle Test Stand Links on Its Own Oscillation Frequencies
  (IOP Publishing Ltd, 2021) Raksha, Serhii V.; Anofriev, Pavlo G.; Kuropiatnyk, Oleksii S.; Plitchenko, Serhii
  ENG: The reliability of work according to the criteria of vibration stability of the stand for testing the axles of wheelsets for endurance is largely determined by the natural vibration frequencies of the stand. The work considers a stand with a lever structure for loading the tested axles. In order to determine the influence of the parameters of the cross-section of the links on the natural frequencies of the vibration stand, the frequency characteristics were obtained by the method of mathematical modeling for two variants of the design schemes of the stand. Studies have shown that increasing the cross-sectional area of the levers without measuring other linear dimensions leads to a simultaneous increase in their mass and cruelty. The rigidity of the levers is defined as for beams on two supports with a load of a transverse concentrated force. As a result, the calculated values of the natural frequencies of the stand vibrations change insignificantly. A deeper analysis of the Eigen frequency characteristics of the stand with the tools of the Matlab system made it possible to obtain linear regression equations with the coefficients of determination close to one. The obtained research results gave reason to expect a decrease in stresses in the metal structures of the stand with an increase in the cross-sectional area of the levers, however, the values of the natural frequencies of the stand vibrations vary within a few percent. The way to control the natural frequencies of the stand vibrations only by changing the profile parameters is ineffective.
 • Item
  Structural Changes at Metal of a Railway Wheel Along Rolling Surface
  (Nevsehir University, Turkey, 2021) Vakulenko, Igor A.; Kurt, Bulent; Bolotova, Daria M.; Colova, O.
  ENG: As a result rolling of the hardened carbon steel without slipping, only due to normal loading, a decrease in hardness is observed. The observed decrease in hardness is due to the development of softening processes during plastic deformation. Additional slippage at the contact points of the samples accelerates development of softening effects in the hardened metal. It has been found that softening during rolling of a quenched metal is accompanied by a refinement of the coherent scattering regions, increase in internal stresses, and increase at number of crystal structure defects.
 • Item
  Influence Ferrite Grain Size on the Development of Discontinuons Flow at Lowcarbon Steel
  (Nevsehir University, Turkey, 2021) Vakulenko, Igor A.; Kurt, Bulent; Erdogdu, Ahmet Emrah; Asgarov, Khangardash
  ENG: On example of low-carbon steel, it is shown that development of strain hardening processes, starting from the moment initiation of plastic deformation, determines nature behavior of the metal at all subsequent stages of loading. The conditions formation of deformation bands and reasons for the disappearance of intermittent yield section on the deformation curves are considered. The use of the dependence characteristics of strain hardening on the size ferrite grain made it possible to explain evolution structure of low-carbon steel at region of intermittent flow.
 • Item
  Modernization of Platform Schnabel Car with a Carrying Capacity of 220 Tons
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Kebal, Ivan Yu.; Krasnoshchok, Oleksandr L.
  ENG: Purpose. The article is aimed to calculate the strength of the element of the special design of the Schnabel car to increase the carrying capacity up to 250 tons, as well as consider the possibility of using special cars to transport the oversized cargo according to the strength calculation results of the span bolster of the Schnabel car. Methodology. A special design of the span bolster of the Schnabel car was developed, which allowed increasing the carrying capacity of the platform Schnabel car to 250 tons. SolidWorks CAD allowed testing the span bolster strength of the modernized Schnabel car. Findings. A review analysis of railway Schnabel cars has been performed. The possibility of testing the strength of the Schnabel car design details using modern SolidWorks CAD is considered. When loading the span bolster of the modernized Schnabel car with a compressive force of 2.5 MN, the stresses do not exceed the allowable, and the design has no weaknesses. The specialists of Design and Development Technolog-ical Bureau for the Design and Modernization of Rolling Stock, Track and Artificial Structures performed research and development for the production of a sixteen-axle platform Schnabel car with a capacity of up to 250 tons. Originality. The mathematical model of the modernized sixteen-axle platform Schnabel car with a loading capacity up to 250 t was further developed. The implementation of the mathematical model in SolidWorks CAD allowed testing the design for the strength of the Schnabel car. Practical value. The results of the work can be useful for the design departments for rolling stock design and relevant specialists. Modern CAD in some way simplifies the process of designing parts and assemblies of mechanisms, allowing one to test certain system parameters with high accuracy.
 • Item
  Регуляризація фазових обмежень в одному класі задач оптимізації механічних систем
  (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, 2014) Богомаз, Володимир Миколайович
  UKR: Робота присвячена проблемі побудови ефективних регуляризаторів в одному класі задач оптимізації механічних систем. Запропоновано алгоритм апроксимації таких регуляризаторів в нерефлексивних просторах.