Сучасний стан та перспективи розвитку відновлення і розбудови транспортної інфраструктури в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, ТОВ "ДКС Центр"
Abstract
UKR: У статті авторами досліджується сучасний стан та перспективи розвитку транспортної інфраструктури в УкM раїні, в умовах відновлення національної економіки. Автори акцентують увагу на дослідженнях довоєнного загальM ного стану транспортної інфраструктури країни, які показали, що показники якості та сервісу, ефективності переM везень, енергоефективності, рівень безпеки, вплив на довкілля — не відповідали сучасним вимогам, тому необхідна глибока трансформація функціонування сучасної транспортної системи і впровадження нових напрямків розвитку в контексті цифрової економіки. Автори констатують, що процеси відновлення транспортної інфраструктури потребують сучасного комплексM ного інноваційного підходу і врахування великої кількості аспектів. І крім розвиненої, високотехнологічної та інноM ваційної сфери транспорту й інфраструктури, із застосуванням новітніх технологій, за допомогою цифрової інфраM структури, наш курс направлено на розвиток Європейського зеленого курсу транспорту та економіки. Авторами запропоновано використання концепції Smart City як стратегічного рішення для покращення якості життя мешканців міста, що включає інтеграцію передових технологій та інноваційних підходів у сфері урбаністики. Зазначено, що застосування даної технології дозволить споживачам користуватися широким спектром сучасних сервісів. Серед пропонованих заходів виокремлено введення податку на затори, розробку мобільних додатків, реалізацію персоналізованих та шкільних планів поїздок, каршеринг, транспортні сервіси вищих навчальних закладів, корпоративні транспортні послуги, створення зон з обмеженим автомобільним рухом, а також впровадження інтелектуальних систем паркування. Автори підкреслюють, що впровадження інноваційних розумних паркінгів несе в собі переваги не лише для бізнесMсектору, але й для міського середовища України, включно зі зниженням транспортних заторів, зростанням доходів від паркувальних сервісів, зменшенням рівня забруднення повітря, а також розвитком інтелектуальної платіжної інфраструктури. Сформовано стратегічні напрямки розвитку транспортної інфраструктури, це: впровадження мультимодальних перевезень, розбудова індустріальних парків, розвиток "зеленого транспорту", впровадження технології Smart City, які допоможуть Україні скоріше вийти на Європейський рівень ефективності транспортної системи України.
ENG: The article examines the current state and prospects for the development of transport infrastructure in Ukraine in the context of the national economic recovery. The authors focus on studies of the preMwar general state of the country's transport infrastructure, which showed that the indicators of quality and service, transportation efficiency, energy efficiency, safety, and environmental impact did not meet modern requirements, so a deep transformation of the modern transport system and the introduction of new areas of development in the context of the digital economy are needed. The authors state that the processes of restoring transport infrastructure require a modern, comprehensive, innovative approach and consideration of many aspects. And in addition to a developed, highMtech and innovative transport and infrastructure sector, using the latest technologies, with the help of digital infrastructure, our course is aimed at developing the European Green Deal for Transport and Economy. The authors propose to use the Smart City concept as a strategic solution for improving the quality of life of city residents, which includes the integration of advanced technologies and innovative approaches in the field of urbanism. It is noted that the application of this technology will allow consumers to use a wide range of modern services. Among the proposed measures are the introduction of a congestion tax, development of mobile applications, implementation of personalised and school travel plans, car sharing, transport services of higher education institutions, corporate transport services, creation of zones with limited car traffic, and introduction of intelligent parking systems. The authors emphasise that the introduction of innovative smart parking has benefits not only for the business sector, but also for the urban environment of Ukraine, including the reduction of traffic congestion, growth in revenues from parking services, reduction of air pollution, and development of an intelligent payment infrastructure. Strategic directions for the development of transport infrastructure have been formed, including the introduction of multimodal transport, the development of industrial parks, the development of green transport, and the introduction of Smart City technology, which will help Ukraine reach the European level of efficiency of the Ukrainian transport system as soon as possible.
Description
В. Задоя: ORCID 0000-0001-9408-4978; Т. Чаркіна: ORCID 0000-0001-6202-0910; О. Юрчик: ORCID 0009M0009M0717M1658
Keywords
транспортна інфраструктура, мультимодальні перевезення, індустріальні парки, "зелений транспорт", "розумні міста", transport infrastructure, multimodal transportation, industrial parks, "green transport", "smart cities", КЕМ
Citation
Чаркіна Т. Ю., Задоя В. О., Юрчик О. А. Сучасний стан та перспективи розвитку відновлення і розбудови транспортної інфраструктури в Україні. Агросвіт. 2024. № 6. С. 103–112. DOI: 10.32702/2306-6792.2024.6.103.