Гармонійний склад фідерних струмів при аварійних вимиканнях швидкодіючими вимикачами. Теоретичні передумови

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UKR: Мета. Отримати вирази для обчислення спектральної характеристики обмеженої за часом частини імпульсу перехідної величини. Методика. В роботі використано математичний апарат перетворення Фур’є. Результати. Введено поняття поточного і миттєвого спектрів для аналізу детермінованих функцій електричних величин системи тягового електропостачання постійного струму в аварійних режимах її роботи. Практичне значення. Запропоновані вирази для обчислення поточного та миттєвого спектрів обмеженої за часом частини імпульсу перехідної величини дозволяють отримати нові ознаки, на яких може базуватися релейний захист систем тягового електропостачання.
RUS: Цель. Получение выражений для вычисления спектральной характеристики ограниченной во времени части импульса переходной величины. Методика. В работе использовано математический аппарат преобразования Фурье. Результаты. Введено понятие текущего и мгновенного спектров для анализа детерминированных функций электрических величин системы тягового электроснабжения постоянного тока в аварийных режимах ее работы. Практическое значение. Предложенные выражения для вычисления текущего и мгновенного спектров ограниченной во времени части импульса переходной величины позволяют получить новые признаки, на которых может основываться релейная защита систем тягового электроснабжения.
ENG: Objective. Acquisition of expressions for calculating of spectral characteristics of limited in time part of impulse of transient value. Methodology. Mathematical apparatus of Fourier transform used in paper.Results. Paper introduces conceptions of current and instantaneous spectrum for analysis of determined functions of electrical values of traction electric supply DC system at emergency modes. Practical value. Introduced expressions for calculating of current and instantaneous spectrum of limited in time part of impulse of transient value allows obtaining new indicators, on which the relay protection of traction electric supply system can be based on.
Description
М. Костін: ORCID 0000-0002-0856-6397
Keywords
система тягового електропостачання, аварійний режим, гармонійний аналіз, дискретне перетворення Фур’є, комплексна амплітуда, система тягового электроснабжения, аварийный режим, гармонический анализ, дискретное преобразование Фурье, комплексная амплитуда, system of traction supply, malfunction, harmonic analysis, discrete transformation Fourier, complex amplitude, КТЕМ
Citation
Михаліченко, П. Є. Гармонійний склад фідерних струмів при аварійних вимиканнях швидкодіючими вимикачами. Теоретичні передумови / П. Є. Михаліченко, М. О. Костін // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. – 2015. – № 9. – С. 11–17. – DOI: 10.15802/ecsrt2015/73852.